Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

 

26.01.2024

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva

22.01.2024

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva

13.12.2023

Sporazum o saradnji između PAK-a i Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo

20.09.2023

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ministarstva finansija, rada i transfera

04.05.2023

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ministarstva finansija, rada i transfera

09.03.2023

Sporazum o saradnji između PAK-a i Inspektorata rada

23.03.2023

Sporazum o saradnji između PAK-a i Kosovske katastarske agencije

15.12.2022

Sporazum o saradnji između PAK-a i Agencije za informaciono društvo

29.06.2022

Sporazum o saradnji između PAK-a i Finansijsko-obaveštajne jedinice

21.03.2022

Sporazum o saradnji između PAK-a i Javnog preduzeća KOSTT

18.03.2022

Sporazum o saradnji između PAK-a i Tužilačkog saveta Kosova

21.02.2022

Sporazum o saradnji između PAK-a i Javnog preduzeća KOSTT

02.11.2021

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ministarstva finansija, rada i transfera

14.10.2021

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ministarstva finansija, rada i transfera

05.07.2021

Sporazum o saradnji između PAK-a i Kosovskog ureda osiguranja

25.06.2021

Sporazum o saradnji između PAK-a i Kosovska agencija za registraciju biznisa

22.05.2020

Sporazum o saradnji između PAK-a i Kosovska agencija za registraciju biznisa

11.02.2021

Sporazum o saradnji između PAK-a i Autoriteta za konkurenciju Kosova

22.01.2021

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva

09.12.2020

Sporazum o saradnji između PAK-a i Katastarske agencije Kosova

07.10.2020

Sporazum o saradnji između PAK-a i Tužilačkog saveta Kosova

18.09.2020

Sporazum o saradnji između PAK-a i institucije IBAS

16.07.2020

Sporazum o saradnji između PAK-a i Opštine Priština

18.05.2020

Sporazum o saradnji između PAK-a i Finansijsko-obaveštajne jedinice

07.05.2020

Sporazum o saradnji između PAK-a i Kancelarije glavnog državnog tužioca

21.10.2019

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ministarstva rada i socijalne zaštite

21.06.2019

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ministarstva finansija

26.06.2019

Sporazum o saradnji između PAK-a i Fonda zdravstvenog osiguranja

02.05.2019

Sporazum o saradnji između PAK-a i Ministarstva za ekonomski razvoj- predstavniku Kosovske agencije za energetsku efikasnost

12.04.2019

Sporazum o saradnji između PAK-a i Kosovske agencije za privatizaciju

 

06.07.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË ATK-BSK

25.06.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

15.02.2021

MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET AUTORITETIT KOSOSVAR TË KONKURRENCËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

09.12.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

08.05.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE ZYRËS SË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

26.06.2019

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE FONDIT PËR SIGURIME SHËNDETËSORE

08.05.2019

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA E KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS


12.10.2018

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE – ZYRA E TË HYRAVE PUBLIKE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE MINISTRISË SË FINANCAVE – ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS


26.03.2018

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KP


01.12.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE AKA


10.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KISA


12.12.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE ATE-SË/DE-SË


24.10.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE KKRF-SË


12.26.2013

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE DPTSH-SË


06.04.2016 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE POSTËS SË KOSOVËS