Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-103 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN NË TËARDHURAT E KORPORATAVE Nr. 03/L-162


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-102 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Nr. 03/L-222


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-101 – PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-080 – PËR LOJRAT E FATIT


12.07.2010
Ligji _03-L-222
LIGJI Nr. 03/L-222 – PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


15.04.2010
Ligji_2010_3_L197
Ligji_2010_3_L197 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


05.02.2010
Ligji_2009_3_L162
PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


Pages:   1 2 3