Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.04.2024

Udhëzues për plotësimin e LIBRIT TË SHITJES


04.04.2024

Udhëzues për plotësimin e LIBRIT TË BLERJES


26.03.2024

Rregullore e Brendshme ATK Nr. 02/2024 për Procedurat e Rimbursimit


29.01.2024

Udhëzues Nr. 01-2024 lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor


25.09.2023

Rregullore e Brendshme ATK Nr. 02/2023 mbi Procedurat e Rimbursimit


18.09.2023

Udhëzues lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor


22.08.2023

Udhëzues për plotësimin e LIBRIT TË SHITJES me TVSH


22.08.2023

Udhëzues për plotësimin e LIBRIT TË BLERJES me TVSH


22.08.2023

Udhëzuesi per Plotesimin e Deklarates per TVSH


03.09.2021

Rregullore e brendshme për parandalimin e konfliktit të interesit në ATK


16.10.2020

Udhëzues lidhur me procedurat e pajisjes me Vertetim Tatimor


01.03.2017

Rregullore e brendshme për Procedurat e Rimbursimit të TVSH-së, TAP, dhe TAK


12.03.2013

KODI I ETIKËS DHE MIRËSJELLJES PËR ZYRTARËT E ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS


09.01.2009
Udhz_ndryshimi_normave_Tatimore_TAP Tatimi në të Ardhura Personale – Ulja e normave tatimore nga ( 0% , 5% , 10% , 20% ) në ( 0% , 4% , 8% , 10% )


09.01.2009
Udhz_ndryshimi_normave_Tatimore_TAK Tatimi në të Ardhura të Korporatave– Ulja e normës së tatimit nga 20% në 10%


26.12.2008
Ndryshimi_normave_TVSH TVSH – Ndryshimi i normës prej 15% në 16% – Udhëzues për bizneset e regjistruara për TVSH