Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

30.07.2010
Udhezim_Administrativ_9_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 09 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_8_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 08 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


06.06.2010
Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010
Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010 – Raportimi elektronik i mbajtjes në burim dhe pagesës së Tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale.


04.12.2009
Udhezim_Administrativ_17_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.17/2009 – UDHËZIMIN ADMINISTRATIV – Ruajtja e integritet të ATK-së


03.12.2009
Udhezim_Administrativ_16_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.16/2009 – Për zbatimin e Ligjit Nr.2004/48 “Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat”, i ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-071, “Mbi ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


02.12.2009
Udhezim_Administrativ_13_2009
Udhëzim Administrativ Nr.13/2009 Për vënien e urdhër-vjeljeve ne llogaritë bankare,Thesari dhe llogarit e mbajtura në institucionet tjera financiare.


01.12.2009
Udhezim_Administrativ_12_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.12/2009 – PLOTËSIM NDRYSHIM TË UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 06/2009 PËR SHFRYTËZIMIN TË PAJISJEVE ELEKTRONIKE


Pages:   1 2 3 4 5