Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.06.2006
Udhezimi_05_2005
Udhëzim Administrativ Nr. 05/2005 – Mbi implementimin e ligjit Nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


03.06.2006
Udhezim_02_2005
Udhëzim Administrativ nr. 02/2005 – Datë .02.2005 – Për zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhura Personale


02.06.2006
Udhezim_01_2005
Udhëzim Administrativ nr. 01/2005 – Datë .02.2005 – Mbi zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhura të Korporatave


01.06.2006
Udhezim_01_2004
Udhëzim Administrativ nr. 01/2004 – Datë 1 shtator 2004 – për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


31.05.2006
Udhezim_02_2002
Udhëzimi Administrativ nr. 02/2002 – Datë 01.04.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit në Fitim në Kosovë


30.05.2006
Udhezim_01_2002
Udhëzim Administrativ nr. 01/2002 – Datë 20.02.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale


29.05.2006
Udhezim_01_2001
Udhëzim Administrativ nr. 01/2001 – Datë 05/31/2001 – Për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


28.05.2006
Udhëzim administrativ Nr.2000/7
Zbatimi i rregullores së UNMIK-ut nr.2000/20 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të datës 12 prill 2000


27.05.2006
Urdheres_2000_06
Zbatimi i rregullores së UNMIK-ut nr.2000/20 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të datës 12 prill 2000


26.05.2006
Udhezim_3_2000
Udhëzim Administrativ nr. 2000/03 – Mbi zbatimin e rregullores për vendosjen e Tatimit të Paragjykuar


25.05.2006
Udhezim_1_2000
Udhëzimi I Administrates Tatimore Nr. 1/2000 -Organizimi dhe Procedurat e Administrates Tatimore.


Pages:   1 2 3 4 5