Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Građevinski sektor pod posebnim nadzorom

Poreska administracija Kosova je posvećena poboljšanju svog sadašnjeg pristupa upravljanju rizicima usklađenosti kako bi se osiguralo da napori za usaglašenost adresiraju ključne rizike koji čine većinu poreskog jaza.

Novi savremeni pristup podrazumeva raspodelu resursa i strukturiranje aktivnosti na osnovu identifikovanih rizičnih grupa, korišćenje niza intervencija za rešavanje uzroka nepoštovanja propisa i procenu uspešnosti intervencija prema njihovom uticaju na ponašanje poreskih obveznika.

Na osnovu aktivnosti koje su razvijene od januara do marta 2023. godine, u praćenju sektora građevinarstva – kao jednog od sektora sa visokim rizikom od neprijavljivanja poreza, završene su 33 poreske kontrole koje su rezultirale 1.521.894 evra dodatnog poreza. Pored ovih, delegirane su i 83 kontrole prema analizi rizika, koje će se sprovoditi u narednom periodu.

PAK je u 2019. godini izradila „Plan za unapređenje usklađenosti u građevinskom sektoru“ gde kroz ovaj plan PAK sprovodi intenzivne aktivnosti u cilju identifikovanja lica koja ne ispunjavaju svoje obaveze prema poreskom zakonodavstvu. Ovaj plan ukupno sadrži šest (6) oblasti reformskih akcija.

Sektor građevinarstva je samo jedan od sektora koji je pod lupom PAK-a, kao sektor koji, prema analiziranim podacima, rezultira nepravilnom prijavom njihove delatnosti.