Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Raportime 0800 80 800

NAŠ ISTORIJAT

PAK je  organizovan dana  17. Januara 2000 godine pod rukovodstvom jednog međunarodnog stručnjaka zaposlenog kod  jednog ugovarača USAID-a. Od oktobra 2001 do februara 2003 godine, bila su dva direktora, jedan iz  USAID-a i jedan sa Kosova. 18 Februara 2003, autoritet za Poresku Administraciju prenet je sa UNMIK-a na Ministarstvo za privredu i finansije i dužnost Direktora PAK-a preuzelo je lokalno lice. Od tada je PAK funkcionisao kao autonomna organizacija,  rukovođena u potpunosti od kadrova sa Kosova uz savetodavnost i pomoć međunarodnih donatora i organizacija u prvom  redu  USAID-a, EU-a i MMF-a.

U toku kratkog istorijata, PAK je organizovala jednu funkcionalnu organizacionu strukturu koja je uglavnom u skladu sa najboljim međunarodnim praksama. Poseduje centralizovani centar za obradu svih deklaracija.  Osnovana je i jedinica za velike poreske obveznike na Kosovu, što je jedna od najboljih međunarodnih praksi. Poresko zakonodavstvo Kosova priznato je od MMF-a i Evropske Komisije kao transparentno zakonodavstvo i sa najboljim međunarodnim standardima.

I pored svog razvitka i date asistencije, PAK još mnogo treba da radi da bi postala moderna, efikasna i vodeća državna organizacija na Kosovu

Naš uspeh zavisi od toga da svi učestvujemo na podelu istih vrednosti

Poreska Administracija koračati napred zahvaljujući sledećim vrednostima našega rada:

Naša Vizija je da Poreska Administracija:

– formira i održava pozitivan imidž za dobrobit države Kosova, – Bude poštovana od naših klijenata i da bude priznata od međunarodnih organizacija i institucija, – Da se sastoji od energičnog i stručnog osoblja koje garantuje visoku transparentnost i modernizaciju naših usluga u odnosu na naše klijente, i preko kojeg ćemo postati glavni izvor prihoda za državu Kosova.

1
Naša Misija je:

-Da se maksimalno poveća dobrovoljna uplata obaveza, uz puno poštovanje poreskih zakona i poreskih uredbi; -Da pružamo stručne, transparentne i efektivne usluge za zajednicu poreskih obveznika da bi oni razumeli obavezu za plaćanje svojih poreskih obaveza; i -Da osiguramo pravedno i jedinstveno sprovođenje, kao i osnaživanje poreskih zakona radi prikupljanja prihoda za budžet Kosova na efikasan način i sa što manje troškova.

2

Viši menadžment

Ilir Murtezaj

Generalni direktor
Poreske administracije Kosova
E-mail: ilir.murtezaj@atk-ks.org

Nahit Sharku

V.d. Zamenik Generalnog direktora
Odeljenje za programe i procedure
E-mail: nahit.sharku@atk-ks.org

Nijazi Asllani

V.d. Zamenik Generalnog direktora za operacije
Poreske administracije Kosova
E-mail: nijazi.asllani@atk-ks.org

Hamit Mulaj

V.d. Zamenik Generalnog direktora
Odeljenje za podršku programima
E-mail: hamit.mulaj@atk-ks.org