Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 96 - 100 of 11941516171819202122232425

Kerkesa ime eshte me u regjistru ne ATK,po nuk e gjet as formularin e as vendin ku me u regjistru.

I nderuar tatimpagues ,

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutemi informohuni si në vijim

Për aq sa  mund të kuptojmë nga kërkesa e juaj e mangët , çdo person, i cili i nënshtrohet çfarëdo lloj tatimi të administruar nga Administrata Tatimore, obligohet të regjistrohet në ATK dhe/ose ARBK, para se të angazhohet në ndonjë veprimtari ekonomike. Çdo person, i cili i nënshtrohet ndonjë lloj tatimi të administruar nga ATK, dhe i cili nuk kërkohet të regjistrohet në ARBK apo në MAP, duhet të aplikojë dhe të pajiset me numër fiskal në ATK.

Personi fizik jo-afarist, aplikon dhe pajiset me Numër Fiskal në zyrën përkatëse rajonale të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në ATK. Aplikimi për numër fiskal  mund të sigurohet  në dy mënyra:

  1. në çdo qendër të  Shërbimit të Tatimpaguesve; ose
  2. b) ta shkarkoni nga  ueb faqja zyrtare e ATK-së, atk-ks.org .

 

Ndërsa për t’u regjistruat  si biznes duhet plotësuar formularin për regjistrim, i cili mund të sigurohet në dy mënyra:
a) në çdo qendër të  ARBK-së; ose
b) mund të shkarkohet nga  ueb faqja zyrtare e ARBK-së, www.arbk.rks-gov.net

Udhëzimet për plotësimin e këtij formulari gjenden në çdo qendër të ARBK-së, ndërsa dokumentet shtesë varen nga zgjedhja e statusit tuaj .Regjistrimi i biznesit bëhet në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, gjegjësisht në qendrat One – Stop – Shop, pranë çdo qendre Komunale, me ç ‘rast në të njëjtin vend bëhet edhe pajisja me Certifikatën e Numrit Unik të Regjistrimit të Biznesit. Gjithashtu, nëse dëshironi të regjistroheni edhe për TVSH, si Deklarues Vullnetar i TVSH-së, kërkesën mund ta bëni direkt në qendrën One – Stop – Shop në momentin e regjistrimit, ndërsa certifikatën do ta merrni në zyrën përkatëse të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në ATK.

Me respekt,

ATK26132/2021

Te nderuar jam Vllaznim Tahiri , zyrtar Kryesor Financiar ne Spitalin e Ferizajt. Ndersa pyetja per juve eshte , sitauat e pandemise na ka detyruar te lidhim kontrate me punetore teknik dhe se shuma maksimale qe specifikohet edhe ne kontrate eshte 377.00 €, gjithashtu ne kontrate eshte e specifikume qe Punemarresi eshte i obliguar t'i paguaj kontributet pensionale dhe te gjitha skemat tjera tatimore qe jane percaktuar me ligj. Neve po na intereson si me e procedu pagesen e tatimit dhe kontributet per keta punetor?

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Sipas nenit 38, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, është përcaktuar tatimi i mbajtur në burim në paga nga paguesi i atyre të ardhurave, citojmë:

 

1. Secili punëdhënës është përgjegjës të mbajë në burim tatimin nga pagat e tatueshme të paguara punëtorëve të tij, duke përfshirë edhe pagesat për shërbimet profesionale, teknike, të menaxhimit, financiare, pagesat për kontratat mbi vepër, pagesat për shfaqje të aktorëve, muzikantëve, sportistëve, agjentëve të varur etj, gjatë çdo periudhe të listë pagesës për të cilën të ardhurat e tyre janë paguar.”

 

Sipas arsyetimi ligjor të dhënë më sipër, paguesi i të ardhurave, respektivisht punëdhënësi, është i obliguar që përmes listë pagesave mujore  të mbaj në burim tatimin në të ardhura dhe të paguaj kontributet pensionale siç është e përcaktuar me legjislacionin përkatës. Pagesa e tatimit të mbajtur në burim dhe kontribute pensionale behet përmes deklarimit mujor me formularin WM në sistemin elektronik të deklarimit EDI. Nëse punëdhënësi konsiderohet si punëdhënës primar, tatimi i mbajtur në burim ndalet me shkallet tatimore, kurse, nëse punëdhënësi konsiderohet si punëdhënës sekondar, tatimi i mbajtur në burim ndalet me normën 10% e pagës së tatueshme.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit te Tatimpaguesve ne Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26135/2021

 

Biznesi do te beje hapjen e nje pike nga amerika ne kosove per thirrje dhe trajnime lidhur me rastet emergjente, biznesi do te jet i themeluar ne kosove dhe do te jete i regjistruar ne TVSH dhe thirrjet do ti kene vetem jasht vendit tone kryesisht ne Amerike si dhe biznesi do te kete shpenzime te ndryshme ne zyre ne kosove . Andaj dua te di se si do te trajtohet dhe te deklarohet deklarta e TVSH. A duhet te jene shtije te liruara pa te drejt kreditimi , Shitjet e liruara me te drejte kreditimi .

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën, ju lutem informohuni si ne vijim:

 

Në nenin  20 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 05/L-037  për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, është përcaktuar  vendi i furnizimit të shërbimit si rregull i përgjithshëm  dhe konsiderohet atje ku pranohet shërbimi, citojmë :

 

“1. Vendi i furnizimit të shërbimeve për personin e tatueshëm, duhet të jetë vendi ku ky pranues e ka themeluar biznesin e tij. Mirëpo, nëse këto shërbime i ofrohen njësisë fikse të personit të tatueshëm të vendosur në një vend tjetër nga vendi  ku  ai e ka themeluar biznesin e tij, vendi i furnizimit të këtyre  shërbimeve duhet të jetë vendi ku është vendosur ajo njësi fikse. Në mungesë të këtij vendi të themelimit ose njësisë fikse, vendi i furnizimit të shërbimeve duhet të jetë vendi ku personi i tatueshëm, i cili i pranon këto shërbime, e ka adresën e tij të përhershme ose ku ai zakonisht jeton.  “

 

Po ashtu çështja është e sqaruar edhe më nën-paragrafët e paragrafit 2  të nenit  25 të  Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, citojmë:

 

2.Vendi i furnizimit të shërbimeve nga personi i tatueshëm për personin e tatueshëm

 

2.1. Rregulli i përgjithshëm 

 

2.1.1.Bazuar në nenin 20 paragrafi 1 i Ligjit, si rregull i përgjithshëm, vendi i furnizimit të shërbimeve përveç atyre të parashikuara me rregulla të veçanta (përjashtimet nga rregulli i përgjithshëm), është në Kosovë, kur pranuesi i shërbimit është një person i tatueshëm që vepron si i tillë dhe ka në Kosovë selinë e veprimtarisë së tij ekonomike apo një vendndodhje të qëndrueshme për të cilën janë kryer shërbimet ose në mungesë të tyre, ka banesën ose rezidencën e zakonshme. 

2.1.2.Përndryshe, vendi i furnizimit të shërbimit nuk konsiderohet Kosova, kur pranuesi i shërbimit është një person i tatueshëm që vepron si i tillë në një vend jashtë Kosovës, pra pranuesi nuk është i vendosur në Kosovë. 

2.1.3.Për çdo shërbim të kryer nga një person i tatueshëm për një person tjetër të tatueshëm që nuk është i renditur si rast përjashtimor sipas paragrafit 2 të nenit 20 të Ligjit, vendi i furnizimit të shërbimit përcaktohet sipas rregullit të përgjithshëm të paraparë me nenin 20, paragrafin 1të Ligjit, duke përcaktuar se vendi i furnizimit të shërbimit është vendi i pranuesit të shërbimit. Kështu, vendi i shërbimit është në Kosovë kur pranuesi i tij është person i tatueshëm në Kosovë. 

2.1.4.Shërbimet e parapara në këtë dispozitë janë të gjitha shërbimet që nuk përfshihen në rastet që bëjnë përjashtim nga ky rregull përkatësisht shërbimet e përmendura në nenin 20, paragrafin 2 të Ligjit, shërbime për të cilat vendi i furnizimit të shërbimit përcaktohet rast pas rasti, si: 

2.1.4.1.Kur shërbimi kryhet ndërmjet dy personave të tatueshëm, furnizuesi është person i tatueshëm jashtë Kosovës dhe pranuesi i shërbimit është person i tatueshëm në Kosovë, vendi i furnizimit të shërbimit është në Kosovë, sepse aty është vendosur pranuesi i shërbimit.

2.1.4.2.Kur shërbimi kryhet ndërmjet dy personave të tatueshëm, furnizuesi është person i tatueshëm në Kosovë dhe pranuesi i shërbimit është person i tatueshëm jashtë Kosovës, vendi i furnizimit të shërbimit nuk është në Kosovë, sepse pranuesi i shërbimit nuk është i vendosur në Kosovë. 

2.1.4.3.Kur shërbimi i furnizohet një njësie të përhershme të pranuesit (degë), e cila ndodhet në Kosovë ndërkohë që selia e shoqërisë ndodhet jashtë Kosovës (p.sh. në Maqedoni), furnizimi tatohet atje ku ndodhet njësia e përhershme, pra në Kosovë.

2.1.4.4.Në rastin kur vendi i tatimit është në vendin e pranuesit të shërbimit dhe pranuesi i shërbimit është një person i tatueshëm jashtë Kosovës, atëherë shërbimi nuk tatohet me TVSH në Kosovë. Në faturën e TVSH-së të lëshuar nga furnizuesi ku jepet përshkrimi i saktë i llojit të shërbimit të furnizuar dhe të dhënat e qarta të pranuesit të shërbimit, nuk llogaritet TVSH, pasi ky shërbim nuk është objekt i aplikimit të tatimit në Kosovë. Në faturë duhet të shënohet neni i Ligjit, të cilit i referohet trajtimi i shërbimit pa TVSH. Është kusht që të jepet përshkrimi i plotë i shërbimit në faturë.

 

Bazuar në dispozitat si më lartë, shërbimet e ofruara nga kompania juaj si person i tatueshëm në Kosovë, për një person të tatueshëm jashtë Kosovës apo persona tjerë për të cilët vendi i furnizimit të shërbimit konsiderohet atje ku pranohet shërbimi, faturimi duhet të jenë pa TVSH. Furnizimet e tilla konsiderohen të liruara me të drejtën e zbritjes së TVSH-së,  dhe raportohen në Rubrikën [10] të Deklaratës për TVSH .

 

Me respekt,

ATK26138/2021

Pyetja ime ka te te beje me produktet bujqesore te cilat gjenden ne listen e "SHTOJCA IV PRODUKTET BUJQËSORE" ne kuader te ligjit nr 05-L-037 per TVSH, si duhet te trajtohen keto produkte per qellime te tatimit mbi vleren e shtuar a jane produkte te liruara nga TVSH?

I nderuar tatimpagues ,

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si ne vijim:

Produktet bujqësore qe janë te  përfshira  në  Shtojcës IV (Produktet Bujqësore ) të Ligjit Nr. 05./L-037 për Tatimin  në Vlerën e Shtuar,  janë te liruara nga TVSH, qoftë në importe apo në blerje vendore. Pra, të gjitha produktet e llastuara në Shtojcën IV, janë të liruara prej TVSH-së,  dhe trajtohen më të drejtën e zbritjes së TVSH-së sikurse eksportet.

Me respekt,

ATK26142/2021

ne pasqyre e te ardhurave, te hyrat si shembell nese eshte vlera 35961,58 nuk funksionon presje si dhe te kostoja e shitjes. ne vend me minusu hyrat nga kostoja e shitjes te sistemi mblidhet.

I nderuar tatimpagues,

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim :

Për të marrë  përgjigje në kërkesën tuaj, Ju lutemi na e skanoni Pasqyrën e të Ardhurave të plotësuar, me qëllim që të verifikojmë ku qëndron problemi.

 

Me respekt,

ATK26144/2021

Displaying 96 - 100 of 11941516171819202122232425