Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.08.2009
Numri fiskal
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 07 / 2009 PËR REGJISTRIMIN, ÇREGJISTRIMIN DHE PAJISJEN ME NUMER FISKAL


21.05.2008
Udhezim_Administrativ_3_2008
Udhëzim Administrativ nr.03/2008, Për venien e urdhër- vjeljeve në llogaritë bankare dhe llogaritë e mbajtura në institucionet tjera financiare


20.05.2008
Udhezim_Administrativ_2_2008
Udhëzim Administrativ nr.02/2008, për mënyren perllogaritese të zhvlerësimit krahas rregullores 2005/51.


29.12.2006
Udhezimi_11_2006
Udhëzimi Administrativ nr.11/2006, datë 09/10/2006, Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ nr.2005/05 në zbatim të Ligjit nr. 2004/48, Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


28.12.2006
Udhezimi_10_2006
Udhëzim Administrativ nr.10/2006, datë 09/10/2006 në zbatim të Rregullorës së UNMIK-ut nr. 2005/56 dhe Rregullorës nr. 2006/01 (të ndryshuar) mbi taksën shtesë në fitimet neto


27.12.2006
Udhezimi_02_2006
Udhëzim Administrativ Nr. 02/2006, Për zbatimin e Ligjit nr.2004/35 për Lojërat e Fatit


04.06.2006
Udhezim_03_2005
Udhëzim Administrativ nr. 03/2005 – Datë .02.2005 – Zbatimi i rregulloreve të UNMIK-ut nr. 2002/3 dhe nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në Fitim dhe Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


Pages:   1 2 3 4 5