Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 126 - 130 of 11942122232425262728293031

Ju lutem na rigjeneroni pasvordin ne kete email:sh.azemi1@gmail.com Per biznesin HORECA LLC

I/e nderuar,

Me respekt për kërkesën tuaj, mirëpo, për të zgjidhur problemin tuaj, këtë pyetje duhet ta parashtroni në adresën elektronike edi@atk-ks.org.

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Me respekt,

ATK26180/2021

Pershendetje, Biznesi i larte cekur eshte hapur me daten 31.03.2021 nuk ka operuar asnje dite te vetme dhe pronari ka vendosur ta mbylle kete biznes. Por per mbylljen e ketij biznesi ne ATK po kerkojne qe te shpallet ne nje gazete ditore te shtypur, kurse ne Kosove ka nje kohe qe nuk ka gazeta ditore te shtypura. Ju lutem a mund te na informoni si mund ta bejme mbylljen e ketij biznesi pa e shpallur ne gazeta ditore. Ju falenderoj paraprakisht.

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si ne vijim;

 

Bazuar në Nenin 12 të Ligjit Nr. 03/L-222, si dhe nenin 12 të Udhëzimit Administrativ  Nr. 15/2010,parashihet çregjistrimi i biznesit , citojmë;

 

‘Tatimpaguesit kanë të drejtë të kërkojnë të çregjistrohen vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes’

 

Pra, bazuar në ligjin e lartcekur, nëse tatimpaguesi vendos te pushoje veprimtarinë, duhet të informoj ATK-ën me shkrim për vendimin që ka marre, së paku 60 ditë para planifikimit për pushimin e biznesit, pra, nëse ju nuk vazhdoni veprimtarin ekonomike dhe keni shlyer të gjitha obligimet tatimore ndaj ATK-së, atëherë duhet të vazhdoni procedurat e çregjistrimit të biznesit të parapara me Legjislacionin Tatimor, ku një njoftim i tillë në media të shtypura nuk kërkohet me Legjislacion Tatimore, përveç nëse është kërkesë e ARBK-së, atëherë  duhet të drejtoheni në ARBK.

 

Për më shumë informata si dhe marrjen e një pasqyre të llogaris tuaj tatimore pran ATK-së, vizitoni zyrat e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26184/2021

Une kom gjet ni lokal po du me marr me qira, po ky qe po ma lshon mu nuk eshte pronari i lokalit eshte vetem qiramarres, a ka ndonje problem per mu nese e marr lokalin e tije me qira. Ju Faleminderit

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Sipas nenit 39, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale është përcaktuar obligimi i tatimit të mbajtur në burim për qiranë e paguar, citojmë:

 

“ 4. Secili person fizik afarist, ortakëri apo grupim i personave, që paguan qira, mban nëntë për qind (9%) të tatimit në të ardhurat bruto, në kohën e pagesës apo kreditimit dhe do ta transferojë tatimin e mbajtur në burim, në një llogari të caktuar nga ATK-ja në bankën ose institucionin financiar të licencuar nga BQK-ja. Tatimi i mbajtur në burim paguhet deri në ditën e 15 të muajit pasues.”

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër, në momentin e pagesës së qirasë obligoheni ndaj tatimit të mbajtur në burim në qira me normën tatimore 9% të qirasë bruto. Deklarimi i tatimit të mbajtur në burim është deklarim mujor dhe bëhet  përmes deklaratës tatimore WR ,  obligimi i së cilës paguhet  prej datës 1 deri me datën 15 të muajit vijues për muajin paraprak.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit te Tatimpaguesve ne Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26182/2021

Pershendetje te gjitheve, Shpresoi te jeni mire me shendet Kam 2 pyetje profesionale per juve 1. Kthimi i mjeteve te subvecionuara nga shteti ne emer te Qirase nga qiradhenesi te Qiramarresi, si duhet te kthehen keto mjete. (Duke e pasur parasysh qe keto mjete jane shperndare ne emer te periudhes mars dhe prill dhe jane shperndare me vonese nga qeveria dhe kuptohet bizneset i kane paguar keto qira ne kohe.) 2. Si duhet ti deklarojme profesionistet jashte shtetit te kosoves qe na ofrojne sherbime? (Kompania jone ka kerkuar nje profesionist ne fushen e IT-se dhe e ka gjetur ne Tirane ne Shqiperi. Personi ne fjale nuk eshte resident ne Kosove por ne Shqiperi a duhet te kemi kontrate per sherbiem personin fizik apo si mi paguar dhe si mi deklaru keto kosto) Gjithe te mirat, Fjolla

I  nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për  kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

  1. Lidhur me kthimin e pagesave të pranuara nga Qeveria  sipas Vendimit të Qeverisë për Pakon Fiskale Emergjente – COVID-19, për  subvencionimin  në emër të qirasë nga qiradhënësi te qiramarrësi, është çështje  e juaja për të cilën  ju duhet të merreni veshtë në mes veti  si qiradhënës dhe qiramarrës.

 

  1. Sipas nenit 31, paragrafi 1 të Ligjit Nr. 06/L-105 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, është përcaktuar tatimi i mbajtur në burim për pagat e paguara, citojmë:

 

1. Secili punëdhënës është përgjegjës të mbajë në burim tatimin nga pagat e tatueshme të paguara punëtorëve të tij, duke përfshirë pagesat për personat fizik jo afarist, për shërbimet profesionale, teknike, të menaxhimit, financiare, pagesat për kontratat mbi vepër, pagesat për shfaqje të aktorëve, muzikantëve, sportistëve, agjentëve të varur, gjatë çdo periudhe të listë pagesës për të cilën të ardhurat e tyre janë paguar:

1.1. punëdhënësi kryesor i një të punësuari, mbanë një shumë për periudhën e duhur sipas listë pagesave, në përputhje me shkallët e parapara në legjislacionin përkatës për Tatimin në të Ardhurat Personale;

1.2. punëdhënësi i cili nuk është punëdhënës kryesor i të punësuarit, mban në burim një shumë të barabartë me dhjetë përqind (10%) të pagave të tatueshme për secilën periudhë tatimore;

1.3. pensionet e paguara nga apo për interes të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës apo nga një fond i autorizuar plotësues i pensioneve i rregulluar me legjislacionin mbi kontributet pensionale, i nënshtrohen mbajtjes së tatimit në burim nga paguesi i pensioneve, të tilla në shkallët e parapara në legjislacionin përkatës për Tatimin në të Ardhurat Personale;

1.4. secili punëdhënës që kërkohet të mbajë në burim sipas këtij neni, dorëzon pasqyrën e tatimit të mbajtur në burim dhe e transferon shumën e tatimit të mbajtur në burim në llogari të caktuar nga ATK, në një bankë, apo institucion financiar, të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës (tash e tutje BQK) brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas ditës së fundit të secilit muaj kalendarik, në përputhje me aktin nënligjor të nxjerrë nga Ministri.”

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër dhe sqarimeve të ofruara në kërkesën tuaj, për kompensimin ndaj personave fizik të angazhuar, obligoheni ndaj tatimit të mbajtur në burim në paga, pra, për qëllime tatimore, personi fizik i angazhuar duhet të konsiderohet si i punësuar i kompanisë dhe të evidentohet në listë pagesë (listë te pagave) mujore WM. Për personat e angazhuar të cilën nuk kanë shtetësi të Kosovës, nuk lejohet të paguhen kontributet pensionale. Për stafin e rregullt ku konsideroheni si punëdhënës primar, tatimi i mbajtur në burim llogaritet sipas shkalleve tatimore, kurse, për stafin i cili ka një punëdhënës primar paraprakisht  tatimi i mbajtur në burim llogaritet me  normën 10 % në kompensimin e tatueshëm.

 

Për personat e huaj, ku Kosova ka Marrëveshje për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë me shtetin prej nga vjen personi në fjalë, atëherë për qëllime tatimore duhet të zbatohet METD.

 

Norma tatimore është e përcaktuar me nenin 6 të Ligjit nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26183/2021

Biznesi yne eshte investitor i objektit afarist banesor ne Viti. Toka ne te cilen eshte duke u ndertuar objekti eshte prone e Qahil Eminit ,i cili eshte aksionar i vetem i biznesit Emi Center shpk. Per token ku eshte duke u ndertuar objekti eshte lidhur kontrata per ndertimin e perbashket tek noteri ku me kete rast eshte percaktuar vlera e tregut e tokes ne shume prej 180,000.00€. Palet kontraktuese jane dakorduar qe pronari i tokes te merr 30%, ndersa Emi Center shpk i merr 70% te siperfaqes se banimit dhe lokaleve afariste. Pyetje 1. Per Emi Center Shpk a eshte kosto vlera e tokes prej 180 000.00€? 2. Faturimi i 30% te objektit per pronarin e tokes me cfare çmimi duhet te behet? 3. Cfare kosto perdor pronari i tokes kur ben deklarimin e te hyrave per shitjen e pjeses se 30% te objektit? Ju faleminderit per mirekuptim! Musa Zejnullahu - kontabilist i "Emi Center" shpk nr tel 044 376 682 Me respekt!

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohu si në vijim:

 

Bazuar në nenin 8, paragrafi 4, nën paragrafi 4.1 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010 për zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, janë përcaktuar rrethanat në të cilat ATK nuk lëshon Vendim Shpjegues Individual, citojmë:

 

4. Një vendim shpjegues individual përgjithësisht nuk do të lëshohet në rrethanat vijuese:

 

4.1. Kërkesa përfshinë një çështje nën kontroll, nën ankesë, apo në çështje gjyqësore;”

 

Meqenëse kërkesa e juaj  ka të bëj me një çështje e cila i është nënshtruar procedurave të kontrollit, atëherë Administrata Tatimore, bazuar në legjislacionin në fuqi, nuk mund të lëshojë interpretim ligjor në lidhje me çështjen në fjalë.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit te Tatimpaguesve ne Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26184/2021

Displaying 126 - 130 of 11942122232425262728293031