Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK sa osmim uzastopnim projektom u ispunjavanju poreskih obaveza

Nepodnosioca prijava za lične prihode

 

Najnoviji projekat Poreske administracije Kosova o neprijavljivanju ličnih prihoda ima za cilj da reši zabrinutost zbog nedostatka prijave prihoda pojedinaca. Ova inicijativa ima za cilj smanjenje utaje poreza i osiguranje da svi građani i stanovnici Kosova doprinose poreskom sistemu u skladu sa zakonom.

Kroz ovaj plan, PAK će sprovoditi aktivnosti u cilju identifikacije lica koja ne prijavljuju i ne plaćaju poreske obaveze uredno. Projekat će obuhvatiti informativnu kampanju koja će građane podsećati na njihovu zakonsku obavezu da redovno prijavljuju prihode. Pored toga, mehanizmi praćenja i kontrole će biti poboljšani i prošireni kako bi se identifikovali mogući slučajevi neprijavljivanja.

Poreska administracija će se fokusirati na podizanje svijesti javnosti i u tom smislu organizovaće edukativne seminare i informativne materijale za potencijalne poreske obveznike. Takođe, vodiće se računa da se olakšaju procedure prijavljivanja i podstakne upotreba digitalnih platformi za lakše podnošenje poreskih prijava.

Novi projekat ima za cilj da pozitivno utiče na efikasnost poreskog sistema, povećavajući poreske prihode i pomaže razvoju zemlje na održiv i pravičan način. Ovaj projekat ima važnu ulogu u stvaranju ravnopravnog fiskalnog okruženja i podizanju svesti građana o značaju njihovog doprinosa javnim finansijama.