Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

OBAVEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – PAK, donosi uputstvo o procedurama za izdavanje poreske potvrde

 PAK, donosi uputstvo o procedurama za izdavanje poreske potvrde

Svrha ovog uputstva je da informiše lica/ poreske obveznike za postupke koje treba pratiti za dobijanje poreske potvrde, kao i odgovornosti zvaničnika za usluge i edukaciju poreskih obveznika u regionalnim odeljenjima, za izdavanje poreske potvrde.

Izdavanje poreskih potvrda može da se uradi ručno ili elektronskim putem.

Neposlovno fizičko lice može da dobije poreske potvrde on-line preko sajta PAK-a ili putem linka https://evertetimi.atk-ks.org/ ili bilo koje najbliže regionalne kancelarije UEPO.

Dok obveznik (biznis) može da dobije poresku potvrdu on-line putem elektronskog sistema EDI ili relevantne regionalne kancelarije UEPO.

Ovo uputstvo  stupa na snagu danom potpisivanja od strane Generalnog direktora PAK-a i ono zamenjuje sva prethodna uputstva koja regulišu ova pitanja.

Uputstvo sa procedurama za izdavanje poreske potvrde mogu se naći na veb sajtu PAK-a  www.atk-ks.org na linku Publikacije– Dokumenta.