Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 91 - 95 of 11941415161718192021222324

Kur kemi te bejm me person fizik afarist si qiradhenes qe ka numer identifikues te vendit tjeter, do thote qe nuk eshte nga Kosova por lokalin/ banesen e japur me qira e ka ne Kosove, si duhet te deklarohet dhe cka duhet shkruar te NUI/ Numri Fiskal/ Numri personal Ju faleminderit Gearsup Solutions shpk

 

I nderuar tatimpagues,

Ju nuk e keni sqaruar mjaftueshëm  kërkesën tuaj, andaj në vijim e gjeni një përgjigje me të përgjithësuar lidhur me kërkesën tuaj.

 

Neni 2, paragrafi 1, nën paragrafi 1.18 i Ligjit nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhura Personale, përcakton:

 

“1.18. Rezident – nënkupton:

1.18.1. një person fizik i cili ka një vendqëndrim kryesor në Kosovë ose fizikisht është i pranishëm në Kosovë mbi njëqind e tetëdhjetë e tre (183) ditë në çdo periudhë kohore dymbëdhjetë (12) mujore;

1.18.2. një ndërmarrje afariste personale, ortakëri apo shoqëri e personave e cila është themeluar në Kosovë ose ka vendin e tij të menaxhimit efektiv në Kosovë.

1.19. Rezidencë kryesore ose Rezidencë e përhershme – vendi ku një person fizik ka vendin e tij të zakonshëm të banimit apo rëndom jeton; vendi ku personi fizik tërësisht i nënshtrohet tatimit në të ardhura për arsye të rezidencës apo vendbanimit;

1.20. Jo-rezident – çdo person ose entitet që nuk është rezident i Kosovës;”

 

Bazuar në dispozitat e lartë cituara, personi fizik konsiderohet rezident kosovar për qëllime tatimore, nëse është i pranishëm në Kosovë gjatë periudhës dymbëdhjetë (12) mujore, në mënyrë të vazhdueshme ose me ndërprerje, në total më tepër se njëqindetetëdhjetetre (183) ditë, pavarësisht nga shtetësia apo vendi ku ka interesat jetike.

 

Shënim: Rezident nënkupton një person fizik i cili ka një vendqëndrim kryesor në Kosovë ose fizikisht është i pranishëm në Kosovë mbi njëqind e tetëdhjetë e tre (183) ditë në çdo periudhë kohore dymbëdhjetë (12) mujore. Personi fizik konsiderohet rezident kosovar për qëllime tatimore, nëse është i pranishëm në Kosovë gjatë periudhës dymbëdhjetë (12) mujore, në mënyrë të vazhdueshme ose me ndërprerje, në total më tepër se njëqindetetëdhjetetre (183) ditë, pavarësisht nga shtetësia apo vendi ku ka interesat jetike. Në llogaritjen e kohës së qëndrimit në Kosovë, përfshihen ditët e prezencës fizike, pra jo vetëm ditët e punës por edhe ditët e mbërritjes, largimit dhe pushimet.

 

Pra, për qëllime tatimore, person rezident konsiderohet personi i cili tejkalon njëqindetetëdhjetetre (183) ditë në Kosovë, brenda periudhës së vazhdueshme dymbëdhjetë (12) mujore, që nënkupton që disa muaj mund të jenë të një viti dhe disa muaj të vitit tjetër.

 

Neni 4 i Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, përcakton objektin e tatimit për tatimpaguesin rezident dhe jo rezident, citojmë:

 

“1. Objekt i tatimit për tatimpaguesin rezident janë të ardhurat e tatueshme me burim në Kosovë dhe jashtë Kosovës.

  1. Objekti i tatimit për tatimpaguesin jo rezident janë të ardhurat e tatueshme nga të ardhurat që e kanë burimin në Kosovë.”

 

Bazuar në dispozitat e lartë cituara, personi rezident tatimor kosovar tatohet në Kosovë për të gjitha të ardhurat me burim në Kosovë dhe jashtë saj, ndërsa personi jo rezident tatohet në Kosovë vetëm për të ardhurat me burim në Kosovë.

 

Për çështje të qirasë, te rasti kur Personi fizik afarist (biznesi individual) është qiramarrës, atëherë pavarësisht se kush mund të jetë qiradhënës, qiramarrësi (biznesi individual) obligohet të mbajë tatimin në burim në qira, ashtu siç është paraparë në paragrafin 4 të nenit 39 të Ligjit me Nr. 05/L-028  për Tatimin në të Ardhurat Personale, citojmë:

 

“4. Secili person fizik afarist, ortakëri apo grupim i personave, që paguan qira, mban nëntë për qind (9%) të tatimit në të ardhurat bruto, në kohën e pagesës apo kreditimit dhe do ta transferojë tatimin e mbajtur në burim, në një llogari të caktuar nga ATK-ja në bankën ose institucionin financiar të licencuar nga BQK-ja. Tatimi i mbajtur në burim paguhet deri në ditën e 15 të muajit pasues.

 

Po ashtu edhe kur Personi juridik (SHPK, SHA, etj.) është qiramarrës, atëherë pavarësisht se kush mund të jetë qiradhënës, qiramarrësi (Personi Juridik) obligohet të mbajë tatimin në burim në qira, ashtu siç është përcaktuar sipas nenit 31, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 06/L-105 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, citojmë:

 

3. Çdo tatimpagues që paguan qira mban tatimin në burim nëntë përqind (9%) në kohën e pagesës apo të kreditimit dhe transferon tatimin e mbajtur në një llogari të caktuar nga ATK, në bankë ose institucion financiar të licencuar nga BQK. Tatimi i mbajtur në burim duhet të paguhet në bankë apo institucion financiar deri në ditën e pesëmbëdhjetë (15) të muajit që pason muajin në të cilin pagesa është bërë apo është kredituar, me përjashtim në rastet kur të ardhurat e qiradhënësit janë të liruara nga tatimi.

 

 Pra, në rast se personi në fjale si person fizik afarist apo person juridik (si biznes) apo si person fizik jo afarist (individ) i lëshon lokalin me qira personit fizik afarist apo personit juridik (biznesit), atëherë qiramarrësi obligohet të mbaj tatimin në burim në qira.

 

Mirëpo, në rast se personi në fjalë si person fizik jo afarist (si individ) i lëshon lokalin me qira personit fizik jo afarist (individit), atëherë qiradhënësi deklaron dhe paguan tatimin ne qira siç është parapare në nenin  44 i Ligjit nr. 05/L-028 për Tatim në të Ardhura Personale, citojmë:

 

“1. Tatimpaguesi, në pajtim me nenin 27 të këtij ligji, i cili merr të ardhura nga qiraja, përveç atyre tatimpaguesve aktiviteti afarist i të cilëve është dhënia me qira e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, paguan çdo tremujor në vit tatimin në llogarinë e caktuar nga ATK-ja në një bankë apo institucion financiar të licencuar nga Autoriteti Bankar dhe i Pagesave i Kosovës jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik.

  1. Shuma e secilës pagesë tremujore, sipas paragrafit 1 të këtij neni, është dhjetë për qind (10%) e të ardhurave të tatueshme të marra nga qiraja (të ardhurat bruto nga qiraja minus dhjetë për qind (10%) zbritje të paraparë në nenin 27 të këtij ligji) në tremujorin kalendarik që është menjëherë para datës së pagesës, e zvogëluar për cilëndo shumë të parave të ndalura gjatë këtij tremujori, në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit për tatimin në të ardhurat e korporatave.”

 

Neni 45, paragrafi 2 i Udhëzimit Administrativ nr. 01/2016 për zbatim të Ligjit nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhura Personale, përcakton pagesën e tatimit për të ardhurat nga qiraja, citojmë:

 

“1. Neni 44, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit obligojnë tatimpaguesin që të bëjë pagesa tremujore të Tatimit në të Ardhurat Personale për të ardhurat nga qiraja. Me qëllim të bërjes së këtyre pagesave tremujore, plotëson formularin tremujor për pagesë ashtu siç përcaktohet nga ATK dhe dorëzon formularin dhe pagesën e tatimit në njërën nga bankat apo institucionet financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës.

  1. Personi fizik jo afarist i cili është qiradhënës i personit fizik jo afarist apo personit/autoritetit i cili nuk është i obliguar të mbajë tatimin në burim për qira, obligohet të deklarojë dhe paguaj tatimin në qira, ashtu siç është përcaktuar në nenin 44 të Ligjit. Qiradhënësit i lejohet një zbritje nga të ardhurat bruto nga qiraja në një shumë të barabartë me dhjetë përqind (10%) të qirasë, siç është paraparë në nenin 27 të Ligjit.”

 

Bazuar në dispozitat e lartë cituara, personi fizik jo afarist, i cili është qiradhënës i personit fizik jo afarist apo personit/autoritetit i cili nuk është i obliguar të mbajë tatimin në burim për qira, obligohet të deklarojë dhe paguaj tatimin në qira, ashtu siç është përcaktuar në nenin 44 të Ligjit. Shuma e secilës pagesë tremujore është dhjetë për qind (10%).

 

Qiradhënësi (personi fizik jo afarist) obligohet që për të ardhurat nga qiradhënia të deklaroj dhe paguaj në baza tremujore me formularin IR – Pasqyra e tatimit mbi qiranë. Për deklarim dhe pagese te qirasë, fillimisht duhet te pajiset me Numër Fiskal Individual në Zyrën e Shërbimit te Tatimpaguesve në regjionin tuaj përkatës.

 

Person fizik afarist si qiradhënës i cili nuk posedon numër identifikues të vendit,  duhet të lajmërohet në Zyrën e Shërbimit të Tatimpaguesve  në adresën përkatëse dhe duhet ti dokumentoj, kontratën e qirasë, letërnjoftimin,  pasaportën nëse është shtetas i huaj, si dhe xhirollogarinë bankare (të gjitha kopje). Nëse personi në fjalë nuk mund të jetë prezent duhet ta caktoi një autorizues shtetas të Kosovës që ti kryen procedurat e Numrit Fiskal.

 

Për më shumë informata, referojuni zyrës së Shërbimit të Tatimpaguesve në regjionin tuaj përkatës.

 

Me respekt,

ATK26118/2021

Jam biznes qe mbaj kontabilitet: Pyetjet e mia jan keto: 1. A kam te drejt qe te kerkoj rimbursim per nja fatur qe e kam pa paguar nga x biznesi ne vlere prej 118000€ tvsh e saj 18000€ qka eshte tepric per mua, i plotesoj kushtet per rimbursim sipas nenit 40 te ligjit 05/L-037, si dhe e paraqes si llogari te pagueshme ashtu siq kerkohet me ligj. 2. X biznesi ka paguar tvsh ne vler prej 18000€ per faturen te cilen ma ka shitur mua.

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Më dispozitat e përcaktuara me nën-paragrafin 2.2 paragrafi 2 neni 57 i Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, që ka të bëjë më të drejtën e zbritjes së TVSH-së, janë bërë kufizime, citojmë:

2.2.Për të ushtruar të drejtën e zbritjes së TVSH-së së zbritshme sipas nenit 37, paragrafit 3.2 dhe nenit 36, paragrafit 2.1 të Ligjit, për mallrat e furnizuara brenda vendit, kërkohen këto dokumente: 

2.2.1. Fatura tatimore e lëshuar nga personi i tatueshëm i regjistruar për TVSH dhe e cila përmban të gjitha elementet e parapara me nenin 45 të Ligjit; 

2.2.2. Nota debitore e lëshuar në pajtim me nenin 47 të Ligjit; 

2.3. Krahas dokumenteve të sipërpërmendura, për të ushtruar të drejtën e zbritjes së TVSH-së, kërkohen edhe dokumentet, si në vijim: 

2.3.1. Kontrata mbi shitblerjen në qoftë se kemi një kontratë të nënshkruar nga palët kontraktuese;

2.3.2. Dëshmi në lidhje me pagesën, në përputhje me dispozitat e parapara në Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat.

2.3.3. Si dhe çdo dokumentacion tjetër përcjellës, i cili është relevant në lidhje me transaksionin

 

Bazuar në dispozitat e përmendura në kërkesën tuaj, ju mund të bëni kërkesë për rimbursim edhe pse nuk është bërë pagesa sipas faturimit që ju keni pranuar. Duhet pasur parasysh se kur të kryhen pagesat nga ana e juaj duhet të keni dëshmitë e pagesave siç kërkohet me nën nën-paragrafin 2.3.2. të nenit 57 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015,  Në periudhën kur kryhet pagesa, nëse pagesat janë në vlerë më të mëdhaja së 500€, detyrimisht duhet të kryhen përmes transferit bankar.

 

Me respekt,

ATK26119/2021

Pershendetje, Tek objektet afaristo - banesore, per me gjete koeficientin e TVSH-se se zbritshme a kena drejte ti marrim edhe metrat e hapesirave te perbashketa dhe bodrumat . Ju faleminderit

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Derisa keni furnizime të përziera (të liruara dhe të tatueshme ), për llogaritjen e pjesës  së TVSH së zbritshme  që lejohet si e zbritshme  , duhet te aplikoni Koeficienti i Kreditimit i cili përcaktohet me  nenit 39 të Ligjit Nr.05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, citojmë:

 

“2. Proporcioni i zbritshëm duhet të gjendet nga ndarja që përbëhet nga shumat si në vijim:

 

“2.1. në numërues – shumën totale, me përjashtim të TVSH-së, të qarkullimit vjetor që i atribuohet transaksioneve për të cilat personi i tatueshëm e ka të drejtën që të zbres TVSH-në e zbritshme;

  “2.2. në emërues – shumën e përfshirë në numërues dhe shumën e qarkullimit total vjetor për të cilën personi i tatueshëm nuk e ka të drejtën që të zbres TVSH-në, duke përfshirë subvencionet ndryshe nga ato të lidhura me çmimin e furnizimeve të mallrave dhe shërbimeve sikur që janë referuar në paragrafin 1, të nenit 24 të këtij ligji. 

“3. Llogaritja e proporcionit të zbritshëm nuk duhet të përfshijë: 

“3.1. shumën e qarkullimit të atribueshëm për furnizimet e mallrave kapitale të shfrytëzuara nga personi i tatueshëm për nevoja të biznesit të tij;  

“3.2. shumën e furnizimit të shërbimeve financiare sikur që janë referuar në paragrafin 1, të nenit 28 të këtij ligji, nëse janë zhvilluar në baza jo të rregullta. 

“4. Proporcioni i zbritshëm i TVSH-së duhet të përcaktohet në baza vjetore si përqindje dhe duhet të rrumbullakohet në një numër të plotë që pason. “

 

  1. Proporcioni i përkohshëm i zbritshëm dhe proporcioni aktual i zbritshëm përcaktohen si vijon:  

 

“5.1. proporcioni i zbritshëm për vitin aktual duhet të përcaktohet përkohësisht duke u bazuar në të dhënat e transaksioneve të vitit të mëparshëm si proporcioni i përkohshëm i zbritshëm. Në mungesë të të dhënave mbi  transaksionet e vitit të mëparshëm ose kur shumat kanë qenë të parëndësishme, proporcioni i përkohshëm i zbritshëm duhet të përcaktohet nga personi i tatueshëm bazuar në parashikimet e tij, për të cilin duhet të njoftojë ATK-në; 

5.2. proporcioni i zbritshëm përfundimisht duhet të përcaktohet kur vëllimi aktual i transaksioneve është i njohur në vitin për të cilin është përcaktuar proporcioni i tatueshëm si proporcioni aktual i zbritshëm; 

5.3. nëse është parë se zbritja e TVSH-së së zbritshme, duke u bazuar në proporcionin e përkohshëm të zbritshëm, ka qenë më e lartë apo më e ulët se sa që është dashtë të jetë në lidhje me të dhënat aktuale mbi vëllimin e transaksioneve, zbritja e TVSH-së së zbritshme duhet të rregullohet sipas rrethanave në deklaratën tatimore të periudhës tatimore të janarit të vitit vijues, i cili është viti në të cilin është përcaktuar proporcioni aktual i zbritshëm. 

 

Sipas dispozitave të cekura më lartë,   nëse në vijim është parë se zbritja e TVSH-së është më e lartë, apo më e ultë, sa që  në të vërtet duhet  të jetë, atëherë zbritja duhet të rregullohet sipas rrethanave në deklaratën tatimore të periudhës tatimore  të janarit të vitit vijues. Rregullimet nuk kërkohet të bëhen kur ndryshimi i vlerës së TVSH-së se zbritshëm është me i vogël se 3%.

Bazuar në dispozitat si më lartë si dhe sqarimet në kërkesën tuaj, edhe pjesa e hapësirave të përbashkëta duhet të merret për bazë më rastin e përcaktimit të koeficientit të kreditimit, pra për pjesën e hapësirave të përbashkëta të  cilat shfrytëzohen për të qenë funksionale lokalet afariste apo objekte tjera që janë të tatueshme edhe pse nuk faturohen do të keni të drejtë në TVSH të zbritshme, ndërsa për pjesën e hapësirave të përbashkëta e cila shfrytëzohet për hapësirat e banimit nuk duhet të merret TVSH e zbritshme.

 

Me respekt,

ATK26127/2021

Kerkesa ime eshte se mjetet e ndara nga rimekembja ekonomike ne vlere 290€ per biznese une ende nuk i kam pranuar .edhe pse jan miratuar ka disa javë...ju lutem nese keni mundesi ta verifikoni ku qendron problemi.falemnderit

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutemi informohuni si në vijim:

 

Për Programin e Rimëkëmbjes Ekonomike , kriteret për subvencionimin e bizneseve janë caktuar nga Ministria e Financave e jo nga ATK-ja ,

Për aq sa kemi informata tatimpaguesit që kanë pranuar njoftimin nga Ministria e Financave se janë përftues do t’i pranojnë pagesat në ditët në vijim.  Lidhur me pagesat mund t’i drejtoheni Departamentit të Thesarit në Ministrinë e Financave Punës dhe Transfereve,   ku të verifikoni a keni llogarinë bankare të  sakte. Nëse llogari bankare është e sakte, atëherë verifikoni problemin me Bankën.

 

Me respekt

ATK26128/2021

Ne rastet kur tatimpaguesi ka qarkullim prej 27,000.00 dhe shpenzimeve prej 2,500.00 €, fitimi për këtë periudhe eshte 24,500.00, pra 10 % nga fitimi për kontribute pensionale për pagese dalin te jene prej 2,450.00 mirëpo shuma maksimale për pagese eshte 600 e për secilin TM1 = 2400.00. Ne pagesën e kësteve kemi deklaruar tatimin prej 300 € për secilin Tremujor dhe Kontribute pesnionale prej 300 €, sipas parashikimit nga viti paraprak. Pyetje lidhur me pagesën e kontributeve pensionale për bizneset te cilat janë ne tatim te ardhurave reale. Për çështjen e tatimit diferenca ndërmjet kësteve dhe tatimi për te paguar ne vitin fiskal eshte e specifikuar ne formularin PD, ndërsa për Kontribute Pensionale nuk eshte e rregulluar dhe si te veprohet për rastin konkret këstet janë paguar 1,200.00 ndërsa obligimi për pagesën e kontributeve eshte 2,400.00 €. Ne rast se korrigjohet deklarata për Kontribute Pensionale atëherë vete nga sistemi do te kalkulohen ndëshkime ndoshta eshte e nevojshëm te plotesohet Formulari PD për pagesën shtese te Kontributeve Pensionale.

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Sipas nenit 43, paragrafi 7 i Ligjit Nr. 05/L-028 për TAP është përcaktuar objekti i ndëshkimit në këste për mos pagese me kohe të obligimit tatimor. Citojmë:

 

7. Nëse pagesa paradhënie nuk është bërë me kohë apo është bërë në shumën që është më pak se ajo e kërkuar, ATK-ja aplikon një ndëshkim në një shumë të barabartë me shkallën e interesit që është në fuqi në kohën kur pagesa paradhënie ka qenë obligative për t’u bërë. Nuk do të ketë shtesa tjera në tatim, për pagesat paradhënie me vonesë apo të pamjaftueshme. Nëse pagesat ose pagesat e korrigjuara të kësteve tremujore bëhen në datën apo para datës së duhur dhe deklarata me rregullime përfundimtare ose deklarata përfundimtare me rregullime të korrigjuara është bërë siç parashihet me paragrafin 4 të këtij neni, atëherë nuk kërkohet interes apo ndëshkim për pagesë të pamjaftueshme; nëse:

7.1. dallimi ndërmjet shumës së duhur për çdo këst dhe shumës së paguar në çdo këst nuk tejkalon njëzetë përqind (20%) të shumës së duhur; apo

7.2. pas periudhës së parë tatimore të tatimpaguesit, shuma e paguar në çdo këst është së paku dhjetë përqind (10%) më shumë se një e katërta (1/4) e detyrimit tatimor në deklaratën tatimore për periudhën tatimore paraprake;”

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër dhe sqarimeve të dhëna në kërkesën tuaj është kuptuar qe këstet tremujore paradhënie janë paguar me metodën 110% duke u bazuar në vitin paraprak. Për qëllime të ndëshkimeve në këste të obligimit tatimor, nëse është respektuar “streha e sigurt” biznesi nuk i nënshtrohet ndëshkimeve ne këste, kurse, për qëllime të kontributeve pensionale, ato paguhen 10% e të ardhurave neto për tremujor me formularin tremujor, ndërsa, në fund të vitit nëse ka diferenca atëherë kontributet pensionale paguhen me deklarata korrigjuese CI për secilin tremujor.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit te Tatimpaguesve ne Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26130/2021

Displaying 91 - 95 of 11941415161718192021222324