Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 76 - 80 of 11941112131415161718192021

Nëse kompania Kosovare ka kryer një shërbim marketingu (në këtë rast ka bërë shtypjen e postareve, flyerave, etj.) për një kompani jashtë Kosovës, pra faturimi do të bëhet për kompaninë e jashtme, mirëpo, produkti duhet të dorëzohet në kompaninë përfaqësuese në Kosovë, pra malli nuk del jashtë Kosovës. Si duhet të bëhet faturimi, me apo pa TVSH?

Paragrafi 1 i nenit 20 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton vendin e furnizimit të shërbimit si rregull i përgjithshëm, se është në vendin e pranuesit të shërbimit, citojmë:

“1. Vendi i furnizimit të shërbimeve për personin e tatueshëm, duhet të jetë vendi ku ky pranues e ka themeluar biznesin e tij. Mirëpo, nëse këto shërbime i ofrohen njësisë fikse të personit të

tatueshëm të vendosur në një vend tjetër nga vendi ku ai e ka themeluar biznesin e tij, vendi i furnizimit të këtyre shërbimeve duhet të jetë vendi ku është vendosur ajo njësi fikse. Në mungesë të këtij vendi të themelimit ose njësisë fikse, vendi i furnizimit të shërbimeve duhet të jetë vendi ku personi i tatueshëm, i cili i pranon këto shërbime, e ka adresën e tij të përhershme ose ku ai zakonisht jeton”.

Po ashtu, çështja është sqaruar edhe me dispozitat e paragrafit 2 të nenit 25 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, citojmë:

“2.Vendi i furnizimit të shërbimeve nga personi i tatueshëm për personin e tatueshëm

2.1. Rregulli i përgjithshëm

2.1.1.Bazuar në nenin 20 paragrafi 1 i Ligjit, si rregull i përgjithshëm, vendi i furnizimit të shërbimeve përveç atyre të parashikuara me rregulla të veçanta (përjashtimet nga rregulli i përgjithshëm), është në Kosovë, kur pranuesi i shërbimit është një person i tatueshëm që vepron si i tillë dhe ka në Kosovë selinë e veprimtarisë së tij ekonomike apo një vendndodhje të qëndrueshme për të cilën janë kryer shërbimet ose në mungesë të tyre, ka banesën ose rezidencën e zakonshme.

2.1.2.Përndryshe, vendi i furnizimit të shërbimit nuk konsiderohet Kosova, kur pranuesi i shërbimit është një person i tatueshëm që vepron si i tillë në një vend jashtë Kosovës, pra pranuesi nuk është i vendosur në Kosovë.”

Pra, sipas këtij paragrafi ju duhet të lëshoni faturën pa TVSH sepse vendi i furnizimit të shërbimit konsiderohet se është atje ku pranohet shërbimi.

Mirëpo, paragrafi 2 i nenit 20 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton vendin e furnizimit të shërbimit nga personi i tatueshëm për personin e tatueshëm. Pavarësisht kësaj, në paragrafin 5 dhe 6 (6.1.1.) të nenit 25 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 janë sqaruar të tjera shërbime që nuk lidhen me vendin ku është i vendosur furnizuesi ose pranuesi i shërbimit, por me vendin ku kryhet efektivisht/fizikisht shërbimi, citojmë:

5.Të tjera shërbime që nuk lidhen me vendin ku është i vendosur furnizuesi ose pranuesi i shërbimit, por me vendin ku kryhet efektivisht shërbimi.

“5.1.Vendi i furnizimit të shërbimit për shërbimet që përmenden në nenin 20, paragrafin 2 të Ligjit, nuk është i lidhur me vendin ku është i vendosur personi i tatueshëm që jep apo pranon shërbimin dhe as me cilësinë e këtyre personave.

Si përjashtim, nga rregulli i përgjithshëm që parashikohet në nenin 20 paragrafin 1 të Ligjit, përcaktimi i vendit të tatimit të shërbimeve të listuara më poshtë, kryhet në funksion të kritereve të tjera, p.sh. të vendit të kryerjes faktikisht të tyre, pavarësisht cilësisë së pranuesit të shërbimit:”

“6.1.1.Shërbimet e publicitetit janë kryer në Kosovë kur vendi nga i cili shpërndahen spotet publicitare për një publik të synuar ndodhet në Kosovë. I tillë është rasti për shembull i një fushate publicitare që kryhet me anë të afisheve kur tabelat publicitare vendosen në Kosovë apo në rastin e një fushate për shtyp kur media e shkruar shpërndahet kryesisht në Kosovë apo dhe në kuadrin e një fushate audio-vizuale kur media transmeton duke pasur si destinacion publikun në Kosovë.

Bazuar në dispozitën e lartë cekur, vendi i furnizimit të shërbimit është Kosova, ku kryhet fizikisht/faktikisht shërbimi dhe klientela e synuar është në Kosovë, kështu që fatura në këto raste duhet të jetë me TVSH.

Biznesi “X” SHPK gjate vitit 2018, ka llogaritur dhe ka mbajtur në Burim Tatimin në të ardhura për punëtorët, dhe të njëjtën e ka paguar në bankat e Kosovës, në afatin e kërkuar me ligj. Ndërsa pagat neto të punëtorëve nuk kemi mundur ti paguajmë gjatë vitit 2018, por as deri në datën e raportimit të Formularit të Deklarimit Vjetore dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave - CD me datën 31.03.2019. Pyetja jonë ka të bëjë se a pranohet si shpenzim për çështje të tatimit në fitim për vitin 2018 tërë vlera e pagave bruto për të cilat është paguar tatimi në burim, apo vetëm pjesa e tatimit të mbajtur në burim, dhe jo paga neto (të pa-paguara para datës 31.03.2019).

Bazuar në nenin 9, paragrafin 5 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, shpenzimet që lidhen me tatimet e mbajtura dhe të cilat paguhen deri më 31 mars të periudhës pasuese, mund të njihen si shpenzime të zbritshme, në të kundërtën njihen shpenzime të zbritshme në periudhën tatimore kur edhe paguhen, citojmë:

Nuk do të lejohet zbritje për çdo shpenzim të rrjedhë bazuar në një obligim të mbajtjes në burim, përveç nëse shpenzimet e tilla të jenë paguar në ose para 31 marsit të periudhës pasuese tatimore. Çdo shpenzim i palejuar nga ky paragraf do të jetë i zbritshëm në periudhën tatimore në të cilën në të vërtetë është paguar.

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër, dhe sqarimeve të dhëna në pyetjen tuaj, derisa pagat nuk janë paguar gjatë vitit 2018 dhe nuk janë paguar as deri më 31.03.2019, atëherë nuk mund të njihet asnjë shpenzim (përfshirë kontributet pensionale dhe tatimin e mbajtur në burim, pavarësisht së janë paguar) si shpenzim i zbritshëm për periudhën 2018. Shpenzimet e tilla njihen si të zbritshme në periudhën tatimore në të cilën paguhen.

Sipas nenit 30, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, obligimi për tatimin e mbajtur në burim në paga dhe kontribute pensionale lind në kohën kur pagat paguhen.

Kur duhet të deklarojnë dhe paguajnë tatimin (bizneset) personat fizikë afaristë?

Personat fizikë afaristë (tatimpaguesit) të cilët realizojnë apo akruojnë të ardhura nga veprimtaritë afariste, deklarojnë dhe paguajnë tatimin çdo tre muaj në një llogari të caktuar nga Administrata Tatimore, në një bankë apo institucion tjetër të licencuar nga BQK, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik (15 prill, 15 korrik, 15 tetor, 15 janar).
Personat fizikë afaristë, të cilët kanë të ardhura vjetore bruto prej pesëdhjetë mijë euro (50.000) e më tepër dhe tatimpaguesit që zgjedhin vullnetarisht të deklarojë në baza reale, përveç kësteve tremujore, duhet që më së largu deri me 31 mars të vitit vijues të dorëzojnë deklaratën vjetore për Tatimin në të Ardhurat Personale.

Si bёhet kthimi i mallrave të shitura me kuponë fiskal dhe a kemi tё drejtё t’i kthejmë ato?

Mallrat qё kthehen duhet tё evidentohen nё një libër tё veçantë, si dhe duhet të dëshmohen me origjinalin e kuponit fiskal. Kthimi i mallrave duhet të bëhet në formën e përcaktuar nga ATK, e cila mund të sigurohet në zyrat regjionale të ATK-së.

Jemi biznes që merremi me transport të nxënësve të shkollave. Kur të faturojmë, a duhet të faturojmë me TVSH apo këto furnizime janë të përjashtuara, si dhe a pranohet TVSH e zbritshme?

Sipas nën-paragrafit 1.20 (1) të nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, furnizimi i shërbimeve të transportit publik është i liruar prej TVSH-së nëse çmimet e tyre janë të përcaktuara nga autoriteti kompetent shtetëror, citojmë:

“1.20. furnizimi i shërbimeve të transportit publik të udhëtarëve dhe bagazhit të tyre, me çmime të rregulluara nga autoriteti kompetent shtetëror.”

Në rast se ju jeni duke faturuar pa TVSH siç është përcaktuar në këtë nën-paragraf, nuk do të keni të drejtën e njohjes së TVSH-së se zbritshme sepse konsiderohen furnizime të liruara prej TVSH-së pa të drejtën e zbritjes së TVSH-së se zbritshme.

Në rast se jeni duke faturuar me TVSH për shkak se çmimet e juaja janë të aplikuara sipas vlerës së tregut dhe nuk janë të caktuara nga ndonjë autoritet shtetëror, atëherë ju për blerjet të cilat i keni me TVSH do të keni të drejtë të njiheni TVSH-në e zbritshme, ashtu siç është përcaktuar me nenin 36 të ligjit për TVSH.

Displaying 76 - 80 of 11941112131415161718192021