Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – UNDP: percepcija prisustva korupcije u PAK-u je smanjena sa 35,30% u maju 2019. na 21,20%

Korupcija je veliki izazov za mnoge zemlje i institucije, ali Poreska administracija Kosova je ostvarila kontinuirani napredak u održavanju i povećanju poverenja javnosti u ovu instituciju. Ovo se desilo jačanjem mehanizama i reformama u ključnim procesima PAK-a, kao što su odgovornost, automatizacija radnih procesa, kao i sprovođenje preko 40 aktivnosti planiranih Planom za unapređenje integriteta za 2021-2023.

Procena za ovo pitanje je odražena objavljivanjem izveštaja UNDP „Rezime javnog pulsa XXIV“, u kome se ističe da je percepcija građana o korupciji u Poreskoj administraciji Kosova smanjena sa 35,30% (koliko je bilo u maju 2019. godine) u 21,20%. Odraz ovih rezultata su unapređenje transparentnosti i procesa donošenja odluka, smanjenje uticaja ljudskog faktora, mere za sprečavanje sukoba interesa, edukacija i sankcionisanje kadrova itd.

Takođe, učešće civilnog društva i međunarodnih partnera pomoglo je jačanju mehanizama praćenja i borbe protiv korupcije. Ovaj kontinuirani napor je pokazatelj posvećenosti Poreske administracije ka transparentnijem i pravednijem društvu.

Ovaj izveštaj pruža nalaze o ključnim indikatorima u vezi sa percepcijom građana o socio-ekonomskim, bezbednosnim, ekološkim i političkim pitanjima. Ispitivanja javnog mnjenja se sprovode dva puta godišnje i odražavaju mišljenje preko 1.300 ispitanika starijih od 18 godina na Kosovu.