Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Prinudna naplata

Dokumenti


1) Kada nastaje poreski dug?

2) Kada se jedan predmet određuje za prinudnu naplatu?

3) Koje su osnovne radnje naplate duga?

4) Kako se raspoređuje iznos plaćenog poreza?

5) Kada su mogući ugovori na rate?

6) Kada nastaje poreska obaveza?

7) Na koju imovinu je poresko opterećenje?

8) Kada se primenjuje mera oduzimanja imovine?

9) Koja su ograničenja prinudne naplate?

10) Koje su poreske obaveze za treća lica?

11) Kako se postupa po predmetima nakon radnji prinudne naplate?

12) Koja su ovlašćenja PAK-a?

13) Pod kojim okolnostima PAK može izvršiti procenu poreza primaoca nakon prenosa imovine?

14) Kako se postupa sa porezom u riziku za naplatu?

15) Šta je poresko založno pravo?

16) Šta je nalog za naplatu?

17) Ako sam sklopio sporazum sa PAK-om za plaćanje duga na rate i nisam ga ispoštovao, kako da ga ponovo programiram i koje su posledice?

18) Koliko su kamate za kašnjenje i kazne za neprijavljivanje?

19) Ako dođe do prekida delatnosti poreskog obveznika koji ima dug, može li se platiti samo procenat od ukupnog iznosa duga i kako to učiniti?

20) Koje su kazne/globe koje se mogu poništiti u slučaju da se izvrši jednokratna isplata duga?

21) Koje su kazne/globe koje se mogu odbiti u slučaju kada je zaključen ugovor o plaćanju na rate za ispunjenje poreskih obaveza?

22) Gde mogu da se informišem da li imam poreske dugove ili ne?

23) Da li mogu da dobijem podsetnik o dugu u regionalnoj kancelariji u Prištini, dok je poreski centar preduzeća u drugom regionu?

24) Da li mogu da dobijem uplatnicu preko elektronskog EDI sistema, da platim dug, koji je nastao jer nisam platio na vreme?

25) U slučaju da nisam poštovao ugovor o plaćanju duga na rate i iz tog razloga mi je PAK blokirao račun u banci, kako mogu da platim poresku obavezu?

26) Koji su kriterijumi za proglašenje nenaplativog duga?

27) Gde se registruje poresko založno pravo?

28) Za koju vrednost duga se može zaključiti ugovor o plaćanju na rate?

29) Da li za ugovor o plaćanju poreskih obavezana rate mogu platiti samo 20% poreske obaveze? Da li ovaj ugovor uključuje ukidanje kamata?

30) Koliko dugo traje poresko založno pravo?

31) Ako je obveznik društveno preduzeće, javno preduzeće, budžetska organizacija, da li važi period od deset (10) godina za važenje poreskog založnog prava?

32) Ako je poreski obveznik u dogovoru da dug plati na rate, da li PAK ima zakonsko pravo da nametne poresko založno pravo?

33) Ako poreski obveznik ima slučaj u Žalbenom odeljenju, da li PAK ima zakonsko pravo da odluči da zamrzne sredstva?

34) Ako je PAK blokirao bankovni račun, šta treba da uradim da odblokiram račun?

35) Koja je minimalna vrednost duga za koji PAK može da zamrzne bankovni račun poreskog obveznika?

36) Može li se oduzeta imovina licitirati od strane PAK-a?

37) Kada se oduzeta imovina oglašava za prodaju?

38) Kada se preduzimaju mere za oduzimanje imovine?

39) U kom roku se oduzeta imovina mora prodati?

40) Poreskom obvezniku je utvrđeno poresko založno pravo na poresku obavezu. Ako je poreski obveznik dao jevprijavu sa korekcijom, pri čemu je poreska obaveza je smanjena, kako da postupi službenik za naplatu u ovom slučaju?

41) Koliko dugo može trajati ugovor na rate?

42) Koliko dana nakon nastanka poreske obaveze treba nametnuti poresko založno pravo?

43) Koji su kriterijumi da poreski obveznik bude predmet prinudne naplate?

44) Koji su kriterijumi za zaključivanje ugovora o plaćanju na rate?

45) Koje uslove mora da ispuni poreski obveznik da bi zaključio ugovor o plaćanju na rate sa PAK-om?

46) Koja je kazna/globa za nepredavanje imovine koja je predmet zaplene i oduzimanja?

47) U kojim slučajevima poreski obveznik može ostvariti/imati koristi od poništavanja kazni/ globa?

48) Kada se dug može smatrati pasivnim dugom?

49) Kada dolazi do oslobađanja od poreskog založnog prava?

50) Ako preduzeće ima neizmirenu obavezu i nakon nametanja poreskog založnog prava plati pedeset odsto (50%) poreske obaveze, dok je za ostatak obaveze tražio ugovor o plaćanju na rate, da li je oslobođen od poreskog založnog pravo?

51) Šta sadrži obaveštenje o oduzimanju imovine?

52) Da li PAK ima zakonsko pravo da nametne poresko založno pravo društvenim preduzećima koja su u administrativnoj delatnosti Kosovske agencije za privatizaciju?

53) Da li za sve iznose nenaplativog duga treba poštovati sudske procedure?

54) Da li se radnje naplate mogu odložiti ako je poreski obveznik u žalbenom postupku?

55) Može li oduzeta imovina postati državna?

Pitanja – Odgovori o Poreskim Dugovama


1) Kada nastaje poreski dug?

PAK je, u cilju realizacije obaveza koje su joj zadate zakonom, sve svoje napore usmerila na dobrovoljno ispunjavanje poreskih obaveza od strane poreskih obveznika. Poreski obveznik koji ne ispunjava poreske obaveze, posledično stvara poreski dug kada:

 • prijavljuje i ne plaća;
 • prijavljuje i kasni u plaćanju;
 • PAK donosi dodatnu odluku za neprijavljivanje, nedovoljno prijavljivanje, novčane kazne ili kamate.

2) Kada se jedan predmet određuje za prinudnu naplatu?

Za nastali poreski dug, koji je postao naplativ, predmet se postavlja u prinudnu naplatu, koja će, u okviru datih ovlašćenja, naplatiti poreski dug i zahtevati nedostajuće prijave. Rok za naplatu poreskog duga je deset (10) godina od dana utvrđivanja poreza. Ovaj period se može produžiti ako:

 • je podneta žalba Odeljenju za žalbe u PAK-u;
 • je podnesena tužba nadležnom sudu;
 • je napravljen pismeni sporazum sa PAK-om za produženje perioda, ali ne više od dvadeset četiri (24) meseca;
 • lice je boravilo u inostranstvu duže od tri (3) meseca.

Navedeni rok za društvena preduzeća može se produžiti do njihove likvidacije, dok za javna preduzeća ne važi navedeni rok, jer nemaju fiksno vremensko ograničenje.

3) Koje su osnovne radnje naplate duga?

Ukoliko dug nije plaćen u celosti ili nije zaključen sporazum o plaćanju u ratama, PAK će obavestiti poreskog obveznika putem konačnog obaveštenja za plaćanje (rok 10 dana za plaćanje) da će započeti postupci prinudne naplate. U slučaju da se dug ne plati u predviđenom roku, preduzimaju se osnovne radnje naplate, kao što su:

 • 1. nalog za naplatu u bankama;
 • 2. Nalog o potraživanjima;
 • 3. Embargo na uvoz/izvoz; itd.

4) Kako se raspoređuje iznos plaćenog poreza?

Generalno, plaćanja će se prvo primeniti na poreski period koji ima najraniji datum procene, bez obzira na poreski period koji je uključen. Kada uplate počnu da se primenjuju u određenom poreskom periodu, ceo iznos tog poreskog perioda, uključujući kamatu i kazne/globe, biće plaćen pre početka primene plaćanja u narednom poreskom periodu.
Iznos bilo kog plaćenog poreza će se raspodeliti sledećim redosledom:

 • troškovi naplate;
 • iznos bilo koje poreske obaveze;
 • kamata; i
 • kazne/globe.

5) Kada su mogući ugovori na rate?

U slučaju kada poreski obveznik ima finansijskih poteškoća, PAK mu može ponuditi mogućnost da podnese zahtev za sklapanje sporazuma o plaćanju obaveza na rate, u skladu sa uslovima i odredbama sporazuma.

6) Kada nastaje poreska obaveza?

Ako lice koje je dužno da plati bilo koji porez PAK-u u skladu sa zakonodavstvom na snazi, ne plati taj porez u roku od deset (10) kalendarskih dana nakon dostavljanja obaveštenja o proceni, poresko založno pravo nastaje na imovinu ili u pravu na imovina koja pripada tom licu, bilo da je pokretna ili nepokretna, materijalna ili nematerijalna.

7) Na koju imovinu je poresko opterećenje?

PAK ima pravo da postavi poresko zalog na celokupnu imovinu lica, uključujući imovinu koju je lice kupilo nakon postavljanja poreskog založnog prava, da obezbedi neplaćenu poresku obavezu, koja uključuje neplaćeni porez, kazne/globu, kamate i troškove naplate

8) Kada se primenjuje mera oduzimanja imovine?

U slučaju da lice koje je dužno da plati neku vrstu poreza ne plati ili odbije da plati u roku od deset (10) dana nakon dostavljanja obaveštenja o proceni, PAK naplaćuje takav iznos i druge iznose koji su dovoljni da pokriju troškovi mere oduzimanja imovine, pri čemu mera oduzimanja imovine pripada tom licu u vlasništvu poreskog obveznika ili trećeg lica.
PAK će se starati o sprovođenju postupaka prinudne naplate duga kao što su: oduzimanje imovine poreskog obveznika i organizovanje prodaje te oduzete imovine kroz procedure definisane važećim poreskim zakonodavstvom.

9) Koja su ograničenja prinudne naplate?

Predmet radnji prinudnog oduzimanja mogu biti samo sredstva koja su neophodna i dovoljna za izmirenje tekućih poreskih obaveza poreskog obveznika. Vrste imovine poreskih obveznika koje su izuzete od konfiskacije i oduzimanja su: izdržavanje dece, plaćanja iz socijalnih šema i državne pomoći za izuzetne slučajeve, osnovna odeća, osnovna hrana, osnovni nameštaj, osnovni lični predmeti, isključujući luksuzne stvari, kao i svaka druga imovina utvrđena podzakonskim aktom.

10) Koje su poreske obaveze za treća lica?

Kada je neko bio odgovoran ili je pomogao u neispunjavanju poreskih obaveza, PAK ima ovlašćenje da izvrši procenu poreza protiv tih lica i da sledi sve procedure koje se zahtevaju u odnosu na bilo kog drugog poreskog obveznika koji je odgovoran PAK-u. Oni mogu biti:

  • odgovorno lice u poslovanju, koje je imalo obavezu da ispuni poreske obaveze;
  • primalac, lice koje je omogućilo prenos imovine poreskog obveznika;
  • stvarni vlasnik, koji uživa prednosti domena i kontrole nad imovinom u vlasništvu nekog drugog;
  • imenovani, lice koje je imenovano da radi u ime nekog drugog.

11) Kako se postupa po predmetima nakon radnji prinudne naplate?

PAK će pokrenuti krivične prijave, kao i pokretanje postupka likvidacije kod nadležnog suda u vezi neplaćanja duga. PAK će se baviti slučajevima koji ispunjavaju zakonske uslove za pasivizaciju ili čak poništenje dugova.

12) Koja su ovlašćenja PAK-a?

Što se tiče naplate poreza, Poreska uprava Kosova ima brojna ovlašćenja koja su predviđena poreskim zakonima, a to su:

   • traženje informacija o imovini poreskog obveznika, kako od njega tako i od drugih lica, uključujući banke;
   • upis poreskog založnog prava (na svu pokretnu i nepokretnu imovinu), deset (10) dana od nastanka poreskog duga sa dejstvom deset (10) godina;
   • blokada bankovnih računa i konfiskacija sredstava na njima;
   • blokiranje i oduzimanje sredstava dobijenih od klijenata ili poslodavaca poreskog obveznika;
   • blokiranje robe za uvoz ili izvoz;
   • oduzimanje pokretne i nepokretne imovine, sa izuzetkom osnovnih predmeta za domaćinstvo;
   • prodaja oduzete imovine i dr.

13) Pod kojim okolnostima PAK može izvršiti procenu poreza primaoca nakon prenosa imovine?

PAK ima pravo da prenese poresku procenu na drugi entitet nakon prenosa imovine (pokretne ili nepokretne) u sledećim okolnostima:

    • poreski obveznik je izvršio prenos sredstava drugom licu ili u očekivanju nastanka poreskog duga ili nakon nastanka poreskog duga;
    • prenos sredstava je bio manji od vrednosti imovine na otvorenom tržištu;
    • prenos imovine je ostavio poreskog obveznika bez mogućnosti da plati poreski dug; I
    • PAK je obavestio poreskog obveznika i drugi subjekt o odluci da prenos imovine rezultira procenom protiv treće strane, sa pravom žalbe za treću stranu.

14) Kako se postupa sa porezom u riziku za naplatu?

Ako PAK smatra da je u opasnosti naplata poreza ili kazne koja postaje obaveza koja se plaća, ona može izdati nalog za porez pod rizikom, kada:

     • se poreski obveznik sprema da napusti Republiku Kosovo;
     • se poreski obveznik sprema da prekine poslovanje;
     • se poreski obveznik sprema da prenese imovinu; ILI
     • drugi slični dokumentovani razlozi.

Kada se izda poreski nalog za rizik, svakom licu koje duguje novac ili imovinu poreskom obvezniku daje se obaveštenje da ostavi novac ili imovinu tog poreskog obveznika do daljnjeg.

15) Šta je poresko založno pravo?

Poresko založno pravo je zvanična javna isprava u skladu sa poreskim zakonodavstvom na snazi na Kosovu. Poresko založno pravo, znači pravo Poreske administracije Kosova da uzme i zadrži imovinu poreskog obveznika kao obezbeđenje plaćanja bilo kog poreza i pravo da proda takvu imovinu i koristi prihod od prodaje za plaćanje tog poreza. Dakle, ovim dokumentom će se sa posebnim prioritetom zaštititi pravo Poreske uprave na otplatu dugova.

16) Šta je nalog za naplatu?

Nalog za naplatu je pravni dokument u poreskom zakonodavstvu koje se primenjuje na Kosovu. Postupci oduzimanje imovine radi poreskih obaveza počinju tek nakon što su preduzete sve mere prema poreskom obvezniku, koji nije izmirio dugovanja, i ispoštovane su procedure obaveštavanja navedene u Zakonu o vođenju poreskog postupka.

17) Ako sam sklopio sporazum sa PAK-om za plaćanje duga na rate i nisam ga ispoštovao, kako da ga ponovo programiram i koje su posledice?

Ako je poreski obveznik zaključio sporazum o plaćanju duga u ratama sa PAK-om i nije ga poštovao, kamata će biti vraćena retroaktivno do datuma potpisivanja sporazuma. Ako poreski obveznik ne ispoštuje uslove ugovora o rate i želi da ponovo uspostavi drugi ugovor o ratama za istu poresku obavezu, naknadni ugovor o ratama neće uključivati poništavanje kamata. Kamata će nastaviti da se akumulira na svaki naredni ugovor na rate tokom trajanja ugovora.

18) Koliko su kamate za kašnjenje i kazne za neprijavljivanje?

Ako bilo koji iznos bilo kog poreza koji administrira PAK u skladu sa zakonima koji se primenjuju na Kosovu nije plaćen do poslednjeg datuma određenog za plaćanje, poreski obveznik će biti obavezan da plati kamatu prema procentu (%) koji je odredio Ministar Ministarstva finansija, rada i transfera.
Kada se od lica zahteva da podnese poresku prijavu u skladu sa zakonima koji se primenjuju u Republici Kosovo, a ne podnese je u navedenom roku, što rezultira poreskom obavezom, podleže novčanoj kazni od:

     • pedeset evra (50,00 evra) za fizičko poslovno lice, za svaku neprijavljenu prjavu;
     • sto pedeset evra (150,00 €) za pravno lice, za svaku neprijavljenu prijavu;
     • dvadeset evra (20,00 evra) za neposlovno fizičko lice, za svaku neprijavljenu prijavu.

Dakle, kazne za kašnjenje u prijavljivanju se određuju prema statusu poreskog obveznika i iznose:

     • za individualno poslovanje, kazna od pedeset evra (50 evra);
     • za pravno lice novčana kazna od sto pedeset evra (150 evra);
     • za fizičko lice koje nije poslovno, novčana kazna od dvadeset evra (20 evra).
     • kamata – prema procentu (%) koji utvrđuje ministar Ministarstva finansija, rada i transfera, primenjuje se bez obzira na status poreskog obveznika;

19) Ako dođe do prekida delatnosti poreskog obveznika koji ima dug, može li se platiti samo procenat od ukupnog iznosa duga i kako to učiniti?

Poreski obveznici imaju pravo da zatraže odjavu tek nakon što su izmirili sve poreske obaveze i nakon što su predali završni bilans stanja i odjavili EFU/FS.
Sve dok se poreska obaveza ne može u potpunosti platiti, možete tražiti od PAK-a da vam omogući plaćanje poreza na rate tako što ćete zaključiti ugovor sa PAK-om, pri čemu se kamata neće obračunavati od meseca koji sledi nakon meseca u kome je ugovor zaključen do potpunog sprovođenja ugovora.
PAK mora da obezbedi naplatu poreza u skladu sa svim relevantnim instrumentima prikupljanja koji se mogu primeniti na poreskog obveznika u skladu sa poreskim zakonodavstvom na snazi.

20) Koje su kazne/globe koje se mogu poništiti u slučaju da se izvrši jednokratna isplata duga?

Ako poreski obveznik sa neizmirenom poreskom obavezom plati poresku obavezu zajedno sa kamatom u jednokratnoj uplati, predviđene su kazne u skladu sa zakonom, osim kazne za nepredavanje imovine koja je predmet mere oduzimanja i izdvajanja novca sa strane, koja će biti smanjena na trideset procenata (30%).

21) Koje su kazne/globe koje se mogu odbiti u slučaju kada je zaključen ugovor o plaćanju na rate za ispunjenje poreskih obaveza?

Ako poreski obveznik sa neizmirenom poreskom obavezom zaključi pismeni ugovor o plaćanju neizmirenog poreza u dve ili više rata, ispuni uslove pismenog ugovora i blagovremeno ispuni sve ostale poreske obaveze u toku trajanja tog ugovora, osim novčanih kazni za nepredavanje imovine koja je predmet mere zaplene i za izdvajanje novca, ostale novčane kazne biće smanjene na pedeset odsto (50%).

22) Gde mogu da se informišem da li imam poreske dugove ili ne?

Pravo je svakog poreskog obveznika da bude obavešten o svojoj poreskoj situaciji. O poreskoj situaciji možete se informisati svakog dana putem elektronskog EDI sistema ili posetom nadležnoj Regionalnoj kancelariji Službe za poreske obveznike.

23) Da li mogu da dobijem podsetnik o dugu u regionalnoj kancelariji u Prištini, dok je poreski centar preduzeća u drugom regionu?

Uplatnicu duga možete preuzeti preko elektronskog EDI sistema, dok podsetnik o dugu uplatnicu duga možete dobiti samo u relevantnoj regionalnoj kancelariji PAK-a.

24) Da li mogu da dobijem uplatnicu preko elektronskog EDI sistema, da platim dug, koji je nastao jer nisam platio na vreme?

Preko elektronskog EDI sistema možete dobiti uplatnicu za neizmireni dug.

25) U slučaju da nisam poštovao ugovor o plaćanju duga na rate i iz tog razloga mi je PAK blokirao račun u banci, kako mogu da platim poresku obavezu?

Vaš bankovni račun je blokiran od strane PAK-a jer niste poštovali ugovor o plaćanju duga na rate. Ako imate sredstva na svom računu, onda je banka na vaš zahtev dužna da ta sredstva prenese na račun PAK-a u visini duga. Nakon što dobije potvrdu o transferu od banke, PAK će odblokirati vaš račun.

26) Koji su kriterijumi za proglašenje nenaplativog duga?

Nenaplativ dug se proglašava kada je dug stariji od deset (10) godina, pod uslovom da ne postoje okolnosti koje će produžiti ovaj rok.

27) Gde se registruje poresko založno pravo?

U zavisnosti od toga gde PAK stavlja poresko založno pravo, mora se registrovati u odgovarajućim kancelarijama:

     • za pokretne stvari – poresko založno pravo se podnosi u kancelariji za registraciju zaloga koja se nalazi u okviru Ministarstva industrije, preduzeća i trgovine;
     • za nepokretnosti – poresko založno pravo mora biti registrovano u opštinskom katastarskom uredu u kome se nepokretnost nalazi.

28) Za koju vrednost duga se može zaključiti ugovor o plaćanju na rate?

PAK sa poreskim obveznicima može zaključiti ugovore o plaćanju na rate, preko kojih poreski obveznik može platiti svoj poreski dug, u skladu sa uslovima i odredbama sporazuma, bez obzira na visinu poreske obaveze.

29) Da li za ugovor o plaćanju poreskih obavezana rate mogu platiti samo 20% poreske obaveze? Da li ovaj ugovor uključuje ukidanje kamata?

Prva uplata po ugovoru mora biti najmanje 20% ukupnog duga uključenog u ugovor.
Kamata se ne ukida, ali se može zaustaviti kada:

     • da ste u redovnom ugovoru za plaćanje duga na rate;
     • ne kršite ugovor o plaćanju;
     • tokom ugovora ne stvarate nova dugovanja; I
     • imate redovne prijave.

30) Koliko dugo traje poresko založno pravo?

Poresko opterećenje prestaje deset (10) godina od dana utvrđivanja poreske obaveze.

31) Ako je obveznik društveno preduzeće, javno preduzeće, budžetska organizacija, da li važi period od deset (10) godina za važenje poreskog založnog prava?

Za ovu kategoriju poreskih obveznika ne važi period od deset (10) godina poreskog založnog prava, ali poresko založno pravo ne zastareva sve dok se obaveze u potpunosti ne izmire.

32) Ako je poreski obveznik u dogovoru da dug plati na rate, da li PAK ima zakonsko pravo da nametne poresko založno pravo?

Poresko založno pravo se nameće bez obzira da li je poreski obveznik saglasan da dug plaća na rate ili ne. Takođe, poresko opterećenje se utvrđuje pre zaključenja ugovora za plaćanje na rate, kako bi se obezbedilo poštovanje ugovora.

33) Ako poreski obveznik ima slučaj u Žalbenom odeljenju, da li PAK ima zakonsko pravo da odluči da zamrzne sredstva?

Prema poreskom zakonodavstvu, ne postoji ograničenje u postupcima prinudne naplate čak i ako je poreski obveznik podneo žalbu Odeljenju za žalbe, osim u slučajevima oduzimanja nepokretnosti.

34) Ako je PAK blokirao bankovni račun, šta treba da uradim da odblokiram račun?

Poreski obveznik mora prvo da ispuni poreske obaveze, a zatim dostavi dokaz o uplati nadležnoj naplatnoj službi, koja će nakon provere uplata odblokirati bankovni račun.

35) Koja je minimalna vrednost duga za koji PAK može da zamrzne bankovni račun poreskog obveznika?

Poreskim zakonodavstvom nije definisano koja je minimalna vrednost duga za blokadu bankovnog računa poreskog obveznika. Blokiranje bankovnog računa može se izvršiti za bilo koji neplaćeni dug.

36) Može li se oduzeta imovina licitirati od strane PAK-a?

Bilo koja konfiskovana imovina, pokretna ili nepokretna, može da se licitira od strane PAK-a.

37) Kada se oduzeta imovina oglašava za prodaju?

Oduzeta imovina mora biti objavljena za prodaju najmanje deset (10) dana pre zakazanog datuma prodaje, ali ne više od dvadeset (20) dana pre zakazanog datuma prodaje.
38) Kada se preduzimaju mere za oduzimanje imovine?

Mere konfiskacije imovine preduzima PAK deset (10) dana nakon dostavljanja konačnog obaveštenja za isplatu duga. Dakle, nakon podnošenja konačnog obaveštenja o uplati duga, poreski obveznik ima rok od deset (10) dana da plati, u suprotnom se izdaje obaveštenje za oduzimanje imovine.

39) U kom roku se oduzeta imovina mora prodati?

Kada je imovina poreskog obveznika oduzeta, ona mora biti prodata u roku od trideset (30) dana od dana konfiskacije i završava se šezdeset (60) dana od dana konfiskacije. Rok za prodaju imovine može se produžiti ako to nalažu okolnosti, kao što je odlaganje prodaje, što zahteva ponovno raspisivanje prodaje. PAK je ovlašćen da počne sa objavljivanjem prodaje oduzete imovine pre isteka roka od trideset (30) dana, pod uslovom da datum prodaje nije kraći od trideset (30) dana od dana konfiskacije. Datum konfiskacije je datum kada je PAK stupio u posed imovine izdavanjem Obaveštenja o meri zaplene imovine i Obaveštenja o konfiskaciji.

40) Poreskom obvezniku je utvrđeno poresko založno pravo na poresku obavezu. Ako je poreski obveznik dao jevprijavu sa korekcijom, pri čemu je poreska obaveza je smanjena, kako da postupi službenik za naplatu u ovom slučaju?

Smanjenje procenjenog poreza bilo kontrolom ili dobrovoljnom prijavom za korekciju koju je podneo poreski obveznik ne zahteva novo založno pravo i ne uspostavlja novi rok naplate od deset (10) godina.

41) Koliko dugo može trajati ugovor na rate?

PAK može zaključiti sporazum o plaćanju na rate sa poreskim obveznikom, preko kojeg poreski obveznik može platiti svoj poreski dug, u skladu sa odredbama i uslovima sporazuma. Počev od narednog meseca od meseca u kome je potpisan ugovor o otplati na rate, pa do izmirenja poreske obaveze, na poreski dug se neće obračunavati kamata.

42) Koliko dana nakon nastanka poreske obaveze treba nametnuti poresko založno pravo?

Poreska obaveza nastaje kada lice koje je dužno da plati poresku obavezu ne plati je u roku od deset (10) dana od dana dostavljanja obaveštenja o proceni.
Dakle, ako poreski obveznik ne plati ili odbije da plati procenjenu poresku obavezu, tada se založno pravo smatra retroaktivnim na dan utvrđivanja i primenjuje se počev od: 16:00 popodne na dan kada je porez utvrđen

43) Koji su kriterijumi da poreski obveznik bude predmet prinudne naplate?

Za poreskog obveznika, koji ne izvrši poresku obavezu u roku od deset (10) dana od prijema konačnog obaveštenja o uplati duga, počinje postupak prinudne naplate.

44) Koji su kriterijumi za zaključivanje ugovora o plaćanju na rate?

Ukoliko poreski obveznik nije u mogućnosti da izvrši trenutnu uplatu za ceo poreski dug, PAK omogućava plaćanje na rate tako što će unapred zaključiti ugovor sa poreskim obveznikom.

45) Koje uslove mora da ispuni poreski obveznik da bi zaključio ugovor o plaćanju na rate sa PAK-om?

Za zaključenje ugovora o plaćanju na rate moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

     • ugovor ne može biti duži od dvanaest (12) meseci od dana potpisivanja;
     • prva uplata po ugovoru mora biti najmanje 20% od ukupnog duga uključenog u ugovor;
     • poreski obveznik mora da pristane na propisno ispunjavanje svih drugih poreskih obaveza, uključujući blagovremene i tačne tromesečne avansne uplate (ako je primenjivo), registraciju za PDV, kada je to potrebno (ako je primenjivo), kao i podnošenje zahtevanih prijava koje su u potpunosti plaćene na dan ili pre propisanog datuma; I
     • poreski obveznik mora izvršiti sve uplate na ili pre datuma opisanog u sporazumu. Ugovorom se utvrđuje datum na koji se periodično plaćanje mora izvršiti.

Periodična isplata nije obavezna da se zakazuje na mesečnom nivou, ali se uplata mora zakazati najmanje jednom u tri meseca.

46) Koja je kazna/globa za nepredavanje imovine koja je predmet zaplene i oduzimanja?

Svako lice koje ne preda imovinu koja je predmet oduzimanja kazniće se novčanom kaznom u iznosu od pedeset posto (50%) od iznosa imovine koja je predmet oduzimanja.

47) U kojim slučajevima poreski obveznik može ostvariti/imati koristi od poništavanja kazni/ globa?

     • U slučaju da poreski obveznik sa neizmirenom poreskom obavezom plati poresku obavezu zajedno sa kamatom u jednokratnoj uplati, predviđene su i kazne u skladu sa zakonom, pored kazni za nepredavanje imovine koja je predmet mere od uzimanje i izdvajanje novca, imaće koristi od trideset posto (30%) popusta.
     • U slučaju da poreski obveznik sa neizmirenom poreskom obavezom sklopi pismeni ugovor o plaćanju neizmirenog poreza u dve ili više rata, ispuni uslove pismenog ugovora i blagovremeno ispuni sve ostale poreske obaveze tokom trajanja tog ugovora, novčane kazne koji se primenjuju po ovom zakonu, pored novčanih kazni za nepredavanje imovine na koju se primenjuje mera oduzimanja i izdvajanja novca, koristiće se popust od pedeset posto (50%).
     • U slučaju da poreski obveznik za bilo koji porez dokaže razumne razloge, dobru nameru, veliku poteškoću ili druge razloge koji će povećati efikasnost PAK-a, Poreska uprava Kosova razmatra zahteve za odbitak novčanih kazni i donosi odluku na osnovu preispitivanja činjenica i okolnosti.
     • U slučaju da poreski obveznik plati bilo koju kaznu primenjenu po ovom zakonu, osim kazne za neustupanje imovine koja je predmet mere oduzimanja i izdvajanja novca, u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od dana obaveštenja primene kazne, plaća samo pedeset procenata (50%) vrednosti primenjene kazne.

48) Kada se dug može smatrati pasivnim dugom?

PAK može preneti poreski dug u pasivni dosije kako bi ga uklonio iz aktivne baze podataka naplate kada se, nakon dokumentovanih napora, utvrdi da porez nije naplativ u vreme utvrđivanja. Takva odluka se može doneti u slučajevima kao što su, ali ne ograničavajući se na, kao što su:

     • nemogućnost pronalaženja poreskog obveznika ili njegove imovine;
     • poslovanje je prestalo bez ostavljanja imovine;
     • poreski obveznik kao umrlo fizičko lice kada nema prenosa imovine sa kojih se može naplatiti porez;
     • poreski obveznik koji je proglasio bankrot u skladu sa važećim zakonom i preduzete su sve mere naplate;
     • poreski obveznik koji nije u mogućnosti da plati poreski dug na osnovu potpune analize imovinskog stanja poreskog obveznika; I
     • određenja slične prirode.

Stavljanje poreskog duga u pasivni dosije ne oslobađa poreski dug niti remeti prioritet založnog prava PAK-a. Ukoliko postanu poznati novi izvori naplate, PAK vraća poreski dug u status aktivne naplate.

49) Kada dolazi do oslobađanja od poreskog založnog prava?

Poreski obveznik se oslobađa poreskog založnog prava nakon ispunjenja svih poreskih obaveza za koje je poresko založno pravo nametnuto ili ako se utvrdi da je poresko založno pravo pogrešno nametnuto.

50) Ako preduzeće ima neizmirenu obavezu i nakon nametanja poreskog založnog prava plati pedeset odsto (50%) poreske obaveze, dok je za ostatak obaveze tražio ugovor o plaćanju na rate, da li je oslobođen od poreskog založnog pravo?

Dok se ne izvrši potpuna naplata poreske obaveze, poreski obveznik se ne može osloboditi poreskog opterećenja.

51) Šta sadrži obaveštenje o oduzimanju imovine?

Obaveštenje o oduzimanju imovine će sadržati:

     • podatke o poreskom obvezniku čija je imovina oduzeta;
     • lokacija imovine;
     • vrsta obaveze;
     • poreski period za koji je obaveza nastala;
     • iznos procenjenog poreza; I
     • ostale informacije.

52) Da li PAK ima zakonsko pravo da nametne poresko založno pravo društvenim preduzećima koja su u administrativnoj delatnosti Kosovske agencije za privatizaciju?

PAK može da registruje poresko zalog na imovinu društvenog preduzeća koje ima poreski dug iako je socijalno preduzeće pod jurisdikcijom Kosovske agencije za privatizaciju (AKP).

53) Da li za sve iznose nenaplativog duga treba poštovati sudske procedure?

Za iznos do petsto evra (500 evra) koji se tretira kao nenaplativ dug, nije potrebno pokretanje postupka u pravosudnim organima.

54) Da li se radnje naplate mogu odložiti ako je poreski obveznik u žalbenom postupku?

Svaki poreski obveznik koji želi da odloži radnju naplate poreza pre podnošenja žalbe nadležnom odboru ili sudu, može podneti bankarsku garanciju ili drugi oblik obezbeđenja prihvatljiv Poreskoj upravi, u iznosu koji je dovoljan da pokrije porez, kaznu, plus takve kamate koje mogu nastati tokom bilo koje naknadne radnje.

55) Može li oduzeta imovina postati državna?

PAK ima pravo, nakon desete (10) godine od uvođenja poreskog zaloga, da izvrši ponovnu procenu imovine sa poreskim zalogom i imovine za koju se procenjuje da pokrije neizmirenu obavezu i koja je konfiskovana na osnovu obaveznog postupka naplate, postaje državna svojina.


16.10.2015
Flajera – INFORMACIJA ZA PORESKI DUG


16.10.2015
Zakon Br.05/L-043 – ZAKON O OTPISU JAVNOG DUGA


16.10.2015
Administrativno Uputstvo (VRK) – Br. 04/2015 – O PROCEDURAMA ZA BRISANJE JAVNIH DUGOVA