Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK takođe sa novom elektronskom uslugom – DI Formular!

Poreska administracija Kosova stalno pokušava da ponudi veće olakšice za poreske obveznike. Od 01.01.2023. godine nudi i novu elektronsku uslugu, gde će preko EDI elektronskog sistema biti omogućeno prijavljivanje poreza na dohodak fizičkih lica, preko Novog obrasca – godišnje prijave i obrasca za uplatu poreza na dohodak fizičkih lica –DI“.

 

Prijavu poreza na dohodak fizičkih lica putem obrasca „DI-FORMA GODIŠNJE IZJAVE I UPLATE POREZA NA DOHODAK FIZIKA ZA FIZIČKA LICA“ dužan je da sačini svako fizičko lice koje ostvaruje prihode za koje porez nije zadržan od strane isplatioca, osim za lica koja razvijaju privrednu delatnost i imaju status „Individualni biznis“, koja se oporezuju na stvarni dohodak i prijavljuju se na obrascu PD – Godišnja prijava i obrazac za uplatu poreza na dohodak građana.

 

Rok za prijavu na obrascu „DI“ je od 01.01.2023.godine do 31.03.2023.godine za 2022. godinu.

 

Da bi se prijavio porez na dohodak fizičkih lica, fizičko lice mora biti registrovano u elektronskom EDI sistemu preko ličnog broja. Kada se registruje, PAK šalje lozinku preko koje pojedinac može da koristi elektronski EDI sistem.

 

Za prijavu poreza na dohodak fizičkih lica potrebno je da popuni pripremljeni upitnik sa pitanjima koja se odnose na prihode ostvarene u periodu (godini), kao i rashode dozvoljene Zakonom.

 

Dakle, Obrazac godišnje prijave i uplate poreza na dohodak fizičkih lica – „DI“, za razliku od svih drugih obrazaca za prijavu i uplatu poreza, sistem popunjava automatski, na osnovu odgovora koje ću dostaviti pojedinac (poreski obveznik) u prethodnim pitanjima.

 

Za pravilno popunjavanje godišnje deklaracije i obrasca za plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica – „DI“, PAK preporučuje poreskim obveznicima da koriste objašnjenja koja su data za svako pitanje o tome šta treba da bude uključeno kao prihod ili rashod/odbitak u relevantnom pitanju.

 

Takođe, u vezi sa prijavljivanjem kroz godišnju prijavu i obrazac za uplatu poreza na dohodak fizičkih lica – „DI“, PAK će narednih dana održati seminar za poreske obveznike kako bi se razjasnilo kako pravilno popuniti poresku prijavu.

 

PAK drži obećanje o kontinuiranoj brizi za poreske obveznike!

 

Poreska administracija Kosova