Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 86 - 90 of 11941314151617181920212223

Jemi OJQ e cila veprimtarine e ushtron nga te hyrat prej donacioneve te ndryshme ne baze te projekteve te fituara . Ne si OJQ ne baze te donacioneve te fituara kemi kaluar pragun per tvsh 30,000.00 euro , andaj ne si OJQ a duhet te regjistrohemi ne tvsh edhe pse jemi te liruar nga tvsh. - OJQ a duhet te regjistrohen ne tvsh ne momentin qe te hyrat nga donacionet kalojne vleren 30,000.00 euro ?

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Në paragrafin 3 të  nenit  4 të  Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, është përcaktuar se organizatat jofitimprurëse nuk konsiderohen persona të  tatueshëm për qëllime të TVSH-së, citojmë:

 

3.” Në kuptim të këtij neni, nuk konsiderohet person i tatueshëm çdo organizatë jo-fitimprurëse për pagesa të përfituara nga anëtarësia, nëse kanë të tilla ose fonde, grante, donacione të përfituara për qëllime të veprimtarisë jo-fitimprurëse të organizatës, në përputhje me Ligjin përkatës për organizatat jo-fitimprurëse, përveç kur kjo organizatë përfiton pagesa si rezultat i veprimtarisë ekonomike”.

 

Kjo çështje  është sqaruare edhe me paragrafin 4 të  nenit  5  të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, citojmë:

 

  1. Në kuadër të veprimtarisë jofitimprurëse që kryejnë organizatat jofitimprurëse, të tilla si: shoqatat, fondacionet, qendrat, të cilat e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të pavarur dhe pa u ndikuar nga shteti, bazuar në Ligjin për organizatat jofitimprurëse, përfshihet çdo veprimtari jo-ekonomike ose ekonomike, me kusht që të ardhurat ose pasuritë e organizatave jofitimprurëse, kur ka të tilla, të përdoren vetëm për realizimin e qëllimeve të përcaktuara në statutin e organizatës. Në veprimtarinë jofitimprurëse përveç veprimtarisë jo-ekonomike përfshihet edhe veprimtaria ekonomike e një organizate jofitimprurëse, e cila kryhet me qëllim të krijimit të të ardhurave në këmbim të ofrimit të shërbimeve apo të mallrave të ofruara, për të mundësuar misionin e organizatës, me kushtin që kjo veprimtari nuk përbën qëllimin parësor të organizatës, si dhe të përdoren për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në statut dhe në aktin e themelimit. Kështu, pavarësisht qëllimit për të cilin organizata jofitimprurëse kryen veprimtari ekonomike, vendi, qëllimi, ose rezultati i kësaj veprimtarie në zbatim të nenit 4 të Ligjit, nuk është përcaktues për të konsideruar një person juridik si person të tatueshëm për TVSH. Përcaktues për të konsideruar një organizatë si person  i tatueshëm për TVSH në zbatim të nenit 4 të Ligjit është kryerja e një veprimtarie ekonomike në mënyrë të pavarur. Në rastin kur një organizatë jofitimprurëse përfiton pagesa si rezultat i veprimtarisë së saj ekonomike, pavarësisht nëse kjo veprimtari nuk është veprimtari kryesore e saj, për qëllime të TVSH-së kjo organizatë është person i tatueshëm dhe transaksionet që ajo i  kryen janë objekt i tatuarjes për TVSH si furnizime të tatueshme, përveç nëse janë furnizime të liruara nga TVSH, siç është përcaktuar në nenin 27 dhe 28 të Ligjit”

 

Më nën-paragrafin 5.1  të nenit  5 tëi këtij udhëzimi, janë dhënë sqarime se kur fondet si grante, donacione apo të tjera të cila pranohen pa ndonjë kundërvlerë, nuk duhet të merren për bazë për qëllime të TVSH-së, pra as si qarkullim për qëllime të kalkulimit të pragut në TVSH, citojmë:

 

  1. “Organizata jofitimprurëse burimi i të ardhurave të të cilës janë: 

5.1.Të ardhurat nga anëtarësia dhe të ardhura nga fonde, grante ose donacione të ofruara nga subjektet private ose publike, vendas ose të huaj, që nuk janë objekt i tatuarjes për TVSH (nuk ofrohet një furnizim si kundërvlerë e pagesës së përfituar, pavarësisht emërtimit të saj), nuk janë persona të tatueshëm për TVSH dhe si të tillë nuk janë të detyruar të regjistrohen për TVSH”. 

 

 Nën-paragrafi 5.2  jep sqarime se kur aktiviteti i organizatave jo profitabile është objekt i tatuarjes për TVSH, citojmë:

 

5.2.”Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike dhe shfrytëzimi i pasurive në pronësi të organizatës jofitimprurëse, ose të ardhurat nga shërbimet e ofruara si kundërvlerë e pagesave të përfituara prej organizatës, furnizimet e tilla janë objekt i tatuarjes për TVSH dhe duhet të ngarkohen me TVSH, përveç kur furnizimet e tilla janë të liruara nga TVSH”.

 

Bazuar në kërkesën  tuaj, nëse organizata e juaj nuk kryen aktivitet afarist (me kundërvlerë) por i kryen aktivitetet e veta përmes fondeve që i ka siguruar si grante, donacione apo mjete të pranuara prej anëtarësisë që ka, pavarësisht vlerës së tyre nuk duhet të merren për bazë për qëllime të TVSH-së, pra nuk keni për obligim për tu regjistruar në TVSH.

 

Me respekt,

ATK26074/2021

Pershendetje, Jam nje qytetar nga Republika e Kosoves dhe merrem me kompozime te muzikes. Nga viti i kaluar 2020 ne Nentor me saksisht kete aktivitet e kam regjistruar si biznes tashme. Tani e kam nje kontrat 4 vjeçare per bashkpunim me nje kompani te muzikes ne Franc BMG ku ata do te me japin nje avanc pages nje shume pre 40 mije euro te cilen une duhet ta rikuperoj gjate afatit te kesaj kontrate pasiqe kjo kontrate eshte per te drejta autoriale. Kontrata ka te beje me mua si persona fizik dhe jo me biznesin qe e kam hap prandaj jam paisur me numer fiskal personal dhe kam aplikuar per qertifikaten e Rezidences se Kosoves ne menyre qe ti shmangem taksimit te dyfisht ne Kosove dhe France. Pastaj jam njoftuar qe duhet te deklaroj te hyrat e mia gjate vitit 2020 si kusht qe te paisem me Certifikaten Rezidenciale gje te cilen nuk e kuptoj per qfare arsyje nga se une jam taksapagues i Kosoves permes biznesit tim ku jam 100% aksionar. Kam kontaktuar permes telefonit me stafin e ATK ne Prishtine dhe me kan thene qe te deklaroj vetem pagat qe i kam te hyra nga ky biznes 2020 dhe qarkullimet tjera ne llogari nuk do te shikohen dhe nuk do te merren parasysh. Shqetsimi im eshte sepse une gjate vitit 2020 une kam ndertuar nje shtepi ne Kosove dhe ne kete llogari kam pas qarkullim mjaf te madh ku me kan dergu familjare te holla nga shtetet e Evropes dhe Amerikes, shqetsimi im eshte se une jam i obliguar te deklaroj te gjitha qarkullimet e tjera ateher e bejne kete Marveshje/Kontrat jasht interesit dhe laverdise sime ku te cilen duhet ta anuloj. Pyje ime eshte qe a duhet te deklaroj te gjitha te hyrat dhe te dalat e mia nga llogaria ime personale pa marr parasysh natyren e qarkullimit apo duhet te veproj ashtu siq me kan njoftuar me telefon nga stafi i ATK Prishtine dhe qe mjafton vetem deklarimi i pagave qe e kam marr nga ky biznes qe e kam regjistrun ne Nentor 2020 dhe se qarkullimet tjera nuk do te meren parasysh ngase jam taksapagues i rregullt i biznesit. Ju faleminderit Gjithe te mirat Egzoni

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Kërkesa juaj nuk përfshinë informatat e nevojshme konkrete, andaj ne do të ju ofrojmë përgjigje të përgjithshme lidhur me trajtimin e të ardhurave tuaja.

Për qëllime tatimore, i punësuar konsiderohet personi fizik jo afarist, i cili kryen punë kundrejt pagesës sipas urdhrit dhe nën kontrollin e një punëdhënësi. Personi fizik jo afarist pavarësisht thirrjes, si: “drejtor”, “zyrtar”, “parlamentar”, “ministër”, “nëpunës” etj., konsiderohet se është i punësuar nëse përmbush së paku dy nga kushtet, si në vijim:

 

  • I punësuari nuk është në rrezik për marrjen e pagesës, pavarësisht rezultatit afarist të punëdhënësit,
  • I punësuari nuk ka nevojë të investojë në instrumentet e punës, mjetet dhe pajisjet,
  • I punësuari nuk e përcakton vendin dhe kohën e punës, dhe

 

Si rregull i përgjithshëm, një i punësuar ka të përcaktuar një punëdhënës kryesor.

 

Meqenëse aksionarët e një biznesi dhe vet biznesi/bizneset, si persona të lidhur që e kontrollojnë njeri tjetrin, sipas ligjit për shoqëri tregtare konsiderohen si dy entitete të ndara dhe të pavarura juridikisht ndaj njëra tjetrës, për transaksionet në mes të dy palëve të pavarura dhe të palëve të lidhura, ka edhe implikime tatimore, varësisht nga natyra e transaksionit, në rastin tuaj, punëdhënës – i punësuar.

 

Sipas nenit 31, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 06/L-105 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, është përcaktuar obligimi i pagesës se tatimit të mbajtur në burim dhe kontributeve pensionale, citojmë:

 

“ 1. Secili punëdhënës është përgjegjës të mbajë në burim tatimin nga pagat e tatueshme të paguara punëtorëve të tij, duke përfshirë pagesat për personat fizik jo afarist, për shërbimet

profesionale, teknike, të menaxhimit, financiare, pagesat për kontratat mbi vepër, pagesat për shfaqje të aktorëve, muzikantëve, sportistëve, agjentëve të varur, gjatë çdo periudhe të listë pagesës për të cilën të ardhurat e tyre janë paguar:

1.1. punëdhënësi kryesor i një të punësuari, mbanë një shumë për periudhën e duhur sipas listë pagesave, në përputhje me shkallët e parapara në legjislacionin përkatës për Tatimin në të Ardhurat Personale;

1.2. punëdhënësi i cili nuk është punëdhënës kryesor i të punësuarit, mban në burim një shumë të barabartë me dhjetë përqind (10%) të pagave të tatueshme për secilën periudhë tatimore;

1.3. pensionet e paguara nga apo për interes të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës apo nga një fond i autorizuar plotësues i pensioneve i rregulluar me legjislacionin mbi kontributet pensionale, i nënshtrohen mbajtjes së tatimit në burim nga paguesi i pensioneve, të tilla në shkallët e parapara në legjislacionin përkatës për Tatimin në të Ardhurat Personale;

1.4. secili punëdhënës që kërkohet të mbajë në burim sipas këtij neni, dorëzon pasqyrën e tatimit të mbajtur në burim dhe e transferon shumën e tatimit të mbajtur në burim në llogari të caktuar nga ATK, në një bankë, apo institucion financiar, të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës (tash e tutje BQK) brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas ditës së fundit të secilit muaj kalendarik, në përputhje me aktin nënligjor të nxjerrë nga Ministri.”

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër, sa i përket asaj që jeni aksionar i biznesi, deri sa sipas ligjit për shoqëri tregtare konsiderohen si dy entitete të ndara dhe të pavarura juridikisht ndaj njëra tjetrës, atëherë për qëllime tatimore konsideroheni si i punësuar në SHPK dhe në fund të periudhës, nëse plotësohen kushtet, mund të ndahet dividenda e cila është e liruar nga tatimi në të ardhurat personale.

 

Sipas nenit 4 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, është përcaktuar objekti i tatimit, citojmë:

 

1. Objekt i tatimit për tatimpaguesin rezident janë të ardhurat e tatueshme me burim në Kosovë dhe jashtë Kosovës.

  1. Objekt i tatimit për tatimpaguesin jo rezident janë të ardhurat e tatueshme me burim në Kosovë.”

 

Sipas nenit 7, paragrafi 1.3 dhe 2.3 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, janë përcaktuar të ardhurat bruto, citojmë:

 

1. Përveç për të ardhurat që janë të liruara sipas këtij ligji, të ardhurat bruto nënkuptojnë të gjitha të ardhurat që janë pranuar vërtet apo në mënyrë konstruktive nga burimet vijuese:

1.3. Përdorimi i pasurisë së paprekshme;

 

  1. Përveç siç parashihet në paragrafin 1 të këtij neni, të ardhura bruto, po ashtu nënkuptojnë të gjitha të ardhurat e lindura (akruara) nga burimet vijuese:

                2.3. çdo e ardhur tjetër e tatueshme që nuk është e përfshirë në këtë nen apo çdo e ardhur tjetër që do të përcaktohet me akt nënligjor të nxjerr nga Ministri.”

 

Sipas nenit 19 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2016 për zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, është përcaktuar e ardhura nga interesi në huadhënie, citojmë:

 

1. Për qëllim të nenit 13, paragrafit 1, nënparagrafit 1.1. të Ligjit, e ardhur nga interesi në huadhënie konsiderohet çdo e ardhur e përfituar nga dhënia në formën e huas të mjeteve monetare apo mjeteve të ngjashme me to.

1.1. Për këtë kategori të të ardhurave llogaritja e detyrimit tatimor bëhet duke u bazuar në kontratën në mes palëve e cila përcakton:

1.1.1. Shumën e huas;

1.1.2. Afatin e kthimit të huas;

1.1.3. Pranimin-kthimin e huas duhet të bëhet përmes llogarive bankare;

1.1.4. Shkallën e interesit të huas duke u bazuar në vlerën e hapur të tregut.

1.2. Nëse nuk plotësohen kushtet e parapara në nënparagrafin 1.1. të këtij neni, huaja për qëllime tatimore trajtohet e ardhur për pranuesin e saj.

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër, deri sa jeni rezident i Kosovës, për të hyrat të cilat e kanë burimin jashtë Kosovës, obligoheni që të deklaroni ato të hyra dhe t’i nënshtroheni obligimit tatimor për ato të hyra. Nëse plotësohen kushtet e huadhënies, atëherë të hyrat nga huaja nuk përfshihen në të ardhurat bruto të individit, në të kundërtën, nëse nuk plotësohen kërkesat ligjore, atëherë huaja për qëllime tatimore konsiderohet e tatueshme për pranuesin e huas.

 

Deklarimi i të hyrave bëhet përmes deklaratës vjetore për Tatim në të Ardhurat Personale – PD, ku fillimisht obligoheni që të pajiseni me Numër Fiskal (për personat fizik jo afarist). Në rastin tuaj, meqenëse jeni aksionar i biznesit veçse është gjeneruar numri fiskal dhe nuk kërkohet për numër të ri fiskal. Të hyrat nga jashtë deklarohen në periudhën tatimore në të cilën janë pranuar, dhe, deri në momentin kur nuk konsiderohet aktivitet ekonomik, të hyrat nga jashtë do të deklarohen vetëm me deklaratë vjetore dhe nuk kërkohet që të dorëzohen këstet paradhënie.

 

Normat tatimore të cilat duhet të përdoren gjatë përllogaritjes, janë si në vijim:

 

 

Normat tatimore

 

Te ardhurat mujore

 

 

Te ardhurat vjetore

 

0%                0 – 80 0 deri 960
4%             80 – 250 960 deri 3000
8%           250 – 450 3000 deri 5400
10%          450 e tutje 5400 e tutje

 

Afati për dorëzimin e Deklaratës Vjetore për vitin 2021 është deri me 31.03.2022.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit te Tatimpaguesve në Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26091/2021

Pershendetje , Elsam , sh.p.k. kompani prodhuese do te prodhoje struktura metalike ne repartet tona . Blersi yne eshte ne Itali . Per tu finalizuar keto prodhime duhet te dergohen ne R. e Serbise . Pyetje : a ka mundesi qe keto mallra pas finalizimit ne Serbi te transportohen drejteperdrejte nga R.Serbise tek bleresi final ne Itali ? Si te rregullohet dokumentacioni spese fatura pas finalizimit tek prodhuesi ne Serbi do te jete me e larte se sa fatura qe eshte leshuar nga ELSAM , SH.P.K. pa finalizim te ketyre prodhimeve . Si trajtohet fatura e cial do te na leshohet per finalizim nga prodhuesi ne Serbi ...??? Praprakisht u falenderohemi per pergjigje konkrete dhe praktike .

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Në bazë të kërkesës tuaj, që faturimi të jetë komfor vlerës që ka me pagua blerësi në Itali prej juve, fatura e juaj duhet të përmbajë totalin e faturimit, pra përfshirë edhe vlerën e mallit të finalizuar në Serbi. Faturën që e lëshon për juve biznesi në Serbi do të jetë si kosto e produktit tuaj, për qëllime të tatimit në të ardhura.

 

Për TVSH fatura e pranuar do të trajtohet si blerje që i nënshtrohet ngarkesës së kundërt.

 

Për më shumë informata, referojuni zyrës së Shërbimit të Tatimpaguesve në regjionin tuaj përkatës.

 

Me respekt,

ATK26097/2021

Biznesi individual i cili tatohet ne baze te te ardhurave reale, si duhet te trajtoje per qellime tatimore lokalin ku ushtrone veprimtarine e tij ekonomike, lokal ky i cili gjindet brenda objektit ku edhe jeton. Shembull: kati perdhese i nje shtepie banimi i cili shfrytezohet nga i njejti person per te ushtru veprimtarine ekonomike. A llogaritet qira? Nese po cili eshte efekti/trajtimi tatimore? Nese jo, a munde te merret hapsira si aktive e biznesit dhe te zhvleresohet? Gjithashtu, si duhet trajtuar nese biznesi nuk tatohet ne baze te te ardhurave reale?

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Sipas nenit 3 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale janë përcaktuar tatimpaguesit obligues ndaj këtij ligji, citojmë:

Tatimpagues janë personat fizikë rezident dhe jo rezident, ndërmarrja personale afariste, ortakëritë dhe shoqëritë, të cilët pranojnë ose krijojnë të ardhura bruto të përshkruara në nenin 7 të këtij ligji gjatë periudhës tatimore. “

 

Nëse pronari i biznesit individual dhe pronari i pasurisë, i cili është pronar i biznesit individual, sipas ligjit për shoqëri tregtare konsiderohen si një entitet dhe përgjegjësia juridike është e pakufizuar,  dhe si rrjedhoje nuk ka implikime të tatimit të mbajtur në burim në qira. Në të kundërtën trajtohen si dy entitete  të ndara dhe të pavarura juridikisht ndaj njëra tjetrës, për transaksionet në mes të dy palëve të pavarura, ka edhe implikime tatimore, varësisht nga natyra e transaksionit.

 

Sipas nenit 39, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, është përcaktuar obligimi i tatimit të mbajtur në burim për tatimpaguesit që paguajnë qira, citojmë:

 

Secili person fizik afarist, ortakëri apo grupim i personave, që paguan qira, mban nëntë përqind (9%) të tatimit në të ardhurat bruto, në kohën e pagesës apo kreditimit dhe do ta transferojë tatimin e mbajtur në burim, në një llogari të caktuar nga ATK-ja në bankën ose institucionin financiar të licencuar nga BQK-ja. Tatimi i mbajtur në burim paguhet deri në ditën e 15 të muajit pasues.”

 

Për qëllime të zhvlerësimit të pasurisë, vetëm pasuria e tatimpaguesit i angazhuar në aktivitet ekonomik e cila shfrytëzohet për qëllime të aktivitetit ekonomik, mund të zhvlerësohet.

Neni 20 i Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale përcakton kategoritë dhe normat e zhvlerësimit të pasurisë.

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër, në rast se ju jeni pronar i pronës në të cilën e keni Biznesin tuaj Individual, ju nuk obligoheni të paguani tatimin  e mbajtur në qira , në të kundërtën, nëse ka kontratë qiraje në mes të biznesit individual dhe pronarit të pasurisë, atëherë paguesi i qirasë është i obliguar ndaj tatimit të mbajtur në burim për qiranë e paguar, me normën tatimore 9%, dhe të njëjtën e regjistron në evidencat kontabël.

Shpenzimet e zhvlerësimit mund t’i zbres vetëm tatimpaguesi i cili tatohet në të ardhurat reale. Tatimpaguesi i cili nuk tatohet në të ardhurat reale nuk ka të drejtë në zbritjen e shpenzimeve të zhvlerësimit, ndërsa trajtimi tatimor për tatimin e mbajtur në burim (nëse aplikohet) është i njëjtë pavarësisht mënyrës së tatuarjes.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26110/2021

Une jam nje piktore qe kam siguruar donacion nga nje kompani e cila e shfrytezon te drejten e zbritjes se sponsorizimeve per aktivitete kulturore e artistike (ne kete kuader dua te hap qendren artistike per te ri). Ne kete rast une si pranues i sponzorizimit qfare kam te drejte te perdore kete sponzorizim ne menyre qe edhe une edhe kompania sponzorizuese te jemi ne rregull ligjerisht.psh (a kam te drejte te paguaj paga , qira , mjete pune te piktures ose gjithcka tjeter qe mund te lidhet me kete fushe)

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Sipas nenit 8, paragrafi 1.25 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, janë përcaktuar të adhuruat e liruara nga tatimi, citojmë:

 

1. Nga tatimi në të ardhura personale përjashtohen të ardhurat në vijim:

1.25. të ardhurat e përfituara nga grantet, subvencionet dhe donacionet, në harmoni me rregullat dhe kushtet e përfitimit të tyre;

 

Gjithashtu, sipas nenit 30, paragrafi 1.13 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, janë përcaktuar shpenzimet e palejueshme, citojmë:

 

1. Nuk lejohet kurrfarë zbritje për:

1.13. shpenzimet e mbuluara nga grantet subvencionet dhe donacioneve në harmoni me rregullat dhe kushtet e përfitimit të tyre;

 

Sipas nenit 13 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2016 për zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, është përcaktuar trajtimi tatimor i të ardhurave nga grantet, donacionet dhe subvencionet, citojmë:

 

1. E ardhura e përfituar sipas nenit 8, paragrafit 1, nën paragrafit 1.25 të Ligjit, është e përjashtuar nëse është në harmoni me rregullat dhe kushtet e përfitimit. 

1.1. Personi fizik afarist i cili tatohet në bazë të të ardhurave reale, të ardhurat sipas paragrafit 1 të këtij neni i trajton në përputhje me Standardet Kosovare të Kontabilitetit;  

1.2. Personi fizik jo afaristë dhe personi fizik afarist i cili nuk tatohet në bazë të të ardhurave reale, të ardhurat sipas paragrafit 1 të këtij neni i trajton të ardhura të përjashtuara dhe nuk i përfshinë në deklaratën tatimore të periudhës.“

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër, të ardhurat nga donacionet trajtohen si të ardhura të liruara nga tatimi. Nëse biznesi tatohet në të ardhurat reale, të ardhurat nga donacionet dhe shpenzimet që lidhen me këto të ardhura i trajton sipas Standardeve të Kontabilitetit, kurse, biznesi i cili nuk tatohet në të ardhurat reale dhe personi fizik jo afarist, këto të ardhura nuk i përfshin në deklaratën tatimore. Çdo donacion i dhënë/pranuar mbështetet në një kontratë të donacionit, dhe, nëse ato të ardhura nuk përdoren në harmoni me kushtet e përfitimit atëherë, trajtohen të ardhura të tatueshme dhe si të tilla i nënshtrohen obligimeve tatimore.

Gjithashtu, personi fizik jo afarist, për qëllime tatimore nuk mund të paguaj tatime të mbajtura në burim. Pra, sipas të dhënave në kërkesën tuaj, ju paraprakisht duhet të regjistroni biznesin sipas aktivitetit tuaj, dhe pasi të regjistroheni si biznes ju i kryeni detyrimet tatimore  qz137 dalin sipas legjislacionit në fuqi  si për paga, qira,  apo të tjera .

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit te Tatimpaguesve në Regjionin të cilit i përkisni.

Me respekt,

ATK26117/2021

Displaying 86 - 90 of 11941314151617181920212223