Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 46 - 50 of 119456789101112131415

Si dhe kur duhet të bëhet raportimi i të ardhurave nga bizneset që tatohen në bazë të të ardhurave reale, si dhe nga bizneset që nuk tatohen në bazë të të ardhurave reale?

Për bizneset që i nënshtrohen tatuarjes në të ardhura reale, metodë e kontabilitetit është metoda akruale, të ardhurat raportohen në periudhën tatimore kur janë furnizuar mallrat apo kur janë ofruar shërbimet. Për bizneset që nuk i nënshtrohen tatuarjes në të ardhura reale, metodë e kontabilitetit është ajo me para të gatshme, të ardhurat raportohen në periudhën tatimore kur janë pranuar paratë.

Cilat janë procedurat që duhet ndërmarrë, pasi që kam vendosur që biznesin tim ta pushoj përkohësisht?

Për të bërë pasivizimin e biznesit për një kohë të caktuar, ju duhet të drejtoheni në zyrën përkatëse rajonale të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve dhe të bëni kërkesë për pasivizim. Për periudhat në pasivizim, nuk kërkohet të deklaroni, si dhe nuk do të figuroni si mos deklarues në ATK.

Nëse kam qenë në marrëveshje dhe nuk ju kam përmbajtur asaj, si mund ta ri programoj atë sërish, dhe cilat janë pasojat?

Nëse tatimpaguesi dështon në një marrëveshje me këste, interesi do të rivendoset në mënyrë retroaktive deri me datën kurë është nënshkruar marrëveshja. Nëse një tatimpagues dështon në një marrëveshje me këste dhe dëshiron të ri-vendosë një marrëveshje tjetër me këste për të njëjtin detyrim tatimor, marrëveshja me këste pasuese nuk do të përfshijë heqjen e interesit. Interesi  do të vazhdoj të rrjedhë në çdo marrëveshje me këste pasuese për kohëzgjatjen e marrëveshjes.

Kemi filluar me biznes të ri, dhënien e skelave për ndërtim me qira, në dy raste kur qiramarrësi merret me montimin dhe çmontimin e tyre, si dhe rastin kur ne merremi me montim dhe çmontim. Po ashtu, edhe një mjet, si bagerin e japim me qira, si në dy raste; me vozitësin i cili është punëtor i jonë, por edhe kemi raste kur e japim vetëm bagerin pa vozitës. Ne jemi të regjistruar për TVSH, gjithashtu edhe firma pranuese e shërbimit është e regjistruar për TVSH. A i nënshtrohemi ngarkesës së kundërt të TVSH-së në këto raste?

Skema e veçantë në ndërtimtari, aplikohet nëse plotësohen kriteret e përcaktuara me nenin 70 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 si dhe nenin 6 të Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2016.

Sqarime për aplikimin e skemës së veçantë në ndërtimtari janë dhënë edhe më Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2016, në të cilën janë dhënë sqarime se sa i përket aplikimit të ngarkesës se kundërt ne ndërtimtari dhe si orientim për trajtim të drejtë të shërbimeve në lëmin e ndërtimit merret Sektori F për Klasifikimi i Veprimtarive Ekonomike (NACE Rev.2).

Bazuar në sqarimet që janë dhënë në kërkesën tuaj, në rastet kur kemi të bëjmë me dhënie me qira të mjeteve me përdoruesin e tyre, faturimi duhet të jetë me ngarkesë të kundërt. Ndërsa në rastet kur kemi të bëjmë më dhënie me qira pa përdoruesin e tyre, faturimi duhet të jetë me TVSH sipas dispozitave të përgjithshme të legjislacionit për TVSH.

Për ta zhvilluar aktivitetin ekonomik, biznesi ka marrë me qira një objekt. Me pronarin e objektit jemi pajtuar që biznesi të bëjë investimet në objekt dhe për vlerën e investimit, të kompensohemi me obligimin tonë të qirasë ndaj pronarit të objektit. Si duhet të trajtohet ky transaksion, a kemi të drejtë t’i zhvlerësojmë investimet të cilat i bëjmë në objekt?

Sipas nenit 17, paragrafit 1 dhe 2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2016 për zbatimin ë Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, është përcaktuar se kush e mbanë të drejtën e zhvlerësimit të pasurive dhe zhvlerësimi i pasurisë së dhënë/marrë me qira, citojmë:

1. Në bazë të nenit 15, paragrafit 1 të Ligjit, vetëm pronari i pasurive të prekshme që shfrytëzohen për zhvillimin e aktivitetit ekonomik, për të cilat mban rrezikun e konsumimit, prishjes apo vjetërsimit të mjeteve, ka të drejtë të zbres shpenzimet e zhvlerësimit.

1.1.Nuk lejohet zbritja e zhvlerësimit për qiramarrësin e aseteve, përveç nëse është përcaktuar në marrëveshjen e qirasë se është i përfshirë lizingu financiar dhe të drejtat e pronësisë kalojnë mbi qiramarrësin nga qiradhënësi përmes pagesave periodike.

2.Shpenzimet për përmirësimin e pronës së dhënë me qira mbulohen përmes zbritjeve të zhvlerësimit duke përdorur metodën lineare të bazuar në kohëzgjatjen e kontratës së qirasë.

2.1. Në rastin e kontratave të qirasë të pa afatizuara, ose kur kohëzgjatja e kontratës së qirasë zgjatet shpesh, sipas gjykimit më të mirë të qiramarrësit dhe bazuar në rregullat e kontabilitetit, si dhe praktikat më të mira, duhet të përcaktoj kohëzgjatjen e kontratës së qirasë dhe ta shfrytëzojë atë si emërues për llogaritjen e shpenzimeve vjetore të zhvlerësimit për përmirësim;

2.2. Në rastet kur qiradhënësi dhe qiramarrësi arrijnë marrëveshje që në vend të pagesës së qirasë të kompensohen përmes investimeve që do t’i bëjë qiramarrësi, atëherë ky transaksion këmbimi do të trajtohet transaksion për konsideratë. Për vlerën e investimit të bërë nga qiramarrësi, do t’i faturoj qiradhënësit. Po ashtu, vlerën e njëjtë, qiradhënësi do ta konsideroj të hyrë nga qiraja dhe do t’i faturoj qiramarrësit. Qiramarrësi do ta konsideroj këtë faturë si shpenzim / parapagim të qirasë dhe do të mbajë tatimin në burim në qira për qiradhënësin.”

Sipas arsyetimit ligjor, derisa jeni pajtuar me pronarin e objektit që investimet do të kompensohen për vlerën e qirasë, atëherë qiramarrësi duhet ta faturoj qiradhënësin për investimet e bëra, sipas kontratës, dhe gjithashtu qiradhënësi, vlerën e njëjtë do t’ia faturoj qiramarrësit dhe të njëjtën do ta konsideroj të hyrë nga qiraja.

Gjithashtu, për qëllime të zhvlerësimit, derisa qiradhënësi mbetet pronar i objektit, të drejtën e zhvlerësimit e mbanë qiradhënësi. Ndërsa, nëse shuma e investimit kalon vlerën e paraparë me kontratë dhe nuk i faturohet nga qiramarrësi për qiradhënësin, atëherë për vlerën e shtuar të investimit, nga momenti i vënies në funksion të objektit për qiramarrësin, qiramarrësi mund t’i konsideroj si shpenzime të zhvlerësimit duke u bazuar në kohëzgjatjen e kontratës së qirasë.

Displaying 46 - 50 of 119456789101112131415