Raporto 0800 80 800

Mbledhja e tatimeve dhe kontributeve

mbështet zhvillimin ekonomik dhe

mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.

Informatat

Lajmet

Afati për deklarim

Divizioni për Komunikim me Media

038 200 250 30

Departamenti për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve

038 200 250 17

Qendra e Thirrjeve

038 222 165

Evazioni Tatimor

0800 80 800

Departamenti i Mbledhjes së Borxheve

038 222 167 203

EDI – Deklarimi Elektronik

Zyrtare Përgjegjëse për Sinjalizim
Shukrije Haxhiu

038 200 250 22