Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

17.09.2013
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 05/2013
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 05/2013 PËR APLIKIMIN E NORMËS SË SHESHTË TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR PËR PRODHUESIT BUJQËSOR


02.09.2013
Udhëzim_3_2013
Udhëzim administrativ MF – Nr. 3/2013 për zbatimin e ligjit nr. 04/L-080 për lojërat e fatit


02.11.2011
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2011
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2011 – PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


19.11.2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 MBI ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 13/2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 13/2010 PËR ZBATIMIN  E LIGJIT  NR. 03/L-161, PËR  TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_10_2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr.10 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.3/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


Pages:   1 2 3 4 5