Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

NAŠ ISTORIJAT

PAK je  organizovan dana  17. Januara 2000 godine pod rukovodstvom jednog međunarodnog stručnjaka zaposlenog kod  jednog ugovarača USAID-a. Od oktobra 2001 do februara 2003 godine, bila su dva direktora, jedan iz  USAID-a i jedan sa Kosova. 18 Februara 2003, autoritet za Poresku Administraciju prenet je sa UNMIK-a na Ministarstvo za privredu i finansije i dužnost Direktora PAK-a preuzelo je lokalno lice. Od tada je PAK funkcionisao kao autonomna organizacija,  rukovođena u potpunosti od kadrova sa Kosova uz savetodavnost i pomoć međunarodnih donatora i organizacija u prvom  redu  USAID-a, EU-a i MMF-a.

U toku kratkog istorijata, PAK je organizovala jednu funkcionalnu organizacionu strukturu koja je uglavnom u skladu sa najboljim međunarodnim praksama. Poseduje centralizovani centar za obradu svih deklaracija.  Osnovana je i jedinica za velike poreske obveznike na Kosovu, što je jedna od najboljih međunarodnih praksi. Poresko zakonodavstvo Kosova priznato je od MMF-a i Evropske Komisije kao transparentno zakonodavstvo i sa najboljim međunarodnim standardima.

I pored svog razvitka i date asistencije, PAK još mnogo treba da radi da bi postala moderna, efikasna i vodeća državna organizacija na Kosovu

Naš uspeh zavisi od toga da svi učestvujemo na podelu istih vrednosti

Poreska Administracija koračati napred zahvaljujući sledećim vrednostima našega rada:

Naša Vizija je da Poreska Administracija:

– formira i održava pozitivan imidž za dobrobit države Kosova, – Bude poštovana od naših klijenata i da bude priznata od međunarodnih organizacija i institucija, – Da se sastoji od energičnog i stručnog osoblja koje garantuje visoku transparentnost i modernizaciju naših usluga u odnosu na naše klijente, i preko kojeg ćemo postati glavni izvor prihoda za državu Kosova.

1
Naša Misija je:

-Da se maksimalno poveća dobrovoljna uplata obaveza, uz puno poštovanje poreskih zakona i poreskih uredbi; -Da pružamo stručne, transparentne i efektivne usluge za zajednicu poreskih obveznika da bi oni razumeli obavezu za plaćanje svojih poreskih obaveza; i -Da osiguramo pravedno i jedinstveno sprovođenje, kao i osnaživanje poreskih zakona radi prikupljanja prihoda za budžet Kosova na efikasan način i sa što manje troškova.

2

Viši menadžment

Ilir Murtezaj

Generalni direktor
Poreske administracije Kosova
E-mail: ilir.murtezaj@atk-ks.org

Nahit Sharku

V.d. Zamenik Generalnog direktora
Odeljenje za programe i procedure
E-mail: nahit.sharku@atk-ks.org

Nijazi Asllani

V.d. Zamenik Generalnog direktora za operacije
Poreske administracije Kosova
E-mail: nijazi.asllani@atk-ks.org

Hamit Mulaj

V.d. Zamenik Generalnog direktora
Odeljenje za podršku programima
E-mail: hamit.mulaj@atk-ks.org