Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Poštovani /a,
Putem ove stranice možete postavljati samo profesionalna pitanja / zahteve, dok za postavljanje tehničkih pitanja / zahteva kao što su: deklaracija, plaćanje, regulisanje stanja, e-mail adresa, lozinka itd.,molimo Vas da nas kontaktirate putem edi@atk-ks.org
Hvala Vam na razumevanju!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Pisati fiskalni/lični broj


Pisati region u kome pripadate!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 151 - 155 of 11942627282930313233343536

ese subjekti (kompania) eshte e regjistruar ne TVSH dhe deklarus i rregullt , dhe ka AVANSE nga Exporti psh ne muajin e 12/2020 pranon pagesa avans per exportin qe do te shkoj me 15.01.2021 , A duhet te deklarohet si e hyre ne Pasqyre te ardhurave sepse eshte per export per vitin 2020 apo si shitje ne janar ne vitin 2021

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj , ju lutemi informohuni si në vijim:

 

Neni 22  i  Ligjit Nr.05/L-037 për TVSH,  përcakton momentin e lindjes se obligimit tatimore për TVSH, cila nga tri momentet ndodhë e para: furnizimi i mallit /shërbimit, lëshimi i faturës, apo pranimi i avansit , lind obligimi për TVSh, citojmë:

 

“1. Sipas nenit 22 paragrafi 1 i Ligjit, momenti i lindjes së detyrimit për të ngarkuar TVSH-në është momenti kur ndodh furnizimi i mallit apo shërbimit. TVSH bëhet e ngarkueshme varësisht se cili nga tre momentet ndodh e para:

„1.1.furnizim i mallit apo shërbimit,

1.2.lëshimi i faturës në lidhje me furnizimin e mallit apo shërbimit, ose

1.3.pranimi i pagesës në avanc/paradhënje, para se të ketë ndodh furnizimi i mallit apo shërbimit”.

 

Për qëllime të tatimit në të ardhura pranimi i avansit konsiderohet e hyre e shtyrë, pra si në rastin tuaj të hyrën e njihni për vitin fiskal 2021.

 

Me respekt,

ATK26209/2021

Nese kompania ka te deklaruara ne Bilanc te Gjendjes Llogari te Arketushme - dhe personat fizik qe i kemi te perfshire në keto llogari te arketushme i sjellin mjetet (cash) kesh (pasi qe disa jetojn jasht Kosoves ) a mundemi me i deponu ne ne Bank si deponim nga inkasimet e llogarive te Arketushme

I  nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju nuk e keni sqaruar mjaftueshëm kërkesën tuaj, megjithatë ju ofrojmë një përgjigje të përgjithshme:

 

Po, biznesi mund të deponon para në xhirollogarinë e vete, por duhet të dëshmohet prejardhja e tyre, përndryshe të hyrat e tilla do të konsiderohen të hyra për biznesin. Pra çdo deponim në xhirollogarinë e biznesit  duhet të dokumentohet.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit te Tatimpaguesve në Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26210/2021

Pershendetje, desha te bej nje pyetje ne kuader te Subvencionimit te Pagave dhe Qirave per biznes individual se a duhet te hy edhe pronari e restaurantit ne liste apo vetem punetoret?

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutemi informohuni si ne vijim:

 

Sa i përket kërkesës për te përfituar pronarët e bizneseve Individuale  ju sqarojmë se i vetë punësuari I cili nuk është në listë të pagave të muajit shkurt 2021, nuk mund të jenë përfitues i subvencionimit.

 

Me respekt,

ATK26211/2021

Kemi një marrëveshje mirëkuptimi për subvencionimin në paga me Agjencionin e Punèsimit në Republiken e Kosovës, ku 50% subvencionoj për një vitë. Pyetja jonë është si jemi të obliguar të veprojm me 50% e subvencionuar nga APRK-ja.

I nderuar tatimpagues,

 

Me respekt për kërkesën tuaj, ju lutem informohuni si në vijim:

 

Sipas nenit 38, paragrafi 1 i  Ligjit Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale, është përcaktuar tatimi i mbajtur në burim në paga nga paguesi i atyre të ardhurave, citojmë:

 

1. Secili punëdhënës është përgjegjës të mbajë në burim tatimin nga pagat e tatueshme të paguara punëtorëve të tij, duke përfshirë edhe pagesat për shërbimet profesionale, teknike, të menaxhimit, financiare, pagesat për kontratat mbi vepër, pagesat për shfaqje të aktorëve, muzikantëve, sportistëve, agjentëve të varur etj, gjatë çdo periudhe të listë pagesës për të cilën të ardhurat e tyre janë paguar.”

 

Sipas arsyetimit ligjor të dhënë më sipër, paguesi i të ardhurave, respektivisht punëdhënësi, është i obliguar që të mbaj në burim tatimin në të ardhura dhe të paguaj kontributet pensionale, ashtu  siç është e përcaktuar me legjislacionin përkatës. Pagesa e tatimit të mbajtur në burim dhe kontribute pensionale bëhet përmes deklarimit mujor me formularin WM në sistemin elektronik të deklarimit EDI.

Nëse punëdhënësi konsiderohet si punëdhënës primar, tatimi i mbajtur në burim ndalet me shkallët tatimore, kurse, nëse punëdhënësi konsiderohet si punëdhënës sekondar, tatimi i mbajtur në burim ndalet me normën 10% e pagës së tatueshme. Meqenëse 50% e pagës subvencionohet nga APRK, edhe pjesa e pagës e cila subvencionohet me rastin e pagesës duhet të  tatimohet.

 

Për çdo paqartësi apo informatë shtesë,  ju lutem vizitoni zyrën e Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve ne Regjionin të cilit i përkisni.

 

Me respekt,

ATK26212/2021

Pershendetje. Lidhur me subvencionimin e pagës prej 50 % per subjektet te cilat kane qenë të mbyllura në periudhë dy javore , tek kategoria e të vetëpunesuarve per Bizneset Individuale tek pjesa e pronarit si i vetepunesuar vlera e pagës qe duhet te kerkohet per subvencionim ne baze te cilave kritere caktohet?

E nderuar,

 

Pronarët e bizneseve Individuale apo të vetë punësuarit  që deklarojnë në baza tremujore , nuk mund të jenë përfitues i subvencionimit.

 

Me respekt,

ATK26213/2021

Displaying 151 - 155 of 11942627282930313233343536