Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftim për tatimpagues – Deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, kërkohet nga të gjithë tatimpaguesit

Administrata Tatimore e Kosovës ju njofton se sot më datë 04 prill 2024 publikoj Versionin e ri të Sistemit Elektronik EDI, përmes të cilit do të kërkohet që çdo tatimpagues të deklaroj Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes.

 

Shërbimi i ri elektronik për deklarimin e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes është funksionalizuar në Sistemin Elektronik EDI duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, gjegjësisht nenin 43, paragrafin 3.

 

ATK-ja njofton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk janë deklarues të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar se janë të obliguar që për çdo tre muaj të deklarojnë Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes, përmes Sistemit Elektronik EDI. Libri i Blerjes dhe Libri i Shitjes, nga këta tatimpagues duhet të deklarohen nga data 01 deri më 15 të muajit vijues pas tremujorit, pra librat do të deklarohen në periudhën kur dorëzohet edhe Deklarata tremujore, si: “IS”, “QS”, etj.

 

Po ashtu, Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë tatimpaguesve të cilët janë deklarues të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar se janë të obliguar që për çdo muaj të deklarojnë Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes, përmes Sistemit Elektronik EDI. Libri i Blerjes dhe Libri i Shitjes, nga këta tatimpagues duhet të deklarohen nga data 01 deri më 20 të muajit vijues, pra librat do të deklarohen në periudhën kur dorëzohet edhe Deklarata e TVSH-së.

 

Për plotësimin e saktë të Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, ATK-ja ka përgatitur “Udhëzuesin për plotësimin e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes”, si për Deklaruesit e TVSH-së e po ashtu edhe për tatimpaguesit tjerë, të cilin do ta gjeni në dritaren përkatëse në të cilën bëhet deklarimi i librave, andaj ju sugjerojmë që paraprakisht ta shfletoni udhëzuesin.

  • Udhëzuesin për tatimpaguesit – Deklarues të TVSH-së, e gjeni duke klikuar këtu:

Libri i Blerjes-TVSH              Libri i Shitjes-TVSH 

 

  • Udhëzuesin për tatimpaguesit tjerë, e gjeni duke klikuar këtu:

Libri i Blerjes                          Libri i Shitjes

 

ATK mban premtimin për kujdesin e vazhdueshëm ndaj tatimpaguesve!

Administrata Tatimore e Kosovës