Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Ne aktivni poreski obveznici

  1. Biznisi koji su de-aktivizirani od strane PAK-a
  2. Biznisi koji su odjavljeni na zahtev poreskog obveznika
  3. Biznisi kojima je poništen Fiskalni broj
  4. Biznisi kojima je poništena Licenca PDV-a
  5. Biznisi kojima je promenjen status od Deklarativnih na Ne-deklarativne za PDV

Na osnovu člana 12. stav 6. kao i člana 23. stav 1., 2. i 3. Zakona br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-102, Zakon br. 04 / L-105 i Zakon br. 04 / L-223, kao i članovi 13, 14 i 16 Administrativnog uputstva br. 15/2010 o sprovođenju Zakona br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, transakcije izvršene sa preduzećima objavljenim na listama 1, 2, 3, 4 i 5 neće se priznati za potrebe rashoda u poreskoj prijavi ili zahtevu za (refundaciju) povraćaj PDV-a.

Takođe, svaki put kada PAK prilikom provere dokumentacije identifikuje fiktivnu transakciju/fakturu, bez obzira da li je to preduzeće koje je zaključilo transakciju/izdalo račun objavljen na sajtu PAK-a ili ne (na listama 1, 2, 3, 4 i 5), ta transakcija/faktura neće biti priznata radi priznavanja rashoda u poreskoj prijavi, neće biti prihvaćena u svrhu priznavanja odbitnog PDV-a, kao ni za oba preduzeća, kao i za: biznis koji je izdao račun za fiktivnu transakciju i biznis koji je primio fakturu za fiktivnu transakciju, PAK će preduzeti mere definisane važećim zakonodavstvom.

Takođe, na osnovu člana 19, 32 i 34 Zakona br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-102, Zakon br. 04 / L-105 i Zakon br. 04/L-223, PAK zadržava pravo da proceni poresku obavezu i preduzme sve mere za naplatu poreza, ukoliko PAK nađe dokaz da je poreski obveznik obavljao privrednu delatnost, dok se nalazi na listi neaktivnih poreskih obveznika.

Ako se poreski obveznik nalazi na listi neaktivnih poreskih obveznika, dok je aktivni poreski obveznik, mora da se prijavi PAK-u za njegovo aktiviranje. Zahtev se mora podneti nadležnoj Regionalnoj kancelariji za službu i obrazovanje poreskih obveznika.