Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Porez po odbitku je zakonska obaveza!

Poreska administracija Kosova podseća sva fizička poslovna i pravna lica da su obavezna da zadrže porez na isplate koje vrše za: plate i penzije, kamate, imovinska prava, zakupninu, posebne kategorije i za isplate dodeljenih nerezidentima, kako je definisano u poreskom zakonodavstvu.

Aktivnosti PAK-a će i dalje biti usmerene upravo na lica koja ne ispunjavaju ovu zakonsku obavezu.

Za fizička poslovna i pravna lica, koja ne zadrže porez po odbitku, biće primenjene administrativne kazne, utvrđene poreskim zakonodavstvom.

Stoga, PAK apeluje na sva lica da zadrže porez na uplate koje vrše ili da što pre isprave svoje prijave i da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom.

Plaćanjem poreza doprinosite direktno finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje visokog standarda, zdravstvo i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost i opšta infrastruktura za bolje ekonomsko i socijalno blagostanje.

 

Plaćanje poreza osigurava stabilnost privrede u zemlji!

Poreska administracija Kosova