Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 71 - 75 of 11941011121314151617181920

Biznesi individual ka blerë një automobil në mars të vitit 2018 dhe të njëjtin e ka shitur në nëntor 2018, a mund të llogarisë zhvlerësimin për vitin 2018?

Tatimpaguesi i cili tatohet në bazë të të ardhurave reale, mund të njohë zhvlerësimin për pasurinë e prekshme e cila është në emër të biznesit dhe shfrytëzohet për aktivitetin e biznesit. Zhvlerësimi bëhet sipas Kategorisë së cilës i përket aseti, siç është përcaktuar në Ligjin për Tatimin në të Ardhurat Personale. Pasuria për qëllime të zhvlerësimit merret parasysh vetëm kur ajo është vënë në përdorim. Për pasurinë që shitet apo tjetërsohet në gjashtëmujorin e dytë, atëherë zhvlerësimi në vitin e shitjes apo tjetërsimit njihet vetëm për gjashtëmujorin e parë.

Kompania “A” me aktivitet investues në lëmin e ndërtimit e cila për TVSH të zbritshme shfrytëzon koeficientin për çështjen tatimore pasi që ka të bëjë me objekte banimi dhe afariste, ka blerë automjetin afërsisht 1.5 vite më parë dhe si TVSH të zbritshme ka zbatuar koeficientin (17%) në këtë rast, ndërsa tani është në përfundim të marrëveshjes për shitjen e këtij automjeti me kompenzim. Pyetja konkrete është – pasi që në momentin e blerjes së automjetit ne kemi marrë TVSH të zbritshme bazuar në koeficient, tani në momentin e shitjes me kompensim të këtij automjeti, a duhet të lëshojmë faturën me TVSH apo të veprojmë sikurse në rastin e blerjes në bazë të koeficientit me u llogaritë edhe TVSH-ja e shitjes.

Bazuar në paragrafin 3 të nenit 28 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, furnizimet e mallrave të cilat janë përdorur vetëm për aktivitet të liruara dhe për të cilat nuk është njohur TVSH-ja e zbritshme, konsiderohen të liruara prej TVSH-së, citojmë:

3.Furnizimi i mallrave që përdoren vetëm për aktivitete të liruara sipas nenit 27 dhe nenit 28 të këtij ligji, në qoftë se për këto mallra nuk ka lindur e drejta e zbritjes.

Si në rastin tuaj, si dhe duke u bazuar në paragrafin si me lartë, shitja e automjetit duhet të jetë në total me TVSH, sepse automjeti është shfrytëzuar edhe për furnizime të tatueshme për të cilën keni shfrytëzuar TVSH të zbritshme.

Në bazë të Ligjit për TVSH, furnizimi i shërbimeve shëndetësore janë të liruar nga TVSH. Qarkullimi i “X” kompanisë e cila kryen shërbime dentare ka kaluar mbi 30,000€ dhe është regjistruar për TVSH, por të gjitha shërbimet janë të liruara apo ndonjë shërbim duhet të jetë i tatueshëm. Shërbimet e ofruara nga kompania “X” janë: Pastrimi i gurëve; Fluorizmi; Pellombe; Trajtimi i kanaleve; Proteza, Zbardhim i dhëmbëve, etj.

Sipas nën-paragrafit 1.1, 1.2. dhe 1.4 të neni 27 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, shërbimet mjekësore janë të liruara prej TVSH-së pa të drejtën e zbritjes së TVSH-së së zbritshme, citojmë:

“1. Transaksionet janë të liruara si në vijim:

1.1. shërbimet spitalore, kujdesi mjekësor dhe aktivitetet e lidhura ngushtë të ndërmarra nga organet e rregulluara me ligjet në fuqi të Kosovës, nga spitalet, qendrat për trajtime mjekësore ose diagnostifikim dhe institucionet tjera të njohura me natyrë të ngjashme;

1.2. ofrimi i kujdesit mjekësor në ushtrimin e profesioneve mjekësore dhe para mjekësore siç janë përkufizuar me ligjet në fuqi të Kosovës;

1.4. furnizimi me shërbime nga teknikët dentar në kapacitetin e tyre profesional dhe furnizimi me proteza të dhëmbëve nga dentistët dhe teknikët dentar;”

Çështja është sqaruar edhe me Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2015, përkatësisht nenin 38, citojmë:

“1. Në furnizimet e liruara nga TVSH për transaksionet me interes të përgjithshëm publik bazuar në nenin 27, nënparagrafi 1.1. dhe 1.2. të Ligjit përfshihen:

1.1. Furnizimi i shërbimeve shëndetësore dhe veprimeve të lidhura ngushtë me to, që kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, përfshirë parandalimin, diagnozën, trajtimin,  kurimin e sëmundjes apo çrregullimeve shëndetësore dhe rehabilitimin, nga institucionet shëndetësore publike ose private, të njohura si të tilla nga autoriteti kompetent shëndetësor;

1.2. Furnizimet e shërbimeve shëndetësore, të ofruara për qëllime të kujdesit për shëndetin, në kuadër të ushtrimit të profesionit mjekësor ose para-mjekësor, të njohur si të tillë dhe të licencuar, sipas legjislacionit në fuqi për licencimin;

1.3. furnizimi i organeve njerëzore, gjakut dhe qumështit të nënës;

1.4. furnizimet e shërbimeve shëndetësore, të kryera në kuadrin e profesionit të tyre nga stomatologët dhe laborantët dentarë;

1.5. furnizimi i transportit të personave të sëmurë apo të lënduar në rastet emergjente, me automjete të krijuara posaçërisht për këtë qëllim dhe nga ana e organizatave të autorizuara.

2.Shtrirja e lirimit të TVSH-së – Bazuar në nenin 27, paragrafin 1 të Ligjit lirohen nga TVSH:

2.1.Furnizimi i shërbimeve shëndetësore ndaj pacientit ku përfshihen të gjitha shërbimet për parandalimin, diagnozën, trajtimin, kurimin e sëmundjes apo çrregullimeve shëndetësore dhe

rehabilitimin, të ofruara nga institucionet shëndetësore publike ose private të njohura ose të licencuara nga autoritetet kompetente, sipas legjislacionit në fuqi.

Në kuptim të kësaj dispozite “veprimet e lidhura me shërbimet shëndetësore” janë veprimet e domosdoshme që furnizohen kryhen) nga vetë institucioni shëndetësor, për ofrimin e shërbimit shëndetësor dhe si pjesë e tij.Është kusht që këto shërbime dhe veprime të trajtohen si shërbime të liruara nga TVSH, domosdoshmërisht të ofrohen (furnizohen) nga institucionet shëndetësore publike ose private, ose në kuadër të ushtrimit të profesionit mjekësor ose paramjekësor, të njohur dhe licencuar si të tillë nga autoriteti kompetent shëndetësor.”

Sipas nën-paragrafit 2.7, paragrafit 2 të nenit 38 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, janë bërë përjashtime prej lirimeve të TVSH-së për shërbimet mjekësore të cilat nuk kanë si qëllim kryesor mbrojtjen e shëndetit, por bëhen për qëllime tjera si estetike apo të ngjashme, citojmë:

“2.7.Kur qëllimi kryesor nuk e ka për synim mbrojtjen, mirëmbajtjen ose shërimin e personit të caktuar, furnizimi nuk lirohet nga TVSH, si shembull mund të jenë shërbimet kozmetike ose estetike.”

Duke marrë për bazë dispozitat si më lartë, shërbimet e juaja do të konsiderohen shërbime të tatueshme me TVSH me normën standarde prej 18%, nëse bëhen për qëllime estetike apo të ngjashme, e jo mbrojtjen, mirëmbajtjen ose shërimin e personit të caktuar.

A mund ta transferojmë Pajisjen Elektronike Fiskale (shesim) tek një biznes tjetër?

Shitja apo blerja e  Pajisjes Elektronike Fiskale konsiderohet transaksion i rëndomtë dhe i lirë i bërë me  vullnetin e palëve kontraktuese.

  • Pajisjet Elektronike Fiskale (PEF) të Certifikuara nga Operatori Ekonomik sipas Legjislacionit në fuqi, shiten dhe instalohen te tatimpaguesit e obliguar për shfrytëzimin e PEF, në tërë  territorin e Republikës së Kosovës;
  • Pajisjet Elektronike Fiskale, të cilat operojnë në treg dhe nuk janë ri-certifikuar nga Operatori Ekonomik, nuk mund të shiten/blihen si PEF për përdorim të mëtutjeshëm. Pajisjet e tilla të cilat janë në përdorim duhet të përkrahen me pjesë rezervë nga Operatori Ekonomik sipas afateve ligjore dhe duhet të kryhet kontrolli i rregullt periodik;
  • Kur tatimpaguesi plotëson kriteret e përcaktuara me Vendimin Shpjegues Publik Nr.02/2016 – Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek ndryshimi në Formën e Biznesit, p.sh: nga Biznesi Individual në Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, etj. apo ndryshimin e pronarit nga biznesi me pronar “X” në biznesin me pronar “Y”, mund t’i bartë PEF edhe nëse ato nuk janë ri-certifikuar nga Operatori Ekonomik, pasi që kjo konsiderohet vazhdimësi e biznesit.
  • Kur tatimpaguesi nuk plotëson kriteret e përcaktuara me Vendimin Shpjegues Publik Nr.02/2016 – Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek ndryshimi në Formën e Biznesit, dhe nëse PEF, me të cilat operojnë në treg nuk janë ri-certifikuar nga Operatori Ekonomik, nuk mund të transferohet/instalohet tek tatimpaguesi tjetër.

Biznesi i cili tatohet në bazë të të ardhurave reale, për sa vite është i obliguar të vazhdoj të deklaroj me këtë formë?

Tatimpaguesi i cili ka tejkaluar qarkullimin bruto vjetor mbi pesëdhjetë mijë euro (50.000€), si dhe ai i cili ka përzgjedhur vullnetarisht të tatohet në të ardhura reale, është i obliguar që të raportojë të ardhurat dhe të bëjë pagesat si biznes i madh, për periudhën tatimore në të cilën bruto qarkullimi tejkalon pesëdhjetë mijë euro (50.000€) apo për periudhën kur ka përzgjedhur vullnetarisht të tatohet në të ardhura reale dhe së paku për tri (3) periudha tatimore vijuese.

Displaying 71 - 75 of 11941011121314151617181920