Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Relevantno zakonodavstvo

03.05.2023

Specifični, Tehnički i Funkcionalni Zahtevi za Fiskalne Elektronske Uređaje/Fiskalne Sisteme


18.05.2018

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MF-BR. 02/2018 O KORIŠĆENJU ELEKTRONSKE OPREME I FISKALNIH SISTEMA


17.03.2015
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MF – BR. 01/2015Administrativno uputsvo MF-BR. 01/2015 o korišćenju elektronske opreme i fiskalnih sistema


Administrativno Uputstvo 12/2009  Administrativno Uputstvo 12/2009 – IZMENE I DOPUNE ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA, BR.06/2009 O KORIŠĆENJU ELEKTRONSKE OPREME


Zakon br. 03/L- 071  Zakon br. 03/L- 071 – O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR. 2004/48 0 PORESKOJADMINISTRACIJI I POSTUPCIMA