Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Opšte informacije o porezima na Kosovu

Porez na dodatu vrednost
Porez na lične prihode
Porez na prihode korporacija

Odgovornost Poreske administracije Kosova (PAK), kao punopravne izvršne agencije sa punom autonomijom, je da upravlja primenom bilo koje vrste poreza važećeg poreskog zakonodavstva u Republici Kosovo.

Misija PAK-a je postizanje visokog nivoa dobrovoljnog ispunjavanja poreza u skladu sa važećim poreskim zakonima, kao i pružanje profesionalnih, transparentnih i efikasnih usluga poreskim obveznicima.

PAK je odgovoran za naplatu poreza centralne vlade koji obuhvata:

  • Porez na dodatu vrednost (PDV) na domaće isporuke;
  • Porez na liče prihode;
  • Porez na prihode korporacija (preduzeća);
  • Porez po odbitku (zadržan na izvoru);
  • Penzioni doprinosi;
  • Izdavanje dozvola za Igre na sreću.

Ovaj dokument je zasnovan na Zakonima i Relevantnim važećim zakonima, kao:

Sve Zakone i gorepomenuta uputstva, možete naći u Službenom glasniku, na linku: http://gzk.rks-gov.net/default.aspx

Poreske stope na Kosovu:

Zahtevi za ispunjavanje poreskih obaveza

Osobe koje odvijaju ekonomsku aktivnost, na osnovu poreskog zakonodavstva, obavezni su da se:

Porez na dodatu vrednost

Za potrebe poreza na dodatu vrednost (PDV), poreski obveznik je svako lice koje je, ili je potrebno da se registruje za PDV, a koje samostalno obavlja privrednu delatnost na pravilan ili nepravilan način, bez obzira na svrhu ili ishod te ekonomske aktivnosti.

Svako lice koje ispunjava sve uslove definicije oporezivog lica mora da se registruje za PDV, ako u kalendarskoj godini premašuje promet od trideset hiljada evra (€ 30,000).

PDV se eskalira u dve rate, standard na18% i snižena stopa od 8%, vrednosti uvezenih oporezivih isporuka i domaće nabavke, sa izuzetkom oslobođenih isporuka i isporuka tretiranih kao izvoz.

Transakcija je predmet oporezivanja za PDV na Kosovu, ako se promet dobara ili pružanja usluga, sprovodi u zamenu za plaćanje, unutar teritorije Kosova, od strane poreskog obveznika koji deluje kao takav. Takođe, uvoz robe podleže PDV-u.

Porez na lične prihode

Porez na dohodak fizičkih lica primenjuje se na sve prihode od strane pojedinca koji se oporezuje na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana. Svako fizičko lice rezident i nerezidente, privatno preduzeće, partnerstva i društva koja primaju ili akumuliraju bruto prihod iz bilo kog izvora, uključujući i plate, poslovne aktivnosti, iznajmljivanje pod zakup, dobitke na lutriji, kamate, kapitalne dobitke, korišćenje nematerijalne imovine, kao i bilo koji drugi prihod koji povećava neto vrednost poreskog obveznika.
Predmet oporezivanja za poreskog obveznika rezidenta je oporezivi dohodak sa izvorima na Kosovu i van Kosova, dok za nerezidentnog poreskog obveznika samo oporezivi prihodi koji se oporezuje na Kosovu.
Oporezivi prihod za poreski period smatra se razlika između bruto prihoda ili potraživanja tokom poreskog perioda i dozvoljenih odbitaka u odnosu na taj bruto prihod.

Poreske stope za porez na prihode korporacija:

Poreski obveznici sa godišnjim bruto prihodom iznad 50.000 € i oni koji su dobrovoljno izabrali da se oporezuju na realne prihode, oporezuju se prema navedenim poreskim stopama, dok poreski obveznici sa godišnjim bruto prihodom od € 50.000 ili manje se oporezuju na bruto prihod 3% (za aktivnosti: trgovina, transport, poljoprivreda i slične komercijalne delatnosti) ili 9% (za aktivnosti: usluge, stručno obrazovanje, zanatstvo, zabava i sl.). Osim poreza, ovi (samozaposleni) poreski obveznici su takođe obavezni da plate doprinos za penziju.

Plate zaposlenih kod primarnog poslodavau oporezuju se prema poreskim stopama (0%, 4%, 8% i 10%), dok su plate zaposlenih kod sekundarnog poslodavca oporezive sa 10%.

Svako zaposleno lice, državljanin Kosova, obavezno je platiti 5% bruto zarade u ime doprinosa za penziju. Takođe, primarni i sekundarni poslodavci koji su državljani Kosova doprinose sa 5% bruto plate zaposlenog na ime penzijskog doprinosa.

 

Porez na prihode korporacija

Porez na dobit korporacija primenjuje se na sve oporezivane prihode preduzeća. Poreskim obveznicima se smatraju, korporacija ili druga poslovna organizacija koja ima status pravnog lica prema važećem zakonu na Kosovu; Komercijalna kompanija koja posluje u društvenoj ili javnoj svojini; Registrovana organizacija kao nevladina organizacija; Nerezidentno lice sa stalnim jedinicama na Kosovu.
Predmet oporezivanja za poreskog obveznika rezidenta je oporezivi dohodak sa izvorima na Kosovu i van Kosova, dok su za nerezidentnog poreskog obveznika samo oporezivi prihodi koji imaju izvor na Kosovu.
Poreski obveznici sa godišnjim bruto prihoda iznad 50.000 € i oni koji su dobrovoljno izabrali da se oporezuju na realne prihode, oporezovani su po stopi od 10%, dok poreski obveznici sa godišnjim bruto prihodom od € 50.000 ili manje se oporezuju na bruto prihode 3 % (za aktivnosti: trgovine, transporta, poljoprivrede i sličnih komercijalnih delatnosti) ili 9% (za aktivnosti, usluge, profesionalne, stručne, zabavne i slično).

Za poreske obveznike sa godišnjim bruto prihoda iznad 50.000 € i one koji su dobrovoljno izabrali da se oporezuju na realne prihode, oporezivi prihod za poreski period se smatra razliku između bruto prihoda primljenog ili realizovanog tokom poreskog perioda i dozvoljenih odbitaka u odnosu na taj bruto prihod.

 

Rokovi deklarisanja i plaćanja poreza: