Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

28.05.2018

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF – Nr. 02/2018 – PËR SHFRYTËZIMIN E PAJISJEVE ELEKTRONIKE DHE SISTEMEVE FISKALE


27.02.2018

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF – Nr. 01/2018 PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.06/2016 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.05/L-037 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


18.09.2017

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF – Nr. 05/2016 PËR SKEMËN E VEÇANTË PËR
ARIN E INVESTUESHËM


26.07.2017

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-NR.02/2017 PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT


30.06.2017

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-NR.01/2017 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MF-NR 01/2015 PËR SHFRYTËZIMIN E PAJISJEVE ELEKTRONIKE DHE SISTEMEVE FISKALE


05.12.2016

UDHËZIM ADMINISTRATIV MF – NR. 06/2016 PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 03/2015 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.05/L-037 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


06.06.2016

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 03/2016 
UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-Nr. 03/2016 PËR VIZITAT EDUKATIVE PËR TATIMPAGUES, REGJISTRIMIN E TATIMPAGUESVE NË TVSH DHE REGJISTRIMIN E TË PUNËSUARVE


21.03.2016

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 02/2016 
UDHËZIM ADMINISTRATIV MF-Nr. 02/2016 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.05/L-029 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


21.03.2016

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 01/2016 
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr.01/2016 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.05/L-028 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


01.09.2015
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 03/2015
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF- Nr. 03/ 2015 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 05/L-037 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


17.03.2015
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 01/2015
Udhëzimi Administrativ MF-NR. 01/2015 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale


Pages:   1 2 3 4 5