Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

15.06.2012

Zakon Br. 04/L-103 – ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA BR.03/Z-162 O POREZU NA PRIHOD KORPORACIJA


15.06.2012

Zakon Br. 04/L-102 – ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA O PORESKOJ UPRAVI I PORESKOM POSTUPKU 03/L-222


15.06.2012

Zakon br. 04/L-101 – O PENZIJSKIM FONDOVIMA NA KOSOVU


15.06.2012

Zakon br. 04/L-080 – O IGRAMA NA SREĆU


12.07.2010

Zakon br. 03/L- 222

Zakon br. 03/L- 222 – O PORESKOJ ADMINISTRACIJI I POSTUPCI


15.04.2010

ZAKON Br. 03/L- 197

ZAKON Br. 03/L- 197 – O IZMENI I DOPUNI ZAKONA BR. 03/L-146 O POREZU NA DODATU VREDNOST


05.02.2010

Zakon br. 03/L- 162

O POREZU NA PRIHODE KORPORACIJA


Pages:   1 2 3