Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 146 - 150 of 11942526272829303132333435

Kompania jone deri me tash ka operuar me sherbime permes arkes fiskale vetem me biznese. A mund te vazhdojme vetem me leshimin e faturave te rregullta pa e bashkangjitur kuponin fiskal per transaksionet biznesi-biznesit per pagesat me kesh.

I nderuar tatimpagues,

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim;

Bazuar në nenin 13 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe nenin 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 02/2018, të gjithë personat të cilët bëjnë furnizimin e mallrave/shërbimeve, të cilat ofrohen në objektet, njësitë apo vendet në qasje me publikun, janë të obliguar të përdorin PEF dhe pajisjet tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të këtyre mallrave dhe shërbimeve, me përjashtim të rasteve kur  kërkohet të lëshohet faturë tatimore në përputhje me legjislacionin tatimor, citojmë;

“1.1 Të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe/ose shërbimeve në objektet, njësitë ose vendet të cilat mund të jenë në qasje të publikut, janë të obliguar që të shfrytëzojnë PEF dhe pajiset tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të mallrave dhe shërbimeve.”

Pra, për të gjitha furnizimet të cilat janë për konsumatorin e fundit (Personat Fizik), biznesi obligohet te pajiset me arke fiskal dhe te lëshoi kupon fiskal, edhe ne rastet kur pagesa behet përmes POS-it bankar apo edhe llogaris bankare. Ndërsa, për transaksionet biznes – biznes, bizneset obligohen të lëshojnë faturë tatimore sipas legjislacionit tatimor dhe nuk obligohen të lëshojnë kupon fiskal, edhe nëse pagesa behet cash apo përmes llogaris bankare, ku elementet e faturës janë të përcaktuara me nenin 20 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010 për zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, ku sipas kërkesave ligjore, ndër elementet kryesore janë identifikimi i Shitësit të Shërbimit dhe Blerësit (Shfrytëzuesit) të Shërbimit.

Për më shumë informata, referojuni zyrës së Shërbimit të Tatimpaguesve në regjionin tuaj përkatës.

Me respekt,

ATK26202/2021

Pershendetje, Po ju shkruajme nga biznesi BE-Konstrukt SHPK me NUI 810121385 me seli ne Mitrovice, ne lidhje me nje sqarim te nevojshem per biznesin tone. Jemi ne perfundim e siper te pasqyrave financiare per vitin 2020, me konkretisht deklarates vjetore (CD) dhe kemi nevoje per sqarimet si ne vijim: Nese ne kemi blerje malli per tregtim (import) nga Gjermania ne Kosove, ne baze te fatures ne vlere prej 1,000EUR, i njejti eshte rivleresuar nga dogana ne vlere prej 14,449.50EUR dhe eshte shitur nga ana jone ne vlere prej 3,389.83EUR pa tvsh. Te dhenat do te paraqiten edhe ne tabelen me poshte: Vlera sipas fatures Dogana Vleresimi sipas doganes Dogana Shitja PA TVSH 1,000.00 0.00 14,449.50 0.00 3,389.83 Sqarimet na nevojiten se si duhet te paraqesim tek shitjet ne deklaraten vjetore, a duhet te vendoset vetem vlera e shitur PA TVSH sipas fatures shitese ne vlere 3,389.83EUR apo si shitje te mirret vlera blerese sipas rivleresimi te doganes 14,449.50EUR . Te gjitha blerjet dhe shitjet behen permes faturave dhe gjendjes se llogarise bankare. Me respekt, Behram Sahiti

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj , ju lutem informohuni si në vijim:

 

Në rastet kur malli i importuar rivlerësohet nga dogana,  ju duhet të bëni rregullimet e nevojshme për qëllime tatimore. Sqarimet lidhur me këtë i gjeni në Vendimin Shpjegues Publik 03/2016 për Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore, ku janë pasqyruar edhe  me shembuj.

Vlerësimi doganor bëhet me rastin e importimit të mallrave, ndërsa rivlerësimi doganor bëhet pasi të ketë ndodhur zhdoganimi i mallrave.

Për qëllime të TVSH-së, Dokumenti Unik Doganor – DUD është bazë për llogaritjen e TVSH-së së zdritshme (TVSH e cila paguhet me rastin e importit të mallit).

Për të gjitha rastet për të cilat Dogana ndërmerr veprimet e vlerësimit / rivlerësimit  të mallrave, duke ndryshuar bazën doganore, tatimpaguesi duhet të bëjë rregullimet e nevojshme për qëllime tatimore.

Rregullimet për qëllime tatimore duhet të bëhen në periudhën  kur është pranuar vendimi nga Dogana duke inkorporuar efektet.

Për me shume gjeni Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2016 për Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore  ne linkun : https://www.atk-ks.org/public-explanations/  të pasqyruar edhe me edhe me shembuj.

Të gjitha rregullimet duhet të bazohen në kalkulimet e bëra në mënyrë specifike, duke pasqyruar kronologjinë e ngjarjeve.

 

Po ashtu, edhe për tatime direkte duhet të njihen shpenzim/kosto  në periudhën kur edhe keni paguar dhe  në të  njëjtën  periudhe duhet të jetë shpenzim /kosto taksa doganore  e paguar.

 

Me respekt,

ATK26203/2021

 

Pershendetje! Ju lutem nese keni mundesi te me tregoni se a perfshihen pronaret e bizneseve individuale ne regjistrin per subvencionim te 50% te pagave per gastronomi, dhe nese po, ateher Ju lutem te sqaroni se si aplikohet per keta. Me nderime.

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutemi informohuni si ne vijim:

 

Sa i përket kërkesës për te përfituar pronarët e bizneseve Individuale  ju sqarojmë se i vetë punësuari I cili nuk është në listë të pagave të muajit shkurt 2021, nuk mund të jenë përfitues i subvencionimit.

 

Me respekt,

 

ATK26204/2021

Pershendetje, po me duhet nje vertetim per te aplikuar ne Grant qe nuk kam borxhe ne ATK, une kam bere pagesat dje por per shkak te pushimit shteteror nuk jane pranuar pagesat, andaj po kerkoj nga ju qe te ju dergoj pagesen e bere, dhe te me pranoni ne menyre qe te kem mundesi qe te nxjerr vertetitmin. Me respekt Qendrim Lluka

I/e nderuar,

Me respekt për kërkesën tuaj, mirëpo, për të zgjidhur problemin tuaj, këtë pyetje duhet ta parashtroni në adresën elektronike edi@atk-ks.org.

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Me respekt,

ATK26205/2021

Pse nuk po me lejohet me i deklaru blerjet mbi 500 euro?

I/e nderuar,

Me respekt për kërkesën tuaj, mirëpo, për të zgjidhur problemin tuaj, këtë pyetje duhet ta parashtroni në adresën elektronike edi@atk-ks.org.

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Me respekt,

ATK26207/2021

Displaying 146 - 150 of 11942526272829303132333435