04.02.2010
Ligji_2009_3_L161
LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


03.02.2010
Ligji_2009_3_L146
PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


20.12.2008
Ligji_Nr_03L_115_TAP
Ligji Nr. 03/L-115, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


19.12.2008
Ligji_Nr_03L_114_TVSH
Ligji Nr. 03/L-114, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN MBI VLEREN E SHTUAR


18.12.2008
Ligji_Nr_03L_113_TAK
Ligji Nr. 03/L-113, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


07.12.2008
Ligji_2008_03_L084
Ligji Nr. 03/L-084 – Për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/35 për Fondin Pensional te Kosovës


06.12.2008
Ligji_2008_03_L_071
Ligji Nr. 03/L-071 – Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat


21.12.2006
Ligji_2004_48
Ligji nr. 2004/48 – Për Administratën Tatimore dhe Procedurat


20.12.2006
Ligji_2004_35
Ligji Nr.2004/35 Për Lojërat e Fatit


Pages:   1 2 3