11.01.2022


01.10.2021


24.03.2020


29.07.2019

Këto udhëzime janë të përgatitura nga IRS dhe si të tilla janë të përgjithësuara e nuk janë për ndonjë shtet të caktuar


15.05.2019


14.02.2018


03.02.2017
FATCA XML skema v2.0 – Instruksione të përgatitjes së skemës