Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Penzije

Zakon
Uredbe
Uputstva
Formulari
Zakon
Zakon br. 04/L-101 – O PENZIJSKIM FONDOVIMA NA KOSOVU
Zakon br. 03/L- 084 – O izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a 2005/20 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a 2001/35 o Penzijskom Fondu Kosova
Uredbe
Uredba br. 2005/20 Uredba br. 2005/20 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a br. 2001/35 o Penzijama na Kosovu
Uredba br. 2001/35 Uredba br. 2001/35 o Penzijama na Kosovu
Uputstva
Pravila Poreske Pdministracije Pravila poreske administracije o primeni uredbe UNMIK-a br. 2001/35 o Penzijama na Kosovu
Formulari
 OBRAZAC PREGLEDA DOPRINOSA ZA PENZIJU I DOSTAVE
TREMESEČNI IZVEŠTAJ ZA DOPRINOSE ZADRŽANE NA IZVORU I OBRAZAC ZA UPLATU