Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

 31.01.2024
Zakon Br.08/L-257 – ZAKON O UPRAVLJANJU PORESKIM POSTUPCIMA


 09.09.2019
Zakon Br. 06/L-105 – ZAKON O POREZU NA PRIHODE KORPORACIJA


 01.09.2015
Zakon Br. 05/L-43 – ZAKON O OTPISU JAVNOG DUGA


 01.09.2015
Zakon Br. 05/L-37 – ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST


 01.09.2015
Zakon Br. 05/L-29 – ZAKON O POREZU NA PRIHODE KORPORACIJA


 01.09.2015
Zakon Br. 05/L-28 – O POREZU NA LIČNE DOHOTKE


13.01.2014
Zakon Br. 04/L-223 – O DOPUNAMA I IZMENAMA ZAKONA BR. 03/L-222 O PORESKOJ ADMINISTRACIJI I PROCEDURE, IZMENJEN I DOPUNJEN ZAKONOM BR. 04/L-102


15.06.2012

Zakon br. 04/Z-108 – ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA BR.03/Z-146 ZA POREZ NA DODATNU VREDNOST ONAKO KAKO JE IZMENJEN I DOPUNJEN ZAKONOM BR.03/Z-197


15.06.2012

Zakon br. 04/Z-104 – ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA BR.03/Z-161 O POREZU NA LIČNI DOHODAK


Pages:   1 2 3