Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

 

24.03.2020


29.07.2019

Këto udhëzime janë të përgatitura nga IRS dhe si të tilla janë të përgjithësuara e nuk janë për ndonjë shtet të caktuar


15.05.2019


14.02.2018


03.02.2017
FATCA XML shema v2.0 – Uputstva za pripremu sheme