Prinudna naplata

16.10.2015
Flajera – INFORMACIJA ZA PORESKI DUG


16.10.2015
Zakon Br.05/L-043 – ZAKON O OTPISU JAVNOG DUGA


16.10.2015
Administrativno Uputstvo (VRK) – Br. 04/2015 – O PROCEDURAMA ZA BRISANJE JAVNIH DUGOVA