Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Koordinativni sastanak između PAK-a i zainteresovanih strana

U cilju koordinacije aktivnosti u oblasti postupanja sa robom bez dokumentacije, nedostatkom robe na zalihama, kao i nepodnosiocima prijave, danas je tim koji vodi ova dva projekta održao sastanak sa zainteresovanim stranama.

Na ovom sastanku g. Sami Salihu zamenik Izvršni direktor 2 je govorio o poboljšanju poreske obaveze u sektoru trgovine na veliko, uključujući sve faktore koji utiču i na koje utiče ovaj sektor na fokusiraniji i koordinisaniji način. G-din Salihu je govorio io projektu nedeklaratora, o uzrocima koji utiču na nedeklarisanje i kasno prijavljivanje poreza od strane poreskih obveznika.

Takođe, zainteresovane strane su informisane o ciljnim grupama za lečenje kroz ovaj projekat, kao što su tekstilna industrija, trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, pićima i duvanom, trgovina na veliko stvarima za domaćinstvo, druga specijalizovana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnice, trgovina na malo ostalim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama i dr.

Sa druge strane, učesnici ovog sastanka koji su bili iz Carine Kosova, Privredne komore Kosova, UKCRK, IKAF-a, kao i Mreže trgovaca, rekli su da će svaka inicijativa PAK-a naići na podršku naših organizacija, jer samo u na taj način ćemo postići ravnopravnost u poslovanju.

Na kraju ovog sastanka rečeno je da i dalje postoji značajan broj poreskih obveznika koji imaju problem robe bez dokumentacije zbog kupovine bez faktura, a navedeni su i neki od razloga za neblagovremeno prijavljivanje oko čega su su dogovorili da u najkraćem mogućem roku zajedno rade intervenciji kako bi se ispunjenost obaveza izvršila u okviru Poreskog zakonodavstva.