Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

31.01.2024
Ligji Nr.08/L-257 – LIGJ PËR ADMINISTRIMIN E PROCEDURAVE TATIMORE


09.09.2019
Ligji Nr. 06/L-105 – LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-43 – LIGJI PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE


01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-37 – LIGJI PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-29 – LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


01.09.2015
Ligji Nr. 05/L-28 – LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


13.01.2014
Ligji Nr. 04/L-223 – PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-102


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-108 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR Nr. 03/L-146, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 03/L-197


15.06.2012
Ligji Nr. 04/L-104 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Pages:   1 2 3