Obaveštenje za poreske obveznike – Poreska administracija Kosova, iz bilansa PDV kredita, pokriva dugove poreskog obveznika

Poreska administracija Kosova, obaveštava sve poreske obveznike da će od 21. juna 2022. godine pokrenuti procedure verifikacije PDV-a za sve poreske obveznike koji se nalaze u bilansu PDV kredita i sa druge strane imaju neizmirene dugove prema PAK-u.

 

Dakle, PAK će pokrenuti procedure verifikacije PDV-a i sa važećim PDV kreditom pokriti neplaćena dugovanja poreskog obveznika, koji je u bilansu PDV kredita i sa druge strane ima dugovanja prema PAK-u.

 

Na osnovu člana 30. Zakona br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, kao i član 41 Administrativnog uputstva br. 15/2010, Poreska uprava Kosova ima pravo da pokrene postupak povraćaja PDV-a za poreske obveznike koji su na kreditnom stanju duže od tri uzastopna meseca i iznos kredita je preko tri hiljade evra (3.000 evra) i isti poreski obveznik ima porez dugove veće od pet hiljada evra (5.000 evra).

 

Poreska uprava Kosova, nakon utvrđivanja tačnosti kreditnog stanja u prijavi PDV-a, ovim sredstvima će pokriti poreski dug poreskog obveznika, a ostatak (ako preostane) biće vraćen na bankovni račun poreskog obveznika.

 

Nakon sprovođenja gore navedenog postupka, poreski obveznik će biti zvanično obavešten o prenosu kreditnog stanja na poreske dugove, koje vrste poreza/doprinosa su obuhvaćene, poreski period, kao i deo eventualnog povraćaja koji će biti prenet na žiro račun poreskog obveznika.

 

Poreska administracija Kosova