SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Upravljanje usaglašenošću poreskih prijava

Poreska administracija Kosova učestvuje u radionici koju organizuje Svetska banka za razmenu iskustava u upravljanju i ispunjavanju poreske prijave. Kroz ovu radionicu, ima za cilj da predstavi pristupe za obezbeđivanje visokih stopa blagovremenog prijavljivanja za glavne poreze (Porez na lične prihode dohodak (PLP), Porez na prihode koorporacija (PPK) i Porez na dodatu vrednost (PDV).

Između ostalog, tokom ove radionice, diskutovaće se o nedostacima u postojećem sistemu upravljanja ispunjenjem prijave koji praktikuje PAK i opcijama za usklađivanje upravljanja ispunjenjem prijave na Kosovu sa međunarodnim dobrim praksama, uključujući korišćenje bihejvioralnih pristupa.

Radionica će trajati dva dana, pošto su učesnici, pored zaposlenih u PAK-u, i predstavnici međunarodnih institucija, kao i stručnjaci iz poreskih uprava regiona u virtuelnom delu.