Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 131 - 135 of 11942223242526272829303132

Pershendetje zyrtare te admisnistrates tatimore te Kosoves Desha të di subvecionet a duhet të hynë në deklaratë të TVSH-së dhe në cilen rubrikë duhet të deklarohen pasi që realisht subvecionet nuk janë shitje. Shpresoj të marrë përgjigje nga ana juaj Gjitha të mirat Kosovare Neziri

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutemi informohuni si në vijim:

 

Ju nuk keni dhënë informatat e nevojshme në kërkesën tuaj, megjithatë, po ju japin një përgjigje të përgjithshme.

 

Për qëllime të TVSH-së nuk ka ndonjë implikim, pra nuk duhet të konsiderohet si e hyre dhe as të paraqitet si vlerë në Deklaratën për TVSH, sepse nuk plotësohen kriteret e nën-paragrafit 1.1 të paragrafit 1 të nenit 3 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, ku është përcaktuar se TVSH duhet të ngarkohet  në  çdo furnizim malli dhe shërbimi, në pajtueshmëri  me dispozitat e këtij ligji,  citojmë:

 

“1. TVSH duhet të ngarkohet në pajtueshmëri me dispozitat e këtij ligji, mbi:

 

 • furnizimin e mallrave dhe shërbimeve të bëra për konsideratë brenda territorit të Kosovës nga personi i tatueshëm që vepron si i tillë, sikur që është paracaktuar në nenin 4 të këtij ligji, dhe;

 

Sqarime janë dhënë  edhe më dispozitat e nenit 3 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, përkatësisht  paragrafët dhe nën-paragrafët e cituar si më poshtë:

 

 1. Transaksionet në objektin e tatuarjes së TVSH-së, janë transaksione të tatueshme me TVSH në Kosovë. Këto transaksione mund të jenë të tatueshme me TVSH sipas shkallëve të TVSH-së së aplikueshme sipas Ligjit, ose të liruara nga TVSH, kur Ligji përcakton lirimin. 

 

2.1. Sipas këtij Ligji me TVSH tatohen: 

 

2.1.1.Furnizimet e mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës (konsideratës) nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë; dhe 2.1.2.importet e mallrave. 

 

2.2.Një nga kriteret që duhet marrë parasysh për sa i përket zbatimit të TVSH-së është vendi ku kryhet transaksioni. Për të përcaktuar vendin e furnizimit, për pasojë vendin ku zbatohet TVSH, duhen dalluar: 

 

2.2.1. vendi i furnizimit të mallrave dhe /ose 

2.2.2. vendi i furnizimit të shërbimeve. 

 

2.3.Furnizimet e mallrave ose shërbimeve, vendi i furnizimit të të cilave është në Kosovë janë furnizime të tatueshme me TVSH sipas shkallëve tatimore të TVSH-së në Kosovë, përveç se kur ky Ligj në mënyrë të veçantë i ka liruar nga TVSH.  Mirëpo, nëse vendi i furnizimit nuk është në Kosovë, atëherë furnizimi i mallit ose shërbimit nuk është objekt i tatuarjes për TVSH në Kosovë. Për furnizime të tilla nuk përmbushet kriteri i vendit të furnizimit. 

 

2.4.Gjithashtu, që një transaksion të konsiderohet objekt i tatuarjes për TVSH, duhet të ekzistojë një lidhje e drejtpërdrejtë mes furnizimit të kryer dhe kundërvlerës (pagesës) së pranuar. 

 

2.5.Për të vërtetuar lidhjen e drejtpërdrejtë duhet të verifikohen kushtet e mëposhtme, të cilat duhet të plotësohen njëkohësisht: 

 1. Përfitimi që transaksioni i sjell klientit, pra nëse klienti ka marrë një furnizim të drejtpërdrejtë, të individualizuar ose jo. 
 2. Çmimi, pra nëse ky çmim ka lidhje me përfitimin e pranuar prej klientit ose jo. 

 

2.5.1. Mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e lidhjes së drejtpërdrejtë, pa u kufizuar vetëm në to, mund të gjykohet mbi:

 1. Ekzistencën e një angazhimi të qartë nga ana e furnizuesit të mallit/shërbimit për të kryer një furnizim malli/shërbimi të caktuar kundrejt personit që mbulon (siguron) financimin; 
 2. Ose, në mungesë të një angazhimi të qartë, kur është ndërmarrë një veprim apo kur janë vënë në zbatim mjete që mundësojnë të vërtetohet ekzistenca e një angazhimi të tillë. Për ekzistencën e këtij angazhimi kërkohen edhe elementet e të drejtës apo faktit (marrëveshjet, etj.). 

 

2.6.Për ekzistencën e lidhjes direkte transaksion-kundërvlerë nuk është kusht që çmimi si kundërvlerë e furnizimit të paguhet domosdoshmërisht nga përfituesi i furnizimit.  Kundërvlera mund të paguhet nga një i tretë, i cili është një person i ndryshëm nga përfituesi i furnizimit të mallit/shërbimit: 

 1. Tërësisht: Për shembull, në rastin kur një kompani sigurimesh në vend të klientit kryen pagesat për këstet që normalisht ky i fundit duhet t’i paguante një shoqërie lizing. 
 2. Pjesërisht: Për shembull, në rastet    esubvencioneve publike që plotësojnë çmimin e paguar nga përdoruesit e një shërbimi publik të tatueshëm (p.sh. çmimi i transportit të kryer nga një ndërmarrje paguhet pjesërisht nga përdoruesit (bileta) dhe pjesërisht nga autoriteti publik. 

 

2.7.Emërtimi që palët në transaksion i bëjnë pagesës është i parëndësishëm për të përcaktuar lidhjen e drejtpërdrejtë. Në këtë mënyrë, bizneset përdorin gjithnjë e më shumë praktikën e kompensimit ose faljes së detyrimeve/ borxheve midis tyre apo subvencioneve pikërisht për të rregulluar vështirësitë ekonomike me të cilat përballen disa prej tyre. Kur një subjekt financohet nga shuma që cilësohen si ndihma, subvencione, falje detyrimesh ose borxhesh, duhet verifikuar rast pas rasti, nëse:

 

 1. Shumat e paguara përbëjnë në fakt kundërvlerën e një transaksioni të realizuar në përfitim të palës që ka paguar shumat, termi “subvencion” është i papërshtatshëm. Në këtë rast, bëhet fjalë për çmimin e paguar për një shërbim të marrë apo për një furnizim të kryer. Ky transaksion është në fushën e zbatimit të TVSH-së dhe ky “subvencion” është i tatueshëm, përveç rastit kur Ligji parashikon lirim nga TVSH-ja për furnizimin.
 2. Shumat e derdhura plotësojnë çmimin e një transaksioni të tatueshëm, në formën e një subvencioni për çmimin, i cili është në fushën e zbatimit të TVSH-së . 

 

2.8.Në rastin kur subvencioni, ndihma apo donacioni nuk përdoret si në rastet e përshkruara më lartë, ato nuk tatohen me TVSH.  Kur një organizatë financohet nga shuma që cilësohen si “ndihma, grante, donacione, subvencione”, verifikohet rast pas rasti, nëse shumat e derdhura përbëjnë kundërvlerën e një furnizimi malli ose furnizimi shërbimi të realizuar në përfitim të palës që ka derdhur shumat, apo nëse shumat e derdhura plotësojnë çmimin e një furnizim malli apo shërbimit të tatueshëm, atëherë pavarësisht përdorimit të çdonjërit prej këtyre termave për të emërtuar pagesën, nuk do të thotë që në këtë rast transaksioni është jashtë objektit të tatuarjes së TVSH-së. Në një rast të tillë bëhet fjalë për çmimin e paguar për një shërbim të marrë apo për një furnizim malli. Ky transaksion hyn në objektin e tatuarjes së TVSH-së dhe shumat e marra në formë granti, donacioni, subvencioni janë të tatueshme për TVSH-në, përveç rastit kur ky furnizim malli ose shërbimi është i liruar nga TVSH-ja sipas Ligjit. 

 

Sipas kësaj nëse subvencioni i pranuar nga ana e juaj nuk është si kompenzim i çmimit të furnizimeve që ju i keni, atëherë bazuar në dispozitat si më lartë nuk duhet të konsiderohet si hyrë për qëllime të TVSH-së, në të kundërtën njihet e hyre dhe duhet të paguhet TVSH-ja. Nëse subvencioni nuk ka qenë mbulim i çmimit dhe keni paguar TVSH në vlerën e subvencionit do të keni të drejtë ta rimbursoni TVSH-në e paguar.

 

Me respekt,

ATK26185/2021

ne faqen e ministris e finacave puneve dhe transferev esht publikuar lista e bizniseve qe jon perfituse per mbeshtetje nga shteti , njera nder to tcilen punoj un esht rojet e nderit sh.p.k te ciles i esh dhen ndihma 281.650.65 euro, per 971 puntor, nga 290 euro per puntor mirpo asnje puntor nuk marr asnje cent gjitha i ka marr shefi pytja jem esht ku me bo ankesen per ket lloj biznisi

Përshëndetje,

 

Në bazë të të dhënave  që i posedojmë në  ATK parashtruesi i kërkesës  me numër personal 1243789083  është I përfshirë në listën e pagave të punëdhënësit.

 

Me respekt,

ATK26186/2021

Si te beje pagesen e Tatimit ne Qera ?

I nderuar tatimpagues,

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

Për të definuar se kush duhet të paguaj tatimin në qira, varet nga ajo se kush është qiramarrës apo qiradhënës.

 1. Te rasti kur Personi fizik afarist (biznesi individual) është qiramarrës, atëherë pavarësisht se kush mund të jetë qiradhënës, qiramarrësi (biznesi individual) obligohet të mbajë tatimin në burim në qira, ashtu siç është paraparë në paragrafin 4 të nenit 39 të Ligjit me Nr.05/L-028  për Tatimin në të Ardhurat Personale, citojmë:

“4. Secili person fizik afarist, ortakëri apo grupim i personave, që paguan qira, mban nëntë për qind (9%) të tatimit në të ardhurat bruto, në kohën e pagesës apo kreditimit dhe do ta transferojë tatimin e mbajtur në burim, në një llogari të caktuar nga ATK-ja në bankën ose institucionin financiar të licencuar nga BQK-ja. Tatimi i mbajtur në burim paguhet deri në ditën e 15 të muajit pasues.” 

 1. Po ashtu, edhe  kur Personi juridik (SHPK, SHA, etj.) është qiramarrës, atëherë pavarësisht se kush mund të jetë qiradhënës, qiramarrësi (Personi Juridik) obligohet të mbajë tatimin në burim në qira, ashtu siç është përcaktuar në paragrafin 3, nenin 31 të Ligjit Nr.06/L-105 për Tatimin në të Ardhura të Korporatave, citojmë:

3. Çdo tatimpagues që paguan qira mban tatimin në burim nëntë përqind (9%) në kohën e pagesës apo të kreditimit dhe të transferojë tatimin e mbajtur në një llogari të caktuar nga ATK-ja në bankë ose institucion financiar të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Tatimi i mbajtur në burim duhet të paguhet në bankë apo institucion financiar deri në ditën e 15-të të muajit që pason muajin në të cilin pagesa është bërë apo është kredituar”

 1. Ne rastin kur qiramarrës është personi fizik jo-afarist (individi), nuk mbahet tatimi në burim, por pagesa e tatimit ne qira bëhet nga vet qiradhënësi, i cili mund te jete: Person fizik jo-afarist, Person Fizik afarist (biznes individual) apo Person Juridik.
 2. Nëse qiramarrës është peroni juridik që nuk konsiderohet tatimpagues sipas nenit 3 të Ligjit për Tatim në të Ardhura të Korporatave Nr.06/L-105, përfshirë autoritetin publik, nuk është i obliguar të mbaj tatimin në burim në pagesën e qirasë, por është i obliguar që në formën e përcaktuar nga ATK t’i ofroj informatat e nevojshme.
 3. Nëse qiradhënësi është autoritet publik, qendror apo lokal, atëherë qiramarrësi i cili u paguan qira autoriteteve publike, qendrore apo lokale, nuk mban tatimin në burim për pagesat e bëra në emër të qirasë.

Përmes një tabele në vijim, po ju ilustrojmë për obligimet e pagesës se Tatimit në qira:

Qiradhënës Qiramarrës Obligues për të paguar Tatimin në Qira
Personi Fizik jo-afarist “A” Personi Fizik jo-afarist “B” Personi Fizik jo-afarist “A” (Qiradhënësi)
Personi Fizik jo-afarist “A” Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) (Qiramarrësi)
Personi Fizik jo-afarist “A” Personi Juridik Personi Juridik (Qiramarrësi)
Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) “A” Person fizik jo-afarist Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) “A” (Qiradhënësi)
Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) “A” Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) “B” Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) “B” (Qiramarrësi)
Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) “A” Personi Juridik Personi Juridik (Qiramarrësi)
Personi Juridik “ A” Person fizik jo-afarist Personi Juridik “ A” (Qiradhënësi)
Personi Juridik “ A” Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) (Qiramarrësi)
Personi Juridik “ A” Personi Juridik “B” Personi Juridik “B” (Qiramarrësi)
Autoriteti publik, qendror, lokal Person fizik jo-afarist Nuk ka tatim në qira se të ardhurat e autoritetit publik, qendror, lokal, janë të liruara nga Tatimi
Autoriteti publik, qendror, lokal Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) Nuk ka tatim në qira se të ardhurat e autoritetit publik, qendror, lokal, janë të liruara nga Tatimi
Autoriteti publik, qendror, lokal Personi Juridik Nuk ka tatim në qira se të ardhurat e autoritetit publik, qendror, lokal, janë të liruara nga Tatimi
Personi Fizik jo-afarist Autoriteti publik, qendror, lokal Personi Fizik jo-afarist (Qiradhënësi)
Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) Autoriteti publik, qendror, lokal Personi Fizik afarist (Biznesi Individual) (Qiradhënësi)
Personi Juridik Autoriteti publik, qendror, lokal Personi Juridik (Qiradhënësi)

 

Për më shumë informata, ju lutemi referojuni zyrës së Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në regjionin tuaj përkatës.

Me respekt,

ATK26187/2021

Per arsye të moslikuidetit kemi obligime ndaj atk-së në vlerë prej 37.470,00 € jemi duke bere marrveshshje me Atk-në per pagesen e borgjit me keste dhe kemi pague 20% e borgjit per marrveshshje.Na interesojn lehtesimet te cilat aplikohen per marrveshje si dhe ndëshkimet të cilat llogariten deri sa te paguhet borgjit.Dmth na i tregoni kushtet e marrveshjes. Me rrespekt Arsim Lumi.

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutemi informohuni si në vijim:

 

Për të marrë përgjigjen lidhur me kërkesën tuaj ju duhet t’i drejtoheni Departamentit të Mbledhjes së Detyrueshme, aty ku edhe keni bërë marrëveshjen për pagesë të borxhit , të cilët do  tu sqarojnë detajisht  mbi kushtet e marrëveshjes.

 

Me respekt,

ATK26189/2021

Pershendetje, Kame shtypur nje kupon fiskal gabim ne vleren prej 251€ si me vepru per korigjim, a kemi mundesi online apo si?

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutemi informohuni si në vijim:

 

Në rast të ndonjë gabimi gjatë operimit me PEF, jeni të obliguar të bëni korrigjimet e nevojshme dhe për këtë problem duhet ta njoftoni ATK-në, gjegjësisht zyrën përkatëse Rajonale.

Me vete duhet të sillni kuponin fiskal në origjinal, në të cilin ka ndodhur gabimi.

 

Me respekt,

ATK26190/2021

Displaying 131 - 135 of 11942223242526272829303132